Вие сте тук

Одобрен е План за действие в изпълнение на препоръките от Доклада на ЕК

сряда, 6 Април, 2016 - 12:49

Изготвяне на нова Концепция за наказателната политика, оптимизиране на щатната численост в органите на съдебната власт, извършване на цялостен анализ за дейността на специализираните съд и прокуратура, приемане на Закон за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество и приемане на промените в Закона за съдебната власт, са сред основните мерки в Плана за действие в изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия, съобщава правителствената пресслужба.

Осъществяването на мерките трябва да приключи до 2016 г. Те са групирани в пет основни области: независимост, отчетност и етика на съдебната власт; реформа на съдебната система; стандарти в съдебната система; противодействие на корупцията и борба с организираната престъпност.

Предвидено е осъществяване на мониторинг, независимостта, отчетността и етиката на съдебната власт, изготвяне на изменения в Наказателно-процесуалния кодекс с оглед съкращаване на формалистичния процес и улесняване на процедурата по събирането и допустимостта на доказателства за нуждите на предварителното производство и съдебния процес. Също така се предвижда внедряване на единна информационна и деловодна система на съдилищата, изготвяне на Пътна карта за реформа на териториалната структура на съдилищата, както и оценка на натовареността на съдиите и прокурорите. Ще бъде изготвен и анализ на дисциплинарната практика на ВСС. Сред мерките са и създаването на Национално бюро за предотвратяване на корупцията,  изменение в Закона за администрацията за засилване на правомощията и независимостта на вътрешните инспекторати, извършване на анализ относно административния капацитет на АОП, секторен план в МВР за борба с корупцията. Планът предвижда и инсталиране на пос терминали във всички органи на съдебната власт, наблюдение на продължителността на наказателния процес и повишаване ефективността и качеството на правосъдието, решаване на неотложните проблеми на съдебните експертизи, приемане на изменения в Закона за МВР относно компетенциите на ГДБОП в съответствие с препоръките на ЕК.

За изпълнение на всяка от мерките е посочена отговорната институция и краен срок. Изпълнението на Плана за действие ще бъде периодично отчитано пред Европейската комисия въз основа на информацията, предоставена от ангажираните по Механизма за сътрудничество и оценка институции.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.