Вие сте тук

Покана за предложения относно подкрепа за информационните мерки в областта на ОСП

Дата на публикуване: 
понеделник, 26 Октомври, 2015 - 10:01
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения по „Подкрепа за информационни мерки в областта на Общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2016 г.

Поканата се отнася за финансиране от бюджетни кредити и в рамките на бюджета за 2016 година на информационни мерки.

С информационните мерки се цели по-специално да се помогне за разясняването, изпълнението и развитието на общата селскостопанска политика (ОСП). Целта е и да се повиши обществената осведоменост относно съдържанието и целите, да се информират земеделските стопани и другите участници, извършващи дейност в селските райони, и да се насърчава европейският модел на селско стопанство.

Темата на поканата е Общата селскостопанска политика и предизвикателствата, които стоят пред нея.

Целевата група е широката общественост (особено младите хора в градските райони) и/или земеделските стопани и други участници, извършващи дейност в селските райони.

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на дейности, възлиза на 2 500 000 EUR.

Заявителят (и свързаните с него субекти, ако има такива) трябва да е правен субект, установен в държава-членка на ЕС.

Примери за допустими организации:

  • организации с нестопанска цел (частни или обществени);
  • държавни органи (национални, регионални, местни);
  • европейски сдружения;
  • университети;
  • образователни институции;
  • научноизследователски центрове;
  • дружества (например дружества в областта на средствата за комуникация).

Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат изпратени по пощата (с препоръчано писмо, като пощенското клеймо служи като доказателство за датата на изпращане) или чрез куриерска служба (датата на приемане от куриерската служба служи за доказателство за датата на изпращане) не по-късно от 30 ноември 2015 г.

Заявленията трябва да се подават в писмена форма като се използват формулярите за кандидатстване и бюджет, достъпни на: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Заявленията трябва да бъдат изготвени на един от официалните езици на ЕС. Все пак, с оглед улесняването на своевременната обработка на заявленията, заявителите се приканват да ги съставят на английски, френски или немски език.

Заявленията се изпращат на следния адрес:

European Commission Unit AGRI. E.5.
Call for proposals 2015/C 351/09
To the attention of Head of Unit
L130 4/149
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Заявителите могат да подадат само едно заявление.

Ако тези изисквания не бъдат спазени, заявлението ще бъде отхвърлено.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения - „Подкрепа за информационни мерки в областта на Общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2016 г. (677.58 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 4 ноември е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 14 в раздел 9

вместо: „Различните комуникационни средства и дейности, включени в информационната мярка, следва да бъдат взаимосвързани и да демонстрират ясна концепция за подхода и очакваните резултати. Те следва също така да имат значително въздействие, измеримо чрез подходящи показатели, посочени в точка 11.4.“

да се чете: „Различните комуникационни средства и дейности, включени в информационната мярка, следва да бъдат взаимосвързани и да демонстрират ясна концепция за подхода и очакваните резултати.“