Вие сте тук

Съдът на Европейския съюз търси генерален директор на службата за писмени преводи

сряда, 30 Март, 2016 - 09:59
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 30 март е публикувана покана за подаване на кандидатури за длъжността генерален директор (степен AD 15 – AD 16) на службата за писмени преводи на Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Под ръководството на секретаря на Съда на Европейския съюз генералният директор отговаря за управлението на Генерална дирекция „Писмени преводи“. Тази генерална дирекция е службата за юридически преводи на Съда на Европейския съюз. Тя осигурява спазването на езиковия режим в съдилищата, които съставят тази институция, както във връзка с текущата работа по делата, така и във връзка с публикуването на съдебната практика. В службата работят около 900 души, включително над 600 юрист-лингвисти. Използват се и услугите на голям брой сътрудници на свободна практика.

Генералният директор има за задача да ръководи и координира работата на директорите, а също и на началниците на езиковите и функционалните отдели на генералната дирекция. При изпълнението на тази задача той трябва да си сътрудничи ефикасно с другите генерални директори и началници на служби в институцията.

Генералният директор трябва да има необходимите качества, за да ръководи и координира работата на голям административен отдел. Той трябва да притежава отлични организаторски способности и да е в състояние да адаптира структурата на генералната дирекция към промените в съдебната система. Освен това трябва да има отличен усет за отношенията между хората и способност да убеждава и мотивира сътрудниците си.

Службата трябва да се управлява с трайна грижа за приспособяване на методите на работа към нуждите на правораздавателната дейност. Трябва да се запази високото качество на преводите и да се използва всяка възможност за подобряване на производителността, в частност чрез постоянно усъвършенстване на организацията и пълноценна употреба на новите технологии. Генералният директор трябва да е много добре запознат с тях, особено що се отнася до средствата за подпомагане на преводаческата дейност.

Генералният директор трябва да е гражданин на някоя от държавите-членки на Европейския съюз. Предвид естеството на служебните задължения трябва да притежава завършено юридическо образование, удостоверено с диплома от висше учебно заведение.

Изискват се познания и най-малко десетгодишен професионален опит във връзка с изпълнението на функциите. Наличието на професионален опит в областта на управлението на отдел за юридически преводи ще се смята за предимство.

Наред с това се изисква задълбочено владеене на един от официалните езици на Европейския съюз и много добри познания по други два от официалните езици на Съюза. В интерес на службата са необходими добри познания по френски и английски език.

Кандидатурите се подават до секретаря на Съда на Европейския съюз единствено по електронна поща на адрес:

DGT-DIR.GEN@curia.europa.eu

най-късно до 29 април 2016 г.

Прилагат се подробна автобиография и всички необходими документи. Заедно с тези документи кандидатите трябва да изпратят и писмено изложение от не повече от пет страници, в което да представят вижданията си за службата. Те също така трябва и да посочат защо смятат, че са подходящи за тази длъжност.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.