Вие сте тук

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището търси изпълнителен директор

петък, 11 Септември, 2015 - 09:58
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 11 септември е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището.

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) е агенция на ЕС със седалище във Валета, Малта.

Понастоящем в EASO работят около 100 служители, а бюджетът ѝ за 2015 г. възлиза на приблизително 15 милиона евро.

Целта на EASO е да подпомага по-доброто прилагане на общата европейска система за убежище (ОЕСУ), да укрепва практическото сътрудничество между държавите-членки в областта на убежището и да предоставя и/или координира осигуряването на оперативна подкрепа за държавите-членки, чиито системи за убежище и прием са подложени на особен натиск.

За постигането на целите си EASO изпълнява следните задачи:

 • улеснява, координира и укрепва практическото сътрудничество между държавите-членки, като ги подпомага за правилното прилагане на ОЕСУ, включително и нейното външно измерение. За тази цел Службата се съсредоточава по-специално върху подобряването на качеството на процеса на вземане на решения посредством разработване на най-добри практики и програми за обучение, както и на общ подход към информацията относно страната на произход;
 • предоставя ефективна оперативна подкрепа на държавите-членки с конкретни потребности и на държавите-членки, чиито системи за убежище и прием са подложени на особен натиск;
 • като независим източник на информация Службата предоставя научна и техническа помощ по отношение на политиката и законодателството на Съюза във всички области с пряко или косвено въздействие върху областта на убежището.

Изпълнителният директор управлява и представлява EASO. Той/тя е законният представител на EASO и нейното лице пред обществеността. Тя/той е независим/а при изпълнението на задълженията си и отговаря за действията си пред управителния съвет. Управителният съвет се състои от един представител на всяка държава-членка, която е обвързана от Регламента (Дания има статут на наблюдател), двама представители на Комисията, един представител на Службата на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) без право на глас, както и от представители на асоциираните страни, които са в качеството на наблюдатели.

Изпълнителният директор играе централна роля в управлението на EASO. Той/тя отговаря за изграждането и управлението на административните, оперативните и финансовите структури, необходими за правилното функциониране на EASO.

Без да се засягат правомощията на управителния съвет, изпълнителният директор носи пълна отговорност за задачите, възложени на EASO. Спрямо него се прилага процедурата по годишно освобождаване от отговорност от страна на Европейския парламент във връзка с изпълнението на бюджета. Когато бъде поканен, изпълнителният директор трябва да докладва на Европейския парламент за изпълнението на задачите си. Съветът може да покани изпълнителния директор да докладва за изпълнението на задачите си.

Критерии за подбор

Кандидатите трябва:

 • да имат доказана способност за ефективно управление на агенция на ЕС; да бъдат способни да ръководят и мотивират голям екип в европейска, мултикултурна и многоезична среда;
 • да имат богат и доказан опит в управлението на бюджетни, финансови и човешки ресурси в национален, европейски и/или международен контекст;
 • да имат доказана способност за разработване на визия в областта на компетентност на Агенцията, да притежават много добри умения за изготвяне на концепции и анализи, изявено творческо мислене;
 • да имат добро познаване на законодателството на ЕС в областта на предоставянето на убежище, както и богат опит по отношение на практическото му прилагане;
 • да имат богат професионален опит в орган в областта на убежището в държава-членка на ЕС, в държавен орган, занимаващ се с въпросите на убежището, или в международна организация, която работи в областта на убежището;
 • да са способни да общуват ефикасно и ефективно с обществеността и да умеят да си сътрудничат със заинтересованите страни (европейски, международни, национални и местни органи, международни организации, както и неправителствени организации);
 • да имат задълбочени познания относно институциите на ЕС и тяхното функциониране и взаимодействие с националните администрации в областта на убежището;
 • да имат ясно разбиране по отношение на политиките и международните дейности на ЕС, които имат връзка с дейностите на EASO;
 • да имат отлични умения за писмена и устна комуникация, умение за точна преценка и опит в работата с деликатни в политическо отношение въпроси; доказан опит във воденето на преговори и съответни дипломатически умения.

Критерии за допустимост

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, на които трябва да отговарят към крайната дата за кандидатстване:

 • Гражданство: да бъдат граждани на държава-членка на Европейския съюз, която участва в EASO;
 • Висше образование или диплома: да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на университетското обучение е четири или повече години;
  • или образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, и подходящ професионален опит от най-малко една година, когато нормалната продължителност на университетското обучение е най-малко три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в професионалния опит, придобит след получаване на дипломата, изискван по-долу);
 • Професионален опит: най-малко 15 години следдипломен професионален опит, натрупан след придобиването на изискваните по-горе квалификации;
 • Професионален опит, свързан с позицията: най-малко 5 години от гореспоменатия 15-годишен професионален опит трябва да е придобит в област с пряко отношение към дейностите на EASO;
 • Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да е придобит на висша ръководна длъжност. За предимство ще се счита опит, пряко свързан с областта от значение за позицията;
 • Езикови умения: да владеят отлично един от официалните езици на Европейския съюз и в задоволителна степен още един от тези официални езици;
 • Възрастови ограничения: кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 9 октомври 2015 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:  

Обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), Малта (Срочно нает служител – степен AD 14) (812.95 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.