Вие сте тук

ЕК представи нов план за управление на миграцията

сряда, 8 Юни, 2016 - 09:56

Европейската комисия днес представи планове за нова, ориентирана към резултатите рамка за партньорство, за да мобилизира и съсредоточи действията и ресурсите на ЕС във външната ни дейност за управление на миграцията, съобщават от ЕК.

Европейската комисия днес представи планове за нова, ориентирана към резултатите рамка за партньорство, за да мобилизира и съсредоточи действията и ресурсите на ЕС във външната ни дейност за управление на миграцията. ЕС ще се стреми към специално адаптирани партньорства с ключови държави на произход и транзитно преминаване, като се използват всички политики и инструменти, с които разполага ЕС, за да се постигнат конкретни резултати. Въз основа на европейската програма за миграцията приоритетите са спасяването на човешки живот по море, увеличаването на връщанията, предоставянето на възможност на мигрантите и бежанците да останат по-близо до домовете си и в дългосрочен план — подпомагане на развитието на третите държави, за да се отстранят първопричините за незаконната миграция. Приносът на държавите членки в тези партньорства — дипломатически, технически и финансов — ще бъде от основно значение за постигането на резултати.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „За да спрем неприемливата загуба на човешки животи в Средиземно море и да въведем ред в миграционните потоци, трябва да преосмислим начина, по който ЕС и неговите държави членки обединяват усилията си, за да работят заедно с държавите извън Съюза. Комисията предлага нова рамка за партньорство: започвайки с първа група от приоритетни трети държави, ще бъдат сключени пактове, адаптирани към ситуацията на всяка държава, чрез които ще се мобилизират всички наши политики и инструменти за постигане на тези цели, като се използва колективното влияние на ЕС в тясно сътрудничество с държавите членки и като се насочат ресурсите ни, включително чрез бързо отпускане на 8 милиарда евро през следващите пет години. Освен това ще работим по амбициозен външен инвестиционен план, за да спомогнем за създаването на възможности и за отстраняването на първопричините за миграцията. При липса на конкретни резултати от партньорите ни за по-добро управление на миграцията, ние трябва да сме подготвени за адаптиране на ангажираността и финансовата ни помощ.“

 

Върховният представител и заместник-председател Федерика Могерини добави: „Милиони хора по света мигрират и можем да управляваме това само ако действаме глобално, с цялостно партньорство. Поради тази причина предлагаме нов подход за изграждането на силни партньорства с ключови държави. Трябва да продължим усилията си за спасяване на човешки живот по море и за разбиване на мрежите на контрабандистите на хора, но същевременно целта ни е да помогнем на държавите, които приютяват толкова много хора, и да насърчим икономическия растеж в нашите държави партньори. Готови сме да увеличим финансовата и оперативната помощ и да инвестираме в дългосрочното икономическо и социално развитие, сигурността, върховенството на закона и правата на човека, като подобряваме живота на хората и отстраняваме причините за миграцията. Дългът и интересът ни са да дадем на хората шанс и възможности за сигурен и достоен живот. Тази отговорност Европа споделя с останалата част на света: само заедно можем да го постигнем.“

Миграционният натиск е новото „нормално положение“ както за ЕС, така и за партньорските държави и е част от по-широка глобална криза на разселване. За да отвърнем на това съвместно по разумен начин, се изисква по-координиран, систематичен и структуриран подход, съчетаващ интересите на ЕС и интересите на нашите партньори. Подновеното партньорство с трети държави ще приеме формата на специално адаптирани „пактове“, които ще бъдат разработени в съответствие със ситуацията и нуждите на всяка държава партньор, в зависимост от това дали тя е държава на произход, на транзитно преминаване или държава, приемаща голям брой разселени лица. В краткосрочен план ще сключим пактове с Йордания и Ливан и ще предприемем стъпки за договаряне на пактове с Нигер, Нигерия, Сенегал, Мали и Етиопия. Освен това възнамеряваме да увеличим ангажираността си с Тунис и Либия.

Ще се използва пълният набор от политики и външни инструменти на ЕС:

Целенасочен ангажимент: Помощта и политиките на ЕС ще бъдат адаптирани с цел постигане на конкретни резултати; краткосрочните цели са спасяването на човешки живот в Средиземно море, повишаването на процентите на връщане в държавите на произход и транзитно преминаване и даването на възможност на мигрантите и бежанците да останат близо до дома и да избегнат предприемането на опасни пътувания. Незабавните действия с партньорите ще се съсредоточат върху подобряването на законодателната и институционалната рамка за миграцията и изграждането на капацитет в областта на управлението на границите и миграцията, включително осигуряване на защита за бежанците. Комбинация от положителни и отрицателни стимули ще бъдат интегрирани в политиката за развитие и в търговската политика на ЕС, за да бъдат възнаграждавани тези държави, които желаят да си сътрудничат ефективно с ЕС в областта на управлението на миграцията, и за да се гарантира, че има последствия за тези, които отказват.

Засилена подкрепа: Всички политики, инструменти и ресурси на ЕС ще способстват за рамката за партньорство по новаторски, целенасочен и съгласуван начин. От полза за този процес ще бъдат и повишените усилия за изпълнение на плана за действие от Валета, включително финансовите му аспекти. Финансовата подкрепа и инструментите на политиката за развитие и за съседство ще засилят изграждането на капацитет на местно равнище, включително в областта на граничния контрол, процедурите за убежище, борбата с контрабандата и усилията за реинтеграция.

Разбиването на бизнес модела на трафикантите на хора, които се стремят да експлоатират мигрантите за печалба, е от основно значение за борбата с незаконната миграция. Ефективните връщания ще бъдат от решаващо значение за тази цел. Необходимо е и да се използва опитът от сътрудничеството с Турция и държавите от Западните Балкани, както и от EUNAVFOR MED операция SOPHIA за ефективно постигане на резултати. От помощ за координиране на сътрудничеството на ЕС ще бъде по-нататъшното разполагане на европейски служители за връзка по въпросите на миграцията в приоритетни държави на произход и на транзитно преминаване. На ключови места ще бъдат финализирани платформи за сътрудничество на ЕС в областта на борбата с контрабандата на мигранти.

Създаване на законни пътища: За да се разубедят хората да осъществяват тези рисковани пътувания, се изискват и алтернативни законни пътища за Европа и по-голям хуманитарен капацитет за приемане, по-близо до мястото им на произход. ЕС ще подкрепи създаването на ръководена от ООН схема за презаселване в световен мащаб, която ще допринесе за справедливо поделяне на разселените лица и допълнително ще възпре незаконните движения. Предстоящото предложение за структурирана система за презаселване ще бъде пряко доказателство за ангажимента на ЕС.

Финансови инструменти: Финансовите средства, предназначени за справяне с първопричините за незаконната миграция и принудителното разселване, ще бъдат увеличени, както и гъвкавостта за изпълнение на програмите. Новият партньорски подход ще използва умело съчетание от краткосрочни ресурси и дългосрочни финансови инструменти, за да се постигнат незабавни резултати, но и да се отстранят основните причини за миграцията. В краткосрочен план Доверителният фонд за Африка ще бъде подсилен с 1 милиард евро, от които 500 милиона евро от резерва на Европейския фонд за развитие, а 500 милиона евро ще бъдат поискани от държавите членки. Освен това традиционните финансови програми следва да бъде преориентирани. В по-дългосрочен план Комисията предлага да се преразгледат из основи обхватът и естеството на традиционните модели за сътрудничество за развитие. През есента на 2016 г. Комисията ще представи предложение за нов фонд като част от амбициозен външен инвестиционен план за мобилизиране на инвестиции в развиващите се трети държави въз основа на опита от успешния План за инвестиции за Европа. За тази цел ще бъдат мобилизирани 3,1 милиарда евро, които се очаква да доведат до общи инвестиции до 31 милиарда евро, с потенциал за увеличение до 62 милиарда евро, ако държавите членки и другите партньори допринесат със същите суми като ЕС. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) също вече работи по инициатива за мобилизиране на допълнително финансиране в Африка през следващите пет години. Външният инвестиционен план ще се съсредоточи и върху целенасочена помощ за подобряване на бизнес средата в засегнатите държави.

Съвместна работа: Новото партньорство обединява усилията на ЕС и неговите държави членки за постигане на резултати. Нуждаем се от съгласуван ангажимент и умножаване на ресурсите, за да постигнем споделени цели. Държавите членки се призовават да дадат своя принос, като предоставят еквивалентни финансови ресурси и работят в партньорство с ЕС за осъществяване на пактовете.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.