Вие сте тук

ЕС приема за пръв път програма за сътрудничество за Балканите и Средиземноморието на стойност 40 милиона евро

понеделник, 28 Септември, 2015 - 15:59

ЕС прие първата програма за транснационално сътрудничество за Балканите и Средиземноморието, обхващаща Балканския полуостров и източната част на Средиземно море, съобщават от ЕК. В програмата участват три държави от ЕС (Гърция, България и Кипър) и две държави кандидатки за членство в Съюза (Албания и бившата югославска република Македония). Тя е насочена към две ключови предизвикателства за региона: повишаването на конкурентоспособността чрез предприемачество и иновации и опазването на околната среда.

Европейският комисар по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Тази програма бе създадена поради силното желание на участващите страни да обединят ресурсите си, за да се справят с общи предизвикателства. Сътрудничеството за насърчаване на иновациите и предприемачеството може да помогне на региона да привлича повече инвеститори и предприятия. Пожелавам на държавите много успех в създаването на това сътрудничество и в подпомагането на проекти, които ще се възползват от регионалните предимства и ресурси“.

С проектите, финансирани по програмата, ще се насърчават предприемачеството и иновациите в МСП — ще се стимулират предприемаческите, социалните и цифровите иновации, ще се установяват връзки между бизнеса и образованието и ще се създадат условия за обмен на знания между всички участващи региони. Проектите, финансирани по втория приоритет, ще гарантират устойчиво използване на ресурсите и опазване на природното и културното наследство в целия регион на Балканите и Средиземноморието.

За програмата ще бъдат отпуснати над 28 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и над 5 милиона евро от Инструмента на ЕС за предприсъединителна помощ (ИПП). Като се включи съфинансирането от страна на самите държави, средствата за насърчаване на сътрудничеството в региона достигат почти 40 милиона евро.

Гръцкото министерство на икономиката, инфраструктурата, мореплаването и туризма бе определено за управляващ орган на програмата. Ще бъдат финансирани до 85% от разходите за дейности на партньорите по проекти.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.