Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурси за разследващи служители

четвъртък, 26 Май, 2016 - 10:19
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 26 май е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следните конкурси на общо основание:

  • EPSO/AD/323/16 – разследващи служители (степен AD 7) за следните профили:
    • Разследващи служители: разходи на ЕС, борба с корупцията;
    • Разследващи служители: митници и търговия, тютюневи изделия и фалшифицирани стоки;
  • EPSO/AD/324/16 – разследващи служители (степен AD 9): ръководители на екипи.

EPSO организира конкурсите на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който Европейската комисия (най-вече Европейската служба за борба с измамите – OLAF) ще наема на работа нови членове на публичната служба като „администратори“.

Отговорности:

Разследващи служители: разходи на ЕС, борба с корупцията

С този профил се прави подбор за администратори, които ще провеждат разследвания в областта на разходите на ЕС, борбата с корупцията и тежките нарушения, извършени от служители на ЕС.

Разследващи служители: митници и търговия, тютюневи изделия и фалшифицирани стоки

С този профил се прави подбор за администратори, които ще провеждат разследвания в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия или фалшифицираните стоки.

EPSO/AD/324/16 (степен AD 9): ръководители на екипи

С този профил се прави подбор за администратори, които ще ръководят екип от разследващи служители, които работят в областта на разходите на ЕС, борбата с корупцията, тежките нарушения, извършени от служители на ЕС, митниците и търговията, тютюневите изделия или фалшифицираните стоки.

Ако желаете да кандидатствате, към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
  • Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO най-късно до 28 юни 2016 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурси EPSO/AD/323/16 и EPSO/AD/324/16  (994.59 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.