Вие сте тук

Покана за предложения относно подкрепа за информационните мерки в областта на ОСП

понеделник, 26 Октомври, 2015 - 10:01
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения по „Подкрепа за информационни мерки в областта на Общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2016 г.

Поканата се отнася за финансиране от бюджетни кредити и в рамките на бюджета за 2016 година на информационни мерки.

С информационните мерки се цели по-специално да се помогне за разясняването, изпълнението и развитието на общата селскостопанска политика (ОСП). Целта е и да се повиши обществената осведоменост относно съдържанието и целите, да се информират земеделските стопани и другите участници, извършващи дейност в селските райони, и да се насърчава европейският модел на селско стопанство.

Темата на поканата е Общата селскостопанска политика и предизвикателствата, които стоят пред нея.

Целевата група е широката общественост (особено младите хора в градските райони) и/или земеделските стопани и други участници, извършващи дейност в селските райони.

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на дейности, възлиза на 2 500 000 EUR.

Заявителят (и свързаните с него субекти, ако има такива) трябва да е правен субект, установен в държава-членка на ЕС.

Примери за допустими организации:

  • организации с нестопанска цел (частни или обществени);
  • държавни органи (национални, регионални, местни);
  • европейски сдружения;
  • университети;
  • образователни институции;
  • научноизследователски центрове;
  • дружества (например дружества в областта на средствата за комуникация).

Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат изпратени по пощата (с препоръчано писмо, като пощенското клеймо служи като доказателство за датата на изпращане) или чрез куриерска служба (датата на приемане от куриерската служба служи за доказателство за датата на изпращане) не по-късно от 30 ноември 2015 г.

Заявленията трябва да се подават в писмена форма като се използват формулярите за кандидатстване и бюджет, достъпни на: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Заявленията трябва да бъдат изготвени на един от официалните езици на ЕС. Все пак, с оглед улесняването на своевременната обработка на заявленията, заявителите се приканват да ги съставят на английски, френски или немски език.

Заявленията се изпращат на следния адрес:

European Commission Unit AGRI. E.5.
Call for proposals 2015/C 351/09
To the attention of Head of Unit
L130 4/149
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Заявителите могат да подадат само едно заявление.

Ако тези изисквания не бъдат спазени, заявлението ще бъде отхвърлено.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения - „Подкрепа за информационни мерки в областта на Общата селскостопанска политика (ОСП)“ за 2016 г. (677.58 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 4 ноември е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 14 в раздел 9

вместо: „Различните комуникационни средства и дейности, включени в информационната мярка, следва да бъдат взаимосвързани и да демонстрират ясна концепция за подхода и очакваните резултати. Те следва също така да имат значително въздействие, измеримо чрез подходящи показатели, посочени в точка 11.4.“

да се чете: „Различните комуникационни средства и дейности, включени в информационната мярка, следва да бъдат взаимосвързани и да демонстрират ясна концепция за подхода и очакваните резултати.“

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.