Вие сте тук

Мария Габриел: Необходими са реални перспективи за жените в селските райони

понеделник, 23 Ноември, 2015 - 11:47

Европейският съюз трябва да продължи усилията си за предоставяне на реални перспективи за жените в селските райони. Предизвикателствата пред тях следва да бъдат взети под внимание при формиране на политиките на ЕС в областта на селското стопанство. За това призова зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел на кръгла маса в Брюксел за ролята на жените в развитието на селските райони, която организира съвместно с женската структура на най-голямата европейска земеделска организация „Копа Коджека”. В официалното откриване на форума участва председателят на ПП Обединени земеделци Петя Ставрева и заедно с г-жа Габриел отправиха силно послание за засилване ролята на европейските и национални инстутиции в подкрепа на предприемачеството сред жените в селските райони.

Мария Габриел наблегна на четири ключови аспекта, които трябва да бъдат отчетени при предприемането на конкретни мерки за подобряване на положението на жените в селските райони.

„От ключово значение в днешния технологичен свят е да се улесни достъпът на жените до информационни и телекомуникационни технологии. Подобряването на този достъп и предоставянето на подходящо обучение за ползването им ще насърчи електронните форми на предприемачество, като например е-бизнес, които ще създадат възможност за жените за извършване на икономическа дейност независимо от разстоянието до големите градски центрове”, заяви зам.-председателят на Групата на ЕНП.

На следващ ред тя отбеляза необходимостта от повишаване на качеството и достъпността на инфраструктурата в селските райони – детски заведения, здравни и образователни структури, културни институции. Това ще подпомогне жените в селските стопанства да балансират по-успешно своя личен, семеен и професионален живот.

Третият фактор включва адекватно социално осигуряване на всички жени, заети в селското стопанство. Социалните системи трябва да обхващат и съпругите на мъжете, земеделски стопани, поради тяхната специфична ситуация в семейното стопанство.

Не на последно място е достъпът на жените до собственост и кредитиране. Процентът на жените от селските райони, които притежават земя и имат достъп до кредити, е изключително нисък. Това автоматично води до невъзможност да разгърнат потенциала си и предприемаческия дух. Необходимо е да се предоставят на жените възможности да изградят предприятия, от които да получават стабилни доходи.

„Изключително важно е да анализираме внимателно реалностите на местно равнище в отделните държави-членки. Така ще можем да създадем ефективни политики за цялостно подобряване на положението на жените в селските райони на европейско равнище." заключи Мария Габриел.

В края на кръглата маса беше приет Манифест с преки и косвени мерки, които биха допринесли за подобряване на положението на жените в селските райони.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.