Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета търси директор на Генерална дирекция D

сряда, 23 Септември, 2015 - 17:28
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 септември е публикувано обявление, че Генералният секретариат на Съвета обявява свободно работно място за длъжността директор на Генерална дирекция D, Дирекция 1 (Вътрешни работи).

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Съвета на ЕС и Европейския съвет. Дирекция D (ГД D) в ГСС отговаря за политиката в областта на правосъдието и вътрешните работи. ГД D подпомага пряко Съвета, неговите подготвителни органи, ротационното председателство и при необходимост – председателя на Европейския съвет. Тя се състои се от две дирекции. Дирекция D1 се занимава с въпросите, свързани с вътрешните работи. Състои се от три отдела – Шенген, визи и граници (Отдел 1), Външни отношения, убежище и миграция (Отдел 2) и Полицейско и митническо сътрудничество (Отдел 3).

Обща цел на длъжността:

  • Под ръководството на генералния директор/заместник генералния директор да ръководи поверената му дирекция и да дава становища в областите на компетентност на дирекцията;
  • Да предоставя политически и процедурни становища на високо равнище, устно и писмено, на Европейския съвет, Съвета, Корепер и техните председателства, както и на генералния секретар, по всички аспекти на досиетата в областите на компетентност на дирекцията;
  • Да подпомага председателството във воденето на преговори и да осигурява ефективна комуникация и сътрудничество с агенциите и другите органи и институции в тази област.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия за допускане към момента на подаване на кандидатурите:

Общи условия:

  • да са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Специални условия:

  • да имат завършено висше образование, удостоверено с диплома;
  • да имат най-малко петнадесетгодишен професионален опит, като най-малко пет години трябва да са ръководили административна структура и действително да са изпълнявали управленски и организационни задължения.

Професионалният опит в областта на вътрешните работи е предимство.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 20 октомври 2015 г.

Кандидатурите следва да се изпратят не по-късно от крайния срок по електронна поща на адрес:

Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu

За да бъдат валидни, кандидатурите трябва да включват:

  • формуляр за кандидатстване (приложение IV), надлежно попълнен и с отбелязана дата; електронният формуляр за кандидатстване е достъпен на уебсайта на Съвета на следния адрес: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/
  • мотивационно писмо заедно с подробна автобиография на английски или френски език, за предпочитане във формата на Europass, където да е описан целият трудов стаж на кандидата и да са посочени наред с останалото квалификацията на кандидата, владеенето на езици, опитът и настоящите задължения; и
  • фотокопия на дипломите, удостоверяващи образованието, и фотокопия на документите и удостоверенията, свързани с професионалния опит. Удостоверителните документи трябва да са издадени от трети лица; не е достатъчно да се изпрати само автобиографията.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност CONS/AD/117 (3.7 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.