Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета търси директор по сигурността за Генерална дирекция A

вторник, 10 Ноември, 2015 - 11:12
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 ноември е публикувано обявление, че Генералният секретариат на Съвета обявява свободно работно място за длъжността директор по сигурността в Генерална дирекция A, Служба за сигурност.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Съвета на ЕС и Европейския съвет. Службата за сигурност е част от Генерална дирекция „Администрация“.Тя контролира и управлява вътрешната сигурност на Съвета и Европейския съвет, както и външната им сигурност в тясно сътрудничество с белгийските органи. Мисията ѝ е да гарантира, че хората, имуществото и информацията са защитени по подходящ начин срещу рискове за сигурността. Освен това Дирекцията гарантира, че ГСС спазва своето задължение за полагане на грижа по отношение на служителите и посетителите.

Службата за сигурност осигурява защита на държавните и правителствените ръководители на държавите от ЕС, на председателя на Европейския съвет, на министри и намиращи се на посещение ръководители от трети държави и извършва надзор на охраната на помещенията на Съвета. Тя управлява капацитет за реагиране, който е на денонощно разположение, отговаря за осведомеността на служителите и делегатите по въпросите на сигурността и извършва проучвания за надеждност. Службата за сигурност изготвя правни актове и политики относно защитата на класифицирана информация на ЕС, в т.ч. относно класифицирани ИТ системи. Тя извършва наблюдение и отправя препоръки за начините на преодоляване на свързаните със сигурността заплахи за дейността на Европейския съвет и Съвета, включително шпионаж. Освен това Службата за сигурност разработва и координира политиката на ГСС за непрекъснатост на дейността.

Идеалният кандидат притежава професионален опит на ръководни позиции на високо равнище, за предпочитане в международна среда, в една или повече от следните области: сигурност, дипломация, протокол, организация и управление на политически прояви на високо равнище.

За предимство се считат:

 • опит в управлението на рискове за сигурността;
 • управление на всеобхватни програми за сигурност;
 • планиране на непрекъснатостта на дейността;
 • разработване на политика относно защитата на класифицирана информация и акредитирането на класифицирани ИТ системи.

Кандидатът трябва да познава добре променящите се заплахи за сигурността и необходимите действия за прилагане на комплексна програма за сигурност и за ефективно управление на рисковете за сигурността.

Обща цел на длъжността

 • под ръководството на заместник генералния директор/генералния директор ръководи поверената му дирекция и дава становища в областите на нейната компетентност;
 • предоставя устно и писмено политически и процедурни становища на високо равнище, анализи и препоръки на ръководните служители и на генералния секретар, на председателствата на Европейския съвет и на Съвета по въпроси от областите на компетентност на дирекцията;
 • осигурява стратегическо ръководство и разработва политики, концепции и новаторски решения по всички въпроси от областите на компетентност на Службата за сигурност.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи условия за допускане към момента на кандидатстване:

 • да са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
 • да не са лишени от граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 8 декември 2015 г.

Кандидатурите следва да се изпратят не по-късно от крайния срок по електронна поща на адрес:

Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu

За да бъдат валидни, кандидатурите трябва да включват:

 • формуляр за кандидатстване (приложение IV), надлежно попълнен и с отбелязана дата; електронният формуляр за кандидатстване е достъпен на уебсайта на Съвета;
 • мотивационно писмо заедно с подробна автобиография на английски или френски език, за предпочитане във формата на Europass, където да е описан целият трудов стаж на кандидата и да са посочени наред с останалото квалификацията на кандидата, владеенето на езици, опитът и настоящите задължения; и
 • фотокопия на дипломите, удостоверяващи образованието, и фотокопия на документите и удостоверенията, свързани с професионалния опит. Удостоверителните документи трябва да са издадени от трети лица; не е достатъчно да се изпрати само автобиографията, посочена по-горе.

Всички удостоверителни документи, приложени към кандидатурата, трябва да бъдат именувани (на английски или френски език) и обозначени с пореден номер (приложение 1, 2 и т.н.) и да са във формат word text, pdf или jpg. Трябва да се прикачи и списък на всички приложения. Кандидатури, изпратени чрез устройство за съхранение на данни от типа „облак“ или платформи за обмен на файлове, няма да бъдат разглеждани.

Избраният за поста кандидат ще бъде приканен да представи оригиналите на посочените по-горе документи.

Пълния текст на обявлението и необходимите документи можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за работа CONS/AD/119 (3.69 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.