Вие сте тук

ГД „Икономически и финансови въпроси“ търси заместник генерален директор

Дата на публикуване: 
понеделник, 7 Март, 2016 - 10:27
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление, че ГД „Икономически и финансови въпроси“ обявява свободно работно място за длъжността заместник генерален директор.

Мисията на генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ECFIN) е да допринася за повишаването на икономическото благосъстояние на гражданите в Европейския съюз и отвъд границите му чрез насърчаването на конкурентоспособни икономики с висока заетост.

Заместник генералният директор подкрепя генералния директор при управлението и координирането на работата на ГД ECFIN. Той участва в изготвянето и изпълнението на цялостната стратегия за политиката на ГД ECFIN, представлява генералната дирекция на срещи на високо равнище и замества генералния директор, когато и където е необходимо, включително на международни форуми.

Заместник генералният директор координира и активно участва в хоризонталните дейности на генералната дирекция, когато тези дейности обхващат различни дирекции.

Критерии за допустимост

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

  • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз.
  • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата).
  • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации.
  • Управленски опит: поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност в пряка връзка с област, свързана с предлагания пост.
  • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволителни познания по друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на част от интервюто на този друг език.
  • Възрастова граница: Кандидатите трябва да не са достигнали възрастта за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост („Кандидатите трябва“), по-специално на изискванията относно вида диплома и професионален опит, както и на тези за езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 6 април 2016 г., 12:00 ч. брюкселско време, след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност – заместник генерален директор (AD 15) Брюксел – COM/2016/10364 (792.66 KB, PDF)