Вие сте тук

МарияГабриел и комисарСтилианидес: Няма хуманитарно решение на войни без политически действия

сряда, 9 Март, 2016 - 12:53

Хуманитарната ситуация и зачитането на международното хуманитарно право в южните съседи на ЕС беше в центъра на дебат с комисаря по хуманитарната помощ и управление при кризи Христос Стилианидес. Ключовото разискване бе организирано от зам.-председателя на Групата на ЕНП в Европейския парламент МарияГабриел, която координира отношенията със страните от Средиземноморието, Близкия Изток и Северна Африка.

ЕС остава ангажиран в предоставянето на хуманитарна помощ за отговор на кризите и конфликтите в съседните на Европа държави. Хуманитарната реакция на Съюза е изключително важна с цел стабилизирането на съседните държави, така че да бъде предотвратено разрастването на кризата и на територията на ЕС. Комплексният подход към хуманитарната ситуация се подсилва и с решението на ЕК даотпусне 700 милиона евро за следващите три години за спешна хуманитарна помощ за самите държавите-членки на ЕС, подложени на най-голям миграционен натиск.

Комисар Стилианидес подчерта, че само в Сирия нуждаещите се от хуманитарна помощ са 14 милиона души, 5 милиона от които са деца. Но няма хуманитарно решение на войни, водещи до масово разселване, без политически действия, които разрешават конфликти. Важно е да се осигурят безопасни и законни пътища за бежанците, за да неставатжертвинаконтрабандисти и трафиканти.

Мария Габриел и членовете на Работната група Евромед повдигнаха множество въпроси, свързани с ангажимента на Турция в изпълнението на приетия съвместен план за действие. „Не трябва да губим от поглед и страни като Ливан и Йордания, които са ключови по пътя на бежанските потоци. Нужно е да засилим подкрепата и сътрудничеството с тях на всички равнища за овладяване на кризата. Ливан например приема най-голямата част от бежанците, сравнено със собственото й население – цели 25 %“, наблегна зам.-председателятнаГрупатана ЕНП.

„ЕС е лидер в отговора на хуманитарните кризи в света. Но хуманитарната помощ е само един от инструментите, които нашият политически ангажимент в дългосрочен план трябва да включва. Необходимо е съсредоточаване на усилията в намиране на решения на конфликтите и войните, които са първопричината за хуманитарните и бежанските кризи“, заключи Мария Габриел.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.