Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на схема за академична мобилност Intra-Africa

сряда, 9 Март, 2016 - 10:14
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 9 март е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на схема за академична мобилност Intra-Africa.

Общата цел на Програмата е насърчаване на устойчивото развитие и реализиране на принос за намаляване на бедността чрез увеличаване на висококвалифицирана и обучена работна сила в Африка.

Конкретната цел е повишаване на уменията и компетентностите на студентите и персонала чрез повишена вътрешно-африканска мобилност. Засилването на сътрудничеството между висшите учебни заведения в Африка ще увеличи достъпа до качествено образование и ще насърчи и създаде условия африканските студенти да се записват за следдипломна квалификация на африканския континент. Освен това мобилността на персонала (академичен и административен) ще повиши капацитета за международно сътрудничество на висшите учебни заведения в Африка.

По-конкретно Програмата си поставя следните цели:

 • да допринесе за повишаването на качеството на висшето образование чрез насърчаване на интернационализирането и хармонизирането на програмите и учебните планове в рамките на участващите институции;
 • да даде възможност на студентите, академичната общност и персонала да се възползват в езиков, културен и професионален аспект от опита, придобит в контекста на мобилността в друга африканска страна.

Допустими кандидати и състав на партньорствата

Проектът ще обхваща организиране и изпълнение на мобилност на студенти и персонал, участващи във висококачествени магистърски и докторски програми. Също така ще обхваща и предоставяне на образователни/обучителни и други услуги на чуждестранни студенти и преподаване/обучение и възлагане на изследователска дейност и други услуги на персонал от държави, участващи в проекта. Мобилността трябва да се осъществи в една от допустимите държави, посочени в тази покана.

Продължителността на проекта трябва да е между 54 и 60 месеца, като се изчислява въз основа на планираните дейности.

Критерии за възлагане

Всички заявления ще бъдат оценени от външни независими експерти в съответствие с трите критерия, посочени по-долу (Общо: 100 %):

 • Приложимост – 20 %;
 • Качество – 70 %:
  • Академично качество – 15 %;
  • Състав на партньорството и механизми за сътрудничество – 15 %;
  • Организиране и изпълнение на мобилността – 20 %;
  • Услуги и последващи действия за студентите/персонала – 10 %;
  • Балансирано участие на жените и мъжете – 10 %;
 • Устойчивост – 10 %.

Общата примерна сума е 9 900 000 EUR и би следвало да осигури около 350 потока на мобилност.

Всяка сума безвъзмездни средства ще възлиза на между 1 000 000 EUR (минимална сума на безвъзмездните средства) и 1 500 000 EUR (максимална сума на безвъзмездните средства).

Безвъзмездните средства на ЕС се отпускат въз основа на еднократни суми за организиране на мобилност и единични разходи за изпълнението на мобилността.

Крайният срок за подаване на предложения по схемата за академична мобилност Intra-Africa е 12:00 ч. (обед) на 15 юни 2016 г., централноевропейско време.

Заявленията за безвъзмездни средства трябва да се подават чрез електронния формуляр (eForm) и неговите приложения, специално разработени за тази цел, които ще бъдат достъпни на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура:

https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en

Единствено подаденото по електронен път заявление (електронен формуляр със съответните приложения) ще се счита за официално валидно заявление.

Наред с това кандидатите трябва да изпратят по електронната поща копие от тяхното заявление (електронен формуляр със съответните приложения) в същия срок, като посочат ясно регистрационния номер на проекта, получен при подаването на електронния формуляр, на следната електронна поща:

EACEA-IntraAfrica-IntraACP@ec.europa.eu

Ще се приемат само заявления, подадени в рамките на крайния срок и в съответствие с изискванията, посочени в поканата. Няма да се приемат заявления, изпратени само по електронната поща.

Насоките за участие в поканата, както и цялата информация и всички документи, свързани с подаването на предложения по тази покана, можете да намерите на уебсайта на Агенцията.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.