Вие сте тук

Съдът на Европейския съюз търси директор на дирекция „Устни преводи“

Дата на публикуване: 
петък, 15 Януари, 2016 - 10:30
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 януари е публикувано обявление за предстоящо освобождаване на длъжността директор (степен AD 14 или AD 15) на дирекция „Устни преводи“ на Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Задачата на дирекция „Устни преводи“ на Съда на Европейския съюз е да подпомага правораздавателната дейност на Съда, Общия съд и Съда на публичната служба, като осигурява устни преводи с високо качество за съдебните заседания и за други организирани от институцията събития.

Предизвикателствата пред дирекция „Устни преводи“ са свързани с овладяването на нарастващия обем на работата и евентуално въвеждането на промени в методите ѝ на работа в съчетание със строг контрол върху разходите за устен превод. Същевременно високото качество на устните преводи остава абсолютно необходимо за добрата работа на Съда като многоезична институция и за качеството на европейското правосъдие.

Под прякото ръководство на секретаря на Съда директорът ще трябва да организира и да мотивира в работата около 80 длъжностни лица. Това включва и 75 конферентни преводачи, подпомагани при необходимост от допълнителни акредитирани конферентни преводачи (AIC). Той ще трябва да работи в междуинституционална среда, като се съобразява и с особеностите на институцията.

Кандидатите трябва да са граждани на някоя от държавите-членки на Европейския съюз, и да са завършили висше образование, удостоверено с диплома от висше учебно заведение. Те трябва да са способни да ръководят и координират работата на голям административен отдел. Изискват се задълбочени познания и опит, свързани с естеството на работата на тази длъжност. Професионалният опит в тази област трябва да е най-малко десетгодишен. Професионалният опит в областта на конферентния превод ще се смята за предимство.

Кандидатите трябва да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и добри познания по още два официални езика. Ще се взема предвид и владеенето на други езици. В интерес на службата директорът трябва да притежава добри познания по френски и английски език.

Заявленията за кандидатстване се подават до Съда единствено по електронна поща на адрес:

appel_candidatures@curia.europa.eu

най-късно до 17:00 ч. на 12 февруари 2016 г.

Към заявлението се прилагат подробна автобиография и всички други необходими документи. Заедно с тези документи кандидатите трябва да изпратят и писмено изложение от не повече от пет страници, в което да представят вижданията си за работата и функциите на директора на дирекция „Устни преводи“ и да посочат защо смятат, че са подходящи за тази длъжност.