Вие сте тук

Европейската сметна палата търси директор за Одитен състав I

сряда, 28 Октомври, 2015 - 10:38
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 октомври е публикувано обявление за свободна длъжност за поста директор в Одитен състав I на Европейската сметна палата.

Европейската сметна палата е институция на Европейския съюз. Нейната задача е да контролира финансите на ЕС. В качеството си на външен одитор на ЕС Сметната палата допринася за подобряването на финансовото управление на ЕС. Тя действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза.

Сметната палата извършва одити, чрез които проверява как са получени и усвоени средствата на ЕС. Тя разглежда дали финансовите операции са правилно вписани и представени, дали са изпълнени редовно и законосъобразно и дали се управляват икономично, ефикасно и ефективно. Палатата представя резултатите от извършените одити в ясни, актуални и обективни доклади. Тя изготвя също така становища по въпроси, засягащи финансовото управление.

Одитен състав I отговаря за одита на разходите на ЕС в областта на земеделието и развитието на селските райони, околната среда и климата, морско дело и рибарство, и здравеопазване и защита на потребителите. Тези области представляват годишно приблизително 58 млрд. евро бюджетни кредити за плащания.

Директорът е натоварен с организирането, координирането и надзора на одитната дейност на състава. Той също така подпомага и консултира членовете на състава при изпълнението на техните задачи. По-специално, директорът отговаря за:

организацията и управлението на дейностите на състава;

контрола на качеството на одитните дейности;

координирането на въпросите, свързани с управлението на персонала.

Необходимо е кандидатът:

  • да бъде гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз;
  • да се ползва от своите граждански права;
  • да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба;
  • да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Заявленията за кандидатстване, изготвени задължително на английски или на френски език, трябва да бъдат подадени по електронен път на следния адрес: vacancies@eca.europa.eu

В предмета на заявлението трябва да бъде посочен референтния номер на обявлението за свободна длъжност – ECA/2015/DIR1.

Заявлението трябва да съдържа следните документи:

  • мотивационно писмо (макс. 1 стр.);
  • актуална автобиография във формат Europass (макс. 3 стр.). Ще бъдат разгледани само автобиографиите, изготвени в този формат;
  • попълнена, подписана и датирана клетвена декларация.

Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат изпратени не по-късно от 12:00 ч. на 12 ноември 2015 г.

Пълния текст на обявлението и клетвената декларация можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ECA/2015/DIR1 – директор – Одитен състав I (1.12 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.