Вие сте тук

Съдът на Европейския съюз търси директор на дирекция „Устни преводи“

петък, 15 Януари, 2016 - 10:30
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 януари е публикувано обявление за предстоящо освобождаване на длъжността директор (степен AD 14 или AD 15) на дирекция „Устни преводи“ на Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Задачата на дирекция „Устни преводи“ на Съда на Европейския съюз е да подпомага правораздавателната дейност на Съда, Общия съд и Съда на публичната служба, като осигурява устни преводи с високо качество за съдебните заседания и за други организирани от институцията събития.

Предизвикателствата пред дирекция „Устни преводи“ са свързани с овладяването на нарастващия обем на работата и евентуално въвеждането на промени в методите ѝ на работа в съчетание със строг контрол върху разходите за устен превод. Същевременно високото качество на устните преводи остава абсолютно необходимо за добрата работа на Съда като многоезична институция и за качеството на европейското правосъдие.

Под прякото ръководство на секретаря на Съда директорът ще трябва да организира и да мотивира в работата около 80 длъжностни лица. Това включва и 75 конферентни преводачи, подпомагани при необходимост от допълнителни акредитирани конферентни преводачи (AIC). Той ще трябва да работи в междуинституционална среда, като се съобразява и с особеностите на институцията.

Кандидатите трябва да са граждани на някоя от държавите-членки на Европейския съюз, и да са завършили висше образование, удостоверено с диплома от висше учебно заведение. Те трябва да са способни да ръководят и координират работата на голям административен отдел. Изискват се задълбочени познания и опит, свързани с естеството на работата на тази длъжност. Професионалният опит в тази област трябва да е най-малко десетгодишен. Професионалният опит в областта на конферентния превод ще се смята за предимство.

Кандидатите трябва да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и добри познания по още два официални езика. Ще се взема предвид и владеенето на други езици. В интерес на службата директорът трябва да притежава добри познания по френски и английски език.

Заявленията за кандидатстване се подават до Съда единствено по електронна поща на адрес:

appel_candidatures@curia.europa.eu

най-късно до 17:00 ч. на 12 февруари 2016 г.

Към заявлението се прилагат подробна автобиография и всички други необходими документи. Заедно с тези документи кандидатите трябва да изпратят и писмено изложение от не повече от пет страници, в което да представят вижданията си за работата и функциите на директора на дирекция „Устни преводи“ и да посочат защо смятат, че са подходящи за тази длъжност.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.