Вие сте тук

Европейският парламент търси директори

Дата на публикуване: 
вторник, 1 Септември, 2015 - 10:10
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 1 септември са публикувани две обявления за поста директор в Генерална дирекция по външни политики на ЕС – Дирекция за комисиите и в Кабинета на генералния секретар.

Тази процедура за подбор, която цели разширяване на възможностите за избор на органа по назначаването, ще се проведе успоредно с вътрешната процедура и междуинституционалната процедура за заемане на длъжности.

Назначението се извършва за степен AD 14. Основното месечно възнаграждение е 13  322,22 евро. Към основното месечно възнаграждение, което се облага с общностен данък и се освобождава от национално облагане, могат да бъдат прибавени някои надбавки, при условията предвидени в Правилника.

На кандидатите се обръща внимание, че тези длъжности се уреждат от Правилника относно политиката за мобилност, приет от Бюрото на Европейския парламент на 29 март 2004 г.

Тези длъжности изискват от длъжностното лице да бъде на разположение и да осъществява многобройни вътрешни и външни контакти, по-специално с членовете на Европейския парламент. Директорът ще трябва да осъществява чести командировки в различните места на работа на Европейския парламент и извън тях.

Процедурата за подбор е отворена за кандидати, които отговарят на следните общи условия към крайния срок за подаване на кандидатурите:

  • да бъде гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз;
  • да се ползва от своите граждански права;
  • да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба;
  • да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

С оглед улесняване на избора на органа по назначаване, Консултативният комитет по назначаването на високопоставени длъжностни лица ще състави списък с имената на кандидатите и ще препоръча на Бюрото на Европейския парламент кои от тях да бъдат поканени за събеседване. Бюрото ще изготви окончателен вариант на този списък, а Комитетът ще проведе събеседванията и ще представи окончателния си доклад на Бюрото за вземане на решение. В рамките на тази процедура Бюрото може да пристъпи към изслушване на кандидатите.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 15 септември 2015 г., полунощ, брюкселско време.

Кандидатите учтиво се молят да изпратят единствено по електронна поща във формат PDF мотивационно писмо и автобиография във формат Europass, като посочват референтния номер на обявлението за заемане на длъжност в предмета на съобщението, на следния адрес:

EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu

За дата и час на изпращане се приемат датата и часът на изпращане на съобщението по електронната поща.

Кандидатите трябва да се уверят, че сканираните документи са четливи.

Обръщаме внимание на кандидатите, поканени на събеседване, че към момента на провеждане на събеседването те следва да предоставят, единствено под форма на копия или ксерокопия, необходимите документи, удостоверяващи тяхното образование и трудов стаж, както и служебните задължения, които те понастоящем изпълняват. Нито един от тези документи няма да бъде върнат на кандидатите.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук: