Вие сте тук

Генерална дирекция „Бюджет“ търси главен съветник

петък, 27 Май, 2016 - 10:13
Тема: 

* Нов краен срок - „Крайният срок за регистрация е 1 юли 2016 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

В Официалния вестник на ЕС от 27 май е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността  главен съветник (AD 14) в Генерална дирекция „Бюджет“.

Европейската комисия отговаря за изпълнението на много от бюджетните задължения на Европейския съюз. Генерална дирекция „Бюджет“ (ГД „Бюджет“) има за задача да осигурява от бюджетния орган необходимите ресурси за изпълнението на политиките на Съюза. Тя се състои от пет дирекции, които се намират в Брюксел, и разполага с почти 450 души персонал.

Освен това ГД „Бюджет“ изготвя правилата за финансите на Европейския съюз и насърчава доброто финансово управление в службите на Комисията, като предлага съвети и обучение.

ГД „Бюджет“ има ключова роля в разпределянето на финансовите и човешките ресурси, както и в изпълнението на приложимите по отношение на тях финансови разпоредби. Това важи също и за финансовите и човешките ресурси, които се предоставят на децентрализираните органи.

Главният съветник е на пряко подчинение на генералния директор. Той/тя отговаря за провеждането на стратегия за съсредоточаване на бюджета на ЕС върху резултатите.

Главният съветник отговаря и за планирането, мониторинга и надзора на дейностите на новосъздадената работна група „Бюджет, съсредоточен върху резултатите“, по-специално в следните области:

  • организиране, подготвяне и проследяване на дейността на групата на комисарите по бюджета, съсредоточен върху резултатите, на междуведомствената група по въпросите на бюджета, съсредоточен върху резултатите, и на междуинституционалната работна група за бюджетиране въз основа на резултатите;
  • организиране, подготвяне и проследяване на годишната конференция за бюджета, съсредоточен върху резултатите;
  • разработване на съгласувана рамка за оценка и докладване относно изпълнението и въздействието на разходните програми на ЕС в тясно сътрудничество с разходващите средствата генерални дирекции.

Освен това главният съветник представлява Комисията на висше управленско равнище пред външния свят.

Кандидатите трябва:

  • да бъдат граждани на държава-членка на ЕС;
  • да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на университетското обучение е четири или повече години;
    • или образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на университетско обучение е най-малко три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата).
  • след дипломирането си да имат минимум 15 години професионален опит на ниво, за което се изискват посочените по-горе квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да е придобит на висша съветническа длъжност в област, свързана с настоящата длъжност. Кандидатите следва ясно да посочат за всяка висша длъжност нейното наименование и точните функции, които са упражнявали.
  • да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят достатъчно още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволителни познания по друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на част от интервюто на този друг език.
  • да не са достигнали нормалната възраст за пенсиониране; за служителите, постъпващи на работа в Европейската комисия от 1 януари 2014 г. нататък, пенсионната възраст е определена като края на месеца, в който лицето навършва 66 години.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате чрез интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 24 юни 2016 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност – главен съветник, ГД „Бюджет“ (795.17 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 3 юни e публикуванa следната поправка на текста на конкурса:

вместо: „Крайният срок за регистрация е 24 юни 2016 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Ваша е отговорността да попълните онлайн регистрацията в срок. Настоятелно Ви съветваме да не чакате последните дни, за да кандидатствате - натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте я завършили, поради което ще се наложи да повторите целия процес отначало. След като срокът за подаване на регистрациите изтече, няма да имате повече възможност да въвеждате данни. Закъснели регистрации няма да бъдат приемани.“

да се чете: „Крайният срок за регистрация е 1 юли 2016 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Ваша е отговорността да попълните онлайн регистрацията в срок. Настоятелно Ви съветваме да не чакате последните дни, за да кандидатствате — натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте я завършили, поради което ще се наложи да повторите целия процес отначало. След като срокът за подаване на регистрациите изтече, няма да имате повече възможност да въвеждате данни. Закъснели регистрации няма да бъдат приемани.“

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.