Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“ – Инициативи за иновативна политика

вторник, 15 Декември, 2015 - 10:47
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 декември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Инициативи за иновативна политика – Експериментални подходи в европейската политика в областта на образованието, обучението и младежта под ръководството на публични органи на високо равнище.

Експериментални подходи в европейската политика в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 са проекти за транснационално сътрудничество в подкрепа на осъществяване на политическите програми на Европейския съюз в областта на образованието, обучението и младежта, включително програми за специфични сектори, като процесите от Болоня и Копенхаген.

Общата цел на поканата е насърчаване на повишаването на ефективността и ефикасността на системите за образование и обучение; на политиките за младежта чрез събиране и оценка на доказателства за системното въздействие на иновативните мерки в политиката. Тази покана изисква участието на публични органи на високо равнище от допустимите за участие държави и използването на солидни и широко признати методи за оценка въз основа на полеви изпитания (опити).

Конкретните цели са:

 • да се насърчи транснационалното сътрудничество и взаимното обучение между компетентните органи на най-високо равнище от допустимите за участие държави. Целта е да се подкрепи системното подобряване и иновациите в областите на образованието, обучението и младежта;
 • да се улеснят събирането и анализът на съществени доказателства, с цел да се осигури успешното прилагане на иновативни мерки;
 • да се улеснят преносимостта и мащабността на иновативните мерки.

Приоритетните теми са:

Област Образование и обучение:

 • Насърчаване развитието на фундаментални ценности чрез образование и обучение подпомагащи разнообразието в учебната среда;
 • Заетост и умения: утвърждаване на неформалното и самостоятелното учене в областта образование и обучение;
 • Укрепване обучението и образованието на учителите използвайки възможностите на новите технологии (училищно образование);
 • За по-иновативни и по-предприемчиви висши учебни заведения чрез институционални промени (висше образование);
 • Учители и инструктори при ПОО обучение/практика (ПОО);
 • Изпълнение на рамкова инициатива за оценка на ефективността на политиките за образование за възрастни хора.

Област на младежта:

 • Обхват: развиване на капацитет за преодоляване и предотвратяване на маргинализацията и радикализирането към насилие сред младите хора.

Допустими кандидати

Допустими са само предложения от юридически лица, установени в една от следните допустими държави:

 • 28-те държави – членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
 • страните кандидатки за членство в ЕС: Турция, бивша югославска република Македония.

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по тази покана, е 14 000 000 ЕUR. Той е разпределен по следния начин между двете полета на действие:

 • Образование и обучение: 12 000 000 ЕUR.
 • Младеж: 2 000 000 ЕUR.

Финансовото участие от страна от ЕС не може да надвишава 75 % от общата сума на допустимите разходи.

Комплектът документи за кандидатстване трябва да се подаде онлайн чрез съответния електронен формуляр, надлежно попълнен и включващ всички съответни и приложими приложения и подкрепящи документи. Формулярите могат да се получат в интернет на средния адрес: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Крайни срокове за кандидатстване:

 • предварителни предложения: 14 април 2016 г., 12:00 часа централноевропейско време
 • пълни предложения: 13 октомври 2016 г., 12:00 часа централноевропейско време

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения –  EACEA/34/2015 – Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Инициативи за иновативна политика (429.83 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.