Вие сте тук

Генерална дирекция „Конкуренция“ търси заместник на своя главен икономист в областта на конкуренцията

вторник, 8 Декември, 2015 - 10:15
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 декември е публикувана обява за свободно работно място за длъжността „Главен икономист в областта на конкуренцията“ в Генерална дирекция „Конкуренция“.

Съвместно с националните органи в областта на защитата на конкуренцията Комисията прилага пряко правилата на ЕС в областта на конкуренцията. По този начин тя цели подобряване функционирането на пазарите, като предприема необходимите мерки всички предприятия да се конкурират равноправно и справедливо въз основа на своите характеристики. Това носи ползи за потребителите, предприятията и европейската икономика като цяло.

В рамките на Комисията основната отговорност за упражняването на тези преки правомощия за прилагане е поверена на ГД „Конкуренция“.

Главният икономист в областта на конкуренцията подпомага ГД „Конкуренция“ при оценяването на икономическото въздействие на действията на Комисията в областта на контрола на сливанията, тръстовете и правилата за държавните помощи на ЕС.

Длъжността ще бъде заемана на ниво директор (AD 14). Назначението е временно, за период от три години, и може да бъде подновено за най-много две години.

Главният икономист в областта на конкуренцията ще работи под прякото ръководство на генералния директор. Той ще изпълнява следните три основни задачи:

 • предоставяне на насоки по методологични въпроси от икономически и иконометричен характер в изпълнение на правилата на ЕС за конкуренция. Той може също да бъде приканен да участва в разработването на инструменти на общата политика или на анализи;
 • общи насоки по отделни дела в областта на конкуренцията още от техните ранни етапи;
 • подробни насоки по най-важните дела в областта на конкуренцията, свързани със сложни икономически проблеми, и по-специално тези, за които се изискват усъвършенствани количествени анализи. Това може да означава, че служител, назначен в екипа на главния икономист в областта на конкуренцията, може да бъде зачислен в екип, който работи по определено дело.

Главният икономист в областта на конкуренцията ще предоставя окончателен съвет по важни отделни дела в областта на конкуренцията на комисаря по въпросите на конкуренцията и ако е целесъобразно, на колегиума на членовете на Комисията.

Той разполага с персонал от около 30 специализирани икономисти, половината от които са постоянни служители, а останалите – срочно наети служители. Когато е уместно, главният икономист в областта на конкуренцията и неговият персонал ще взаимодействат с останалия персонал на генералната дирекция, и по-специално със служителите, които разполагат с икономически познания.

Критерии за подбор

Ще се отдаде предпочитание на кандидатите, които:

 • имат доказани познания и квалификация в анализа на икономическите аспекти на свързани с конкуренцията проблеми, за което свидетелства значим академичен опит. Той личи по-конкретно от публикации в реномирани академични издания. Кандидатите са изпълнявали съветнически функции за публични органи, извършвали са проучвания и по възможност консултантска дейност в различните области на политиката в областта на конкуренцията;
 • имат доказана способност за управление на екип от висококвалифицирани икономисти, и по-конкретно за организационно управление и управление на хора. Това включва аспекти като определянето на приоритети, набирането на служители, оценяването на служители, професионалното развитие, балансирането на служебния и личния живот и мотивацията;           
 • имат доказани комуникационни умения, които ще им позволят да осъществяват ефективна и ефикасна комуникация с вътрешни и външни заинтересовани лица; да представляват Комисията и да отстояват нейната позиция на европейски и международни форуми.

Комисията търси по-конкретно икономист, който, освен че има основна подготовка, се е специализирал в областта на промишлената организация и разполага с практически опит в анализа на отделни дела в областта на конкуренцията.

Докато заема поста, главният икономист в областта на конкуренцията може да прави публикации и да изнася ограничен брой преподавателски лекции, при условие че това не влияе на неговия мандат.

Критерии за допустимост

Кандидатите трябва да имат:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да са завършили висше образование. Освен това се изисква да са защитили докторска дисертация в области на икономиката или иконометрията, свързани с политиката в областта на конкуренцията;
 • Професионален опит: след получаване на квалификациите, посочени по-горе, кандидатите трябва да имат минимум 15 години професионален опит. Поне 10 години от този професионален опит трябва да е придобит на висш пост в област, свързана със свободната длъжност. В своята автобиография кандидатите трябва да посочат поне за тези десет години дейностите, с които са натрупали професионалния опит на високо ниво (т.е. наименование и подробно описание на заеманите длъжности);
 • Езикови умения: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването дали кандидатите отговарят на изискването за задоволителни познания по друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на част от интервюто на този друг език;
 • Възрастова граница: кандидатите трябва да могат да изпълнят поне целия тригодишен мандат, преди да достигнат възрастта за пенсиониране, която за срочно наетите служители на Европейския съюз е фиксирана в края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да встъпят в длъжност, от кандидатите се изисква да декларират ангажимента си да действат независимо и в полза на обществения интерес. Те трябва да декларират всички интереси, които биха могли да се разглеждат като накърняващи независимостта им.

Изборът на главен икономист в областта на конкуренцията се извършва, както е описано в Compilation Document on Senior Officials Policy (PDF) (Кратък обзор на политиката по отношение на висшите служители). В хода на процедурата за подбор Комисията може да ползва помощта на външни съветници, сред които експерти с международна репутация в сферата на икономиката.

Като част от процедурата за подбор кандидатите, които са извикани на събеседване с Консултативния комитет по назначенията, преди това трябва да участват в еднодневна програма, за да бъдат оценени по модела „център за оценяване“ (assessment centre) от външни консултанти по наемане на персонал.

По практически съображения и за да може процедурата за подбор да приключи възможно най-бързо, което е в интерес както на кандидатите, така и на институцията, Европейската комисия ще проведе процедурата за подбор единствено на английски и/или френски език.

Успешно представилият се кандидат ще бъде назначен от Комисията като срочно нает служител. По отношение на заплатата и другите условия на работа се прилагат разпоредбите за срочно наетия персонал, който заема позиция, съответстваща на типовата длъжност „директор“ със степен AD 14 на Европейския съюз.

Кандидатите трябва да обърнат внимание, че съгласно Условията за работа на другите служители всички нови служители трябва да преминат успешно изпитателен срок от девет месеца.

Мястото на назначение е Брюксел. Очаква се избраният кандидат да заеме поста на 1 септември 2016 г.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост („Кандидатите трябва“), и по-специално на изискванията относно вида диплома и професионален опит, както и езиковите умения. Несъответствието с който и да е от тези критерии за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи от процедурата за подбор. Поради това, моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна на своя адрес на електронна поща.

За да финализирате своята кандидатура, трябва да заредите автобиографията си във формат PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8  000 знака). По практически съображения и за да може процедурата за подбор да приключи възможно най-бързо, автобиографията и мотивационното писмо трябва да са написани на английски, френски или немски език.

След като приключите онлайн регистрацията, ще получите електронно писмо с потвърждение, че Вашата кандидатура е регистрирана. Това електронно писмо съдържа и регистрационен номер, който ще бъде Вашият референтен номер по всички въпроси, свързани с кандидатурата Ви.

Ако не получите електронно писмо с потвърждение, Вашата кандидатура не е регистрирана!

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите придвижването на своята кандидатура онлайн. Европейската комисия ще се свърже директно с Вас във връзка със състоянието на Вашата кандидатура.

Ако имате увреждане, което не Ви позволява да се регистрирате онлайн, може да изпратите своята кандидатура (автобиография и мотивационно писмо) в печатен вид с препоръчано писмо на следния адрес:

European Commission
Directorate-General for Human Resources and Security
Unit for Executive Staff and CCA Secretariat
SC11 8/59
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

като посочите ясно като референция: Vacancy for the function of Chief Competition Economist (COM/2015/10363)

Датата на пощенското клеймо не може да е по-късна от крайния срок за регистрация. Всяка по-нататъшна кореспонденция между Европейската комисия и Вас ще се осъществява по пощата. В такъв случай към кандидатурата трябва да бъде приложено удостоверение за увреждането, издадено от съответния компетентен орган. На отделен лист трябва също да посочите специалните условия, които според Вас ще бъдат необходими, за да се улесни участието Ви в подбора.

За повече информация и/или при евентуални технически проблеми моля, изпратете електронно писмо на адрес: HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Крайният срок за регистрация е 29 януари 2016 г., 12:00 ч. брюкселско време, след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Ваша е отговорността да попълните онлайн регистрацията в срок. Настоятелно ви съветваме да не изчаквате до последните дни, за да кандидатствате – натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте я завършили, поради което ще се наложи да повторите целия процес отначало. След като срокът за подаване на регистрациите изтече, няма да имате повече възможност да въвеждате данни. Закъснели регистрации няма да бъдат приемани.

На кандидатите се напомня, че работата на комисиите за подбор е поверителна. На кандидатите и на всеки друг, действащ от тяхно име, се забранява да осъществяват пряк или непряк контакт с членовете на тези комисии.

Комисията гарантира, че личните данни на кандидатите се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

В Официалния вестник на ЕС от 29 януари е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

вместо: „Крайният срок за регистрация е 29 януари 2016 г., 12:00 ч. брюкселско време, след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.“

да се чете: „Крайният срок за регистрация се удължава до 10 февруари 2016 г., 12:00 ч. брюкселско време, след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.“

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.