Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси езикови асистенти

четвъртък, 28 Април, 2016 - 09:56
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 април е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следния конкурс за езикови асистенти (AST 1) за следните езици:

  • датски (DA);
  • ирландски (GA);
  • хърватски (HR);
  • унгарски (HU);
  • малтийски (MT);
  • нидерландски (NL);
  • словашки (SK);
  • словенски (SL)

Обявление за конкурс на общо основание се отнася за 8 езика. Можете да се регистрирате само за един език. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като сте валидирали своя формуляр за кандидатстване по електронен път.

Моля, отбележете, че позициите, които може да бъдат предложени на издържалите конкурса кандидати, по принцип ще са в Люксембург.

Езиковите асистенти работят в многоезична среда и трябва да изпълняват разнообразни задачи, като например да подпомагат лингвистите или юрист-лингвистите при превода и редактирането (предварително и последващо обработване на документи, включително използване на компютърни приложения, обработване на заявки за превод и работа с информация и документация от езиков характер, подготвяне на окончателните версии на законодателните текстове на Съюза, които са в процес на финализиране, и самостоятелно въвеждане на изменения в законодателни и/или парламентарни текстове на своя език).

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;

Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;

Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Ако желаете да кандидатствате трябва да подадете заявление по електронен път на уебсайта на EPSO.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 31 май 2016 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

EPSO/AST/137/16 – Езикови асистенти (AST 1) (929.94 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.