Вие сте тук

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост търси председател на апелативен състав

сряда, 8 Юни, 2016 - 10:13
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 юни е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността  председател на апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Службата е агенция на Европейския съюз, която има юридическа правосубектност и финансова и административна автономност. Тя отговаря за администрирането на системите на ЕС за марка и дизайн. Марките и дизайните на ЕС, регистрирани от Службата, имат действие на територията на целия Европейски съюз. Службата работи в тясно сътрудничество с националните служители по ИС в държавите-членки на ЕС, с международни организации и с Европейската комисия по широк кръг от въпроси, засягащи притежателите и ползвателите на права на интелектуална собственост, включително в борбата срещу фалшифицирането, и помага за по-ефективното им прилагане.

Апелативните състави в момента се състоят от един председател на апелативните състави, трима председатели и петнадесет членове, подпомагани от юридически и административен персонал. Около 100 лица работят в апелативните състави, включително в звено Регистър и в звено Информация и информационна поддръжка.

От избрания кандидат се очаква да:

 • Взема решение за голям брой случаи в разумни граници и по колегиален начин, следвайки целите, определени от председателя на апелативните състави;
 • Разглежда около 650 проекторешения годишно и дава насоки на състава, така че да допринася за разработване на последователна съдебна практика; да работи ефективно за разрешаването на случаите, които стигат до съставите;
 • Участва в обсъжданията на разширения състав и органа на апелативните състави, отговарящ за определяне на правилата и организирането на работата на съставите;
 • Определя членовете на състава за всяка жалба и посочва член на неговия/нейния състав или себе си за докладчик;
 • Управлява ежедневната работа на състава в сътрудничество и под надзора на председателя на апелативните състави;
 • При изпълнението на своите задължения председателят се подпомага от правни асистенти и административен персонал.

За да бъдат допуснати до тази процедура за подбор, кандидатите трябва да отговарят на посочени по-долу общи условия към крайния срок за подаване на заявления:

 • Да са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
 • Да не са осъждани или признати за виновни за извършено престъпление;
 • Да са изпълнили всички задължения, наложени от приложимото законодателство относно военната си служба;
 • Да са физически годни да изпълняват свързаните с длъжността задължения;
 • Да могат да изпълнят пълен 5-годишен мандат преди достигане на пенсионна възраст, т.е. в края на месеца, в който лицето навърши 66.

Заявленията се подават за предпочитане по електронна поща, на следния имейл адрес:

MBBCSecretariat@euipo.europa.eu

като се използва наличния формуляр на заявление на уебсайта на Службата:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/vacancies

Заявленията, изпратени по куриер, трябва да са адресирани до:

Chairperson of the Management Board
EUIPO – European Union Intellectual Property Office
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante
SPAIN

Крайният срок за подаване на заявления е 20 юли 2016 г., 24:00 ч. местно време Аликанте (ЦЕВ).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място - VEXT/16/120/AD 13/BOA Chairperson (806.84 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.