Вие сте тук

Европейската сметна палата търси ръководител по сигурността за дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“

Дата на публикуване: 
сряда, 1 Юни, 2016 - 10:52
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 1 юни е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността  „ръководител по сигурността“ в Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“ (SGI), Генерален секретариат.

Европейската сметна палата е институция на Европейския съюз. Тя е създадена с Договора с цел извършване на одит на финансите на ЕС. В качеството си на външен одитор тя допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС и играе ролята на независим пазител на финансовите интереси на данъкоплатците.

Седалището на Сметната палата е в Люксембург.

Екипът за сигурност отговаря за сигурността на институцията и за всички мерки за сигурност и безопасност за сградите на институцията, за командировките на служителите и за организационни въпроси, свързани с безопасността и сигурността.

Под ръководството на директора на „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“ ръководителят по сигурността:

  • отговаря за Службата по безопасност и сигурност (Генерален секретариат);
  • извършва оценки на заплахите, за да гарантира своевременно и ефективно въвеждане на адекватни мерки в областта на инструментите и процедурите за управление на кризи, включително аспектите на евакуацията;
  • извършва редовен анализ на ситуациите и прилага утвърдени инструменти за анализ на риска;
  • отговаря за сътрудничеството и развитието на професионални контакти с местната полиция и местните служби за сигурност, със съответните служби на другите институции на ЕС и със службите по сигурността в държавите-членки.

Кандидатът трябва да отговарят на следните общи условия:

  • Да бъде гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз;
  • Да се ползва с пълните си права на гражданин;
  • Да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба;
  • Да притежава необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Заявленията за кандидатстване следва да бъдат изготвени на английски или френски език и да бъдат подадени по електронен път на следния адрес: vacancies@eca.europa.eu

Крайният срок за подаване на заявления е 12:00 ч. на 30 юни 2016 г.

Пълния текст на обявлението, процедурата по кандидатстване и всички необходими документи можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ECA/2016/6 – Ръководител по сигурността (1.36 MB, PDF)