Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“

вторник, 15 Март, 2016 - 10:02
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 март е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ – Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката.

Поканата ще подпомогне проекти в областите на образованието, обучението и младежта, поставящи си за цел разрастване и разпространяване на иновационни добри практики, попадащи в обхвата на Декларацията относно насърчаване на активна гражданска позиция и общите ценности на свобода, търпимост и недискриминация чрез образование от 17 март 2015 г.

Заявлението трябва да е насочено главно към една от следните две общи цели. Тя следва да се посочи във формуляра за кандидатстване:

 1. Предотвратяване на радикализирането към насилие и насърчаване на демократичните ценности, основните права, междукултурното разбирателство и активната гражданска позиция.
 2. Насърчаване на приобщаването на обучаващите се в неравностойно положение, включително лица от мигрантски произход, при същевременно предотвратяване и борба с дискриминационните практики.

Допустими кандидати

Допустими кандидати са публичните и частните организации, действащи в областите на образованието, обучението и младежта по направленията, включени в обхвата на Парижката декларация. Кандидатите, които се считат за допустими са:

 • учебни институции и други доставчици на образователни услуги;
 • публични органи на национално/регионално/местно равнище, отговорни за образованието, обучението и младежта;
 • организации с нестопанска цел (НПО);
 • научноизследователски институти;
 • търговски организации и социални партньори;
 • центрове за насочване и признаване;
 • международни организации;
 • частни дружества;
 • мрежите на посочените по-горе организации също са допустими, стига да имат юридическа правосубектност;
 • Национални агенции „Еразъм+“ в областта на младежта.

Само предложения от юридически лица, установени в една от следните държави, са допустими:

 • 28-те държави-членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,
 • страните – кандидатки за членство в ЕС: Турция, бивша югославска република Македония.

Дейностите трябва да започнат между 1 и 31 декември 2016 г. Продължителността на проектите се определя на 24 или на 36 месеца.

Критерии за възлагане

Допустимите предложения ще се оценяват въз основа на изключване, подбор и критерии за възлагане.

Критериите за възлагане при финансиране на дадено предложение са както следва:

 • значимост на проекта (30 %);
 • качество на замисъла и изпълнението на проекта (20 %);
 • качество на споразуменията за партньорство и сътрудничество (20 %);
 • въздействие, разпространение и устойчивост на резултатите (30 %).

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 13 000 000 ЕUR.

Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 90 % от общата сума на допустимите разходи за проектите. Максималната сума за безвъзмездно финансиране за проект е 500 000 ЕUR.

Комплектът документи за кандидатстване трябва да се подаде онлайн чрез съответния електронен формуляр, надлежно попълнен. Формулярите могат да се получат в интернет на следния адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Заявленията за безвъзмездно финансиране трябва да са съставени на един от официалните езици на ЕС.

Крайният срок за кандидатстване е 30 май 2016 г., 12:00 ч. на обяд централно европейско време.

Пълния текст на поканата можете да видите тук:

Покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“ – Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката (573.53 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.