Вие сте тук

Европейската сметна палата търси директор за Одитен състав I

Дата на публикуване: 
сряда, 28 Октомври, 2015 - 10:38
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 октомври е публикувано обявление за свободна длъжност за поста директор в Одитен състав I на Европейската сметна палата.

Европейската сметна палата е институция на Европейския съюз. Нейната задача е да контролира финансите на ЕС. В качеството си на външен одитор на ЕС Сметната палата допринася за подобряването на финансовото управление на ЕС. Тя действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза.

Сметната палата извършва одити, чрез които проверява как са получени и усвоени средствата на ЕС. Тя разглежда дали финансовите операции са правилно вписани и представени, дали са изпълнени редовно и законосъобразно и дали се управляват икономично, ефикасно и ефективно. Палатата представя резултатите от извършените одити в ясни, актуални и обективни доклади. Тя изготвя също така становища по въпроси, засягащи финансовото управление.

Одитен състав I отговаря за одита на разходите на ЕС в областта на земеделието и развитието на селските райони, околната среда и климата, морско дело и рибарство, и здравеопазване и защита на потребителите. Тези области представляват годишно приблизително 58 млрд. евро бюджетни кредити за плащания.

Директорът е натоварен с организирането, координирането и надзора на одитната дейност на състава. Той също така подпомага и консултира членовете на състава при изпълнението на техните задачи. По-специално, директорът отговаря за:

организацията и управлението на дейностите на състава;

контрола на качеството на одитните дейности;

координирането на въпросите, свързани с управлението на персонала.

Необходимо е кандидатът:

  • да бъде гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз;
  • да се ползва от своите граждански права;
  • да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба;
  • да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Заявленията за кандидатстване, изготвени задължително на английски или на френски език, трябва да бъдат подадени по електронен път на следния адрес: vacancies@eca.europa.eu

В предмета на заявлението трябва да бъде посочен референтния номер на обявлението за свободна длъжност – ECA/2015/DIR1.

Заявлението трябва да съдържа следните документи:

  • мотивационно писмо (макс. 1 стр.);
  • актуална автобиография във формат Europass (макс. 3 стр.). Ще бъдат разгледани само автобиографиите, изготвени в този формат;
  • попълнена, подписана и датирана клетвена декларация.

Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат изпратени не по-късно от 12:00 ч. на 12 ноември 2015 г.

Пълния текст на обявлението и клетвената декларация можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ECA/2015/DIR1 – директор – Одитен състав I (1.12 MB, PDF)