Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ – Подкрепа за инструменти на европейската политика

вторник, 15 Декември, 2015 - 10:23
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 декември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Подкрепа за инструменти на европейската политика

Осигуряване на качеството на европейско равнище за по-голяма прозрачност и признаване на уменията и квалификациите.

Основната цел на поканата е да бъдат проверени възможните процедури, механизми и критерии за качество, които могат да се приложат в следните случаи:

 • за свързване на международни квалификации или международни системи за секторна квалификация с Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и за даване на международни квалификации, свързани с ЕКР;
 • за свързване на потенциални европейски основни профили на квалификации с ЕКР и за даване на произтичащи от тях квалификации.

Целта е създаване на основа за доверие в нивата и процедурите за подкрепа на признаване на квалификациите, произтичащи от европейските основни профили на квалификации и за подобряване на фактическото и официалното признаване на международните квалификации.

Поканата ще предостави финансиране по следните 3 теми:

 • Тема А: Свързване на дадена международна система или рамка за секторна квалификация с ЕКР и описване на принципите за осигуряване на качество, механизмите и възможните критерии за качество за това и за даване на произтичащите от този процес квалификации.
 • Тема Б: Свързване на (една или повече) международна(и) квалификация(и) с ЕКР и описване на принципи за осигуряване на качество, механизмите и възможните критерии за качество за това и за даване на тази квалификация (тези квалификации).
 • Тема В: Разработване на един или повече потенциални европейски основни профили на квалификации въз основа на професионалните профили на ЕSCO, свързването му/им с ЕКР и описване на принципите за осигуряване на качество, механизмите и възможните критерии за качество за това и за даване на произтичащите от този процес квалификации. Тъй като пълната версия на ЕSCO ще бъде публикувана през 2017 г., кандидатът трябва да избере една или повече професии от ниво 4 по ISCO. Съответният професионален профил (съответните професионални профили) ще бъде (бъдат) предоставен(и) след даване на пилотния проект.

Допустими държави:

 • държавите-членки на ЕС
 • страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки. Те трябва да се ползват от предприсъединителна стратегия, в съответствие с общите принципи и общите условия и процедури за участието на тези държави в програмите на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения, решенията на Съвета за асоцииране или други подобни споразумения, и при условие че се създаде национална агенция за „Еразъм+“;
 • държавите-членки на ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП, в съответствие с разпоредбите на това споразумение;
 • държавите в рамките на Европейската политика за съседство, които са сключили със Съюза споразумения, предвиждащи възможност за участието им в програмите на Съюза, при условие че със Съюза бъде сключено двустранно споразумение относно условията за участието им в програмата, и при условие че се създаде национална агенция за „Еразъм+“.

Допустими кандидати

Поканата се отправя до:

 • международни професионални организации или асоциации;
 • национални професионални организации или асоциации;
 • публични и частни органи, свързани с националните квалификационни рамки;
 • социални партньори (ЕС, национални и секторни);
 • научноизследователски центрове;
 • публични и частни присъждащи органи;
 • публични и частни доставчици на услуги за образование и обучение;
 • публични и частни организации за осигуряване на качество или акредитация.

Една организация може да подаде само едно заявление за тема А, тема Б или тема В.

Общият прогнозен бюджет, предвиден за съвместното финансиране на действията по тази покана, е 400 000 ЕUR.

Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 75 % от общата сума на допустимите разходи.

Пакетът за кандидатстване може да се намери в интернет на следния адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Заявленията трябва да бъдат подадени в следния краен срок: 29 февруари 2016 г. в 12:00 ч. (на обед), брюкселско време.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения — EACEA/48/2015 — Програма „ЕразъмЕразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката — Подкрепа за инструменти на европейската политика (396.64 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.