Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета на ЕС търси директор на Дирекция „Обща политика“

петък, 23 Октомври, 2015 - 10:18
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 23 октомври е публикувано обявление, че Генералният секретариат на Съвета обявява свободно работно място за длъжността директор на Дирекция 1 (Обща политика) (DGP), отдел „Обща и институционална политика“.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Съвета на ЕС и Европейския съвет. Отделът „Обща и институционална политика“(GIP) обслужва секретариата на Европейския съвет, Съвета по общи въпроси (GAC) и Комитета на постоянните представители (Корепер I и II) в допълнение към отговорностите си за междуинституционалните отношения и обикновената законодателна процедура (съвместно вземане на решение). Той се състои от две дирекции: Дирекция „Обща политика“ (DGP) и Дирекция „Междуинституционални отношения“ (DRI). Дирекция „Обща политика“, по-специално обслужва секретариата на Европейския съвет, Съвета по общи въпроси и Корепер. Тя отговаря за обучението на бъдещите председателства. Като цяло тя играе важна роля за подпомагане на Европейския съвет, Съвета по общи въпроси и Корепер при работата по политически чувствителни досиета.

Задачи:

 • Под ръководството на заместник генералния директор да ръководи поверената му дирекция, да организира нейните дейности, да подпомага и мотивира служителите в тяхната работа;
 • Да определя целите за изпълнение и да дава своя принос за постигането им чрез установяване на работната програма на дирекцията и чрез осигуряване на подходящо наблюдение на изпълнението ѝ;
 • Да представлява службата си на равнище директори в ГСС и извън него, по-специално в отношенията с ротационното председателство, както и с останалите институции;
 • Да гарантира качеството на услугите и резултатите в дирекцията;
 • Да осигурява професионално управление на ресурсите на дирекцията;
 • Да гарантира ефективна комуникация и сътрудничество както в рамките на самата дирекция, така и с останалите служби на ГСС;
 • Да съветва Европейския съвет, Съвета, Корепер и техните председателства и генералния секретар по всички аспекти на досиетата, с цел да допринесе за намирането на решения;
 • Да гарантира спазването на приложимите правила и процедури в съответните области на дирекцията;
 • Да поддържа контакти с външни партньори и да представлява ГСС на външни форуми.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия за допускане към момента на подаване на кандидатурите:

 • да са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
 • да не са лишени от граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 6 ноември 2015 г.

Кандидатурите следва да се изпратят не по-късно от крайния срок по електронна поща на адрес:

Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu

За да бъдат валидни, кандидатурите трябва да включват:

 • формуляр за кандидатстване (приложение IV), надлежно попълнен и с отбелязана дата; електронният формуляр за кандидатстване е достъпен на уебсайта на Съвета;
 • мотивационно писмо заедно с подробна автобиография на английски или френски език, за предпочитане във формата на Europass, където да е описан целият трудов стаж на кандидата и да са посочени наред с останалото квалификацията на кандидата, владеенето на езици, опитът и настоящите задължения; и
 • фотокопия на дипломите, удостоверяващи образованието, и фотокопия на документите и удостоверенията, свързани с професионалния опит. Удостоверителните документи трябва да са издадени от трети лица; не е достатъчно да се изпрати само автобиографията, посочена по-горе.

Пълния текст на обявлението и приложенията към него можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност CONS/AD/118 (3.7 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.