Вие сте тук

Европейската сметна палата търси ръководител по сигурността за дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“

сряда, 1 Юни, 2016 - 10:52
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 1 юни е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността  „ръководител по сигурността“ в Дирекция „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“ (SGI), Генерален секретариат.

Европейската сметна палата е институция на Европейския съюз. Тя е създадена с Договора с цел извършване на одит на финансите на ЕС. В качеството си на външен одитор тя допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС и играе ролята на независим пазител на финансовите интереси на данъкоплатците.

Седалището на Сметната палата е в Люксембург.

Екипът за сигурност отговаря за сигурността на институцията и за всички мерки за сигурност и безопасност за сградите на институцията, за командировките на служителите и за организационни въпроси, свързани с безопасността и сигурността.

Под ръководството на директора на „Човешки ресурси, финанси и административно обслужване“ ръководителят по сигурността:

  • отговаря за Службата по безопасност и сигурност (Генерален секретариат);
  • извършва оценки на заплахите, за да гарантира своевременно и ефективно въвеждане на адекватни мерки в областта на инструментите и процедурите за управление на кризи, включително аспектите на евакуацията;
  • извършва редовен анализ на ситуациите и прилага утвърдени инструменти за анализ на риска;
  • отговаря за сътрудничеството и развитието на професионални контакти с местната полиция и местните служби за сигурност, със съответните служби на другите институции на ЕС и със службите по сигурността в държавите-членки.

Кандидатът трябва да отговарят на следните общи условия:

  • Да бъде гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз;
  • Да се ползва с пълните си права на гражданин;
  • Да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба;
  • Да притежава необходимите личностни качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

Заявленията за кандидатстване следва да бъдат изготвени на английски или френски език и да бъдат подадени по електронен път на следния адрес: vacancies@eca.europa.eu

Крайният срок за подаване на заявления е 12:00 ч. на 30 юни 2016 г.

Пълния текст на обявлението, процедурата по кандидатстване и всички необходими документи можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност ECA/2016/6 – Ръководител по сигурността (1.36 MB, PDF)

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.