Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета търси директор на Генерална дирекция D

Дата на публикуване: 
сряда, 23 Септември, 2015 - 17:28
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 септември е публикувано обявление, че Генералният секретариат на Съвета обявява свободно работно място за длъжността директор на Генерална дирекция D, Дирекция 1 (Вътрешни работи).

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Съвета на ЕС и Европейския съвет. Дирекция D (ГД D) в ГСС отговаря за политиката в областта на правосъдието и вътрешните работи. ГД D подпомага пряко Съвета, неговите подготвителни органи, ротационното председателство и при необходимост – председателя на Европейския съвет. Тя се състои се от две дирекции. Дирекция D1 се занимава с въпросите, свързани с вътрешните работи. Състои се от три отдела – Шенген, визи и граници (Отдел 1), Външни отношения, убежище и миграция (Отдел 2) и Полицейско и митническо сътрудничество (Отдел 3).

Обща цел на длъжността:

 • Под ръководството на генералния директор/заместник генералния директор да ръководи поверената му дирекция и да дава становища в областите на компетентност на дирекцията;
 • Да предоставя политически и процедурни становища на високо равнище, устно и писмено, на Европейския съвет, Съвета, Корепер и техните председателства, както и на генералния секретар, по всички аспекти на досиетата в областите на компетентност на дирекцията;
 • Да подпомага председателството във воденето на преговори и да осигурява ефективна комуникация и сътрудничество с агенциите и другите органи и институции в тази област.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия за допускане към момента на подаване на кандидатурите:

Общи условия:

 • да са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
 • да не са лишени от граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Специални условия:

 • да имат завършено висше образование, удостоверено с диплома;
 • да имат най-малко петнадесетгодишен професионален опит, като най-малко пет години трябва да са ръководили административна структура и действително да са изпълнявали управленски и организационни задължения.

Професионалният опит в областта на вътрешните работи е предимство.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 20 октомври 2015 г.

Кандидатурите следва да се изпратят не по-късно от крайния срок по електронна поща на адрес:

Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu

За да бъдат валидни, кандидатурите трябва да включват:

 • формуляр за кандидатстване (приложение IV), надлежно попълнен и с отбелязана дата; електронният формуляр за кандидатстване е достъпен на уебсайта на Съвета на следния адрес: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/
 • мотивационно писмо заедно с подробна автобиография на английски или френски език, за предпочитане във формата на Europass, където да е описан целият трудов стаж на кандидата и да са посочени наред с останалото квалификацията на кандидата, владеенето на езици, опитът и настоящите задължения; и
 • фотокопия на дипломите, удостоверяващи образованието, и фотокопия на документите и удостоверенията, свързани с професионалния опит. Удостоверителните документи трябва да са издадени от трети лица; не е достатъчно да се изпрати само автобиографията.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност CONS/AD/117 (3.7 MB, PDF)