Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“

четвъртък, 15 Октомври, 2015 - 10:55
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 октомври е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, „КА3 – Подкрепа за малки и средни предприятия, участващи в професионална подготовка“.

В условията на голяма безработица сред младите хора и несъответствие между търсените и предлаганите умения има нужда от висококачествена професионална подготовка. По този начин се гарантира, че знанията, уменията и компетентностите, придобити по време на обучението, отговарят на потребностите на пазара на труда. Успехът на политическите инициативи за професионална подготовка зависи също до голяма степен от това повече малки и средни предприятия (МСП), в това число и микропредприятия, да се включат в предлагането на места за професионална подготовка.

Целта на поканата е да се представят предложения за подкрепа на малки и средни предприятия (МСП), предоставящи възможности за професионална подготовка. Те трябва да поемат нови задължения, или значително увеличават предлаганите понастоящем места за професионална подготовка. Следва да се отбележи, че тази покана не предоставя пряка финансова подкрепа на МСП.

Тя има за цел да увеличи предлаганите места за професионална подготовка.

Допустими кандидати

Партида 1:

Кандидатът (координатор) трябва да бъде една от следните организации или група от организации:

 • търговски камари, промишлени и занаятчийски сдружения или подобни организации в съответните сектори/професии;
 • предприятия от обществения или частния сектор;
 • доставчици на услуги в областта на ПОО;
 • други организации, имащи за задача да оказват подкрепа на МСП с оглед увеличаване на предлаганите от тях места за професионална подготовка.

Партньорството трябва да се състои от най-малко две допустими държави (едната от които трябва да бъде държава от програмата „Еразъм+“).

Партида 2:

Кандидатът (координатор на проекта) трябва да бъде мрежа от организации с пълни или асоциирани членове в най-малко 12 държави от Програмата „Еразъм+“, от които най-малко 6 участват в проекта като партньори.

Допустимите участващи организации (партида 1 и партида 2) включват:

 • министерства;
 • социални партньори (организации на работодатели и на работници);
 • дружества от обществения или частния сектор;
 • търговски камари, промишлени и занаятчийски сдружения или подобни организации в съответните сектори/професии (напр. занаятчийски организации);
 • обществени служби по заетостта;
 • обществени регионални и местни органи;
 • доставчици на ПОО;
 • агенции/центрове за ПОО;
 • училища или други учебни институции;
 • висши учебни институции;
 • научноизследователски центрове;
 • международни организации;
 • организации с нестопанска цел (НПО);
 • младежки организации;
 • родителски сдружения;
 • други съответни органи.

Физически лица и еднолични търговци не се допускат за участие.

За партида 1 и партида 2:

Държавите по Програмата „Еразъм+“:

 • 28-те държави членки на Европейския съюз,
 • държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
 • страните кандидатки за членство в ЕС: Албания, бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция.

Критерии за отпускане на средства

Допустимите кандидатури ще се оценяват по следните критерии:

 • Значение на проекта (максимум 40 точки – минимален праг 20 точки);
 • Качество на разработването и изпълнението на проекта (максимум 20 точки –минимален праг 10 точки);
 • Качество на консорциума по проекта и споразуменията за сътрудничество (максимум 20 точки – минимален праг 10 точки);
 • Въздействие и разпространяване на резултатите (максимум 20 точки – минимален праг 10 точки);

Прагът за представяне на предложенията пред комисията за оценка е минимум 60 точки (от общо 100 точки).

Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде максимум 8,7 млн. EUR (5,2 млн. EUR за партида 1 и 3,5 млн. EUR за партида 2).

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 15 януари 2016 г., 12:00 ч. на обяд (Брюкселско време).

Заявленията трябва да отговарят на следните изисквания:

 • трябва да бъдат подадени само онлайн, като се използва правилният официален формуляр за кандидатстване;
 • могат да бъдат изготвени на всеки един от официалните езици на ЕС.

Неизпълнението на тези изисквания води до отхвърляне на заявлението.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения - EACEA/41/2015 в рамките на програма „Еразъм+“ - „КА3 - Подкрепа за малки и средни предприятия, участващи в професионална подготовка“ (512.16 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.