Вие сте тук

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост търси председател на апелативен състав

Дата на публикуване: 
сряда, 8 Юни, 2016 - 10:13
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 юни е публикувано обявление за свободно работно място за длъжността  председател на апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Службата е агенция на Европейския съюз, която има юридическа правосубектност и финансова и административна автономност. Тя отговаря за администрирането на системите на ЕС за марка и дизайн. Марките и дизайните на ЕС, регистрирани от Службата, имат действие на територията на целия Европейски съюз. Службата работи в тясно сътрудничество с националните служители по ИС в държавите-членки на ЕС, с международни организации и с Европейската комисия по широк кръг от въпроси, засягащи притежателите и ползвателите на права на интелектуална собственост, включително в борбата срещу фалшифицирането, и помага за по-ефективното им прилагане.

Апелативните състави в момента се състоят от един председател на апелативните състави, трима председатели и петнадесет членове, подпомагани от юридически и административен персонал. Около 100 лица работят в апелативните състави, включително в звено Регистър и в звено Информация и информационна поддръжка.

От избрания кандидат се очаква да:

 • Взема решение за голям брой случаи в разумни граници и по колегиален начин, следвайки целите, определени от председателя на апелативните състави;
 • Разглежда около 650 проекторешения годишно и дава насоки на състава, така че да допринася за разработване на последователна съдебна практика; да работи ефективно за разрешаването на случаите, които стигат до съставите;
 • Участва в обсъжданията на разширения състав и органа на апелативните състави, отговарящ за определяне на правилата и организирането на работата на съставите;
 • Определя членовете на състава за всяка жалба и посочва член на неговия/нейния състав или себе си за докладчик;
 • Управлява ежедневната работа на състава в сътрудничество и под надзора на председателя на апелативните състави;
 • При изпълнението на своите задължения председателят се подпомага от правни асистенти и административен персонал.

За да бъдат допуснати до тази процедура за подбор, кандидатите трябва да отговарят на посочени по-долу общи условия към крайния срок за подаване на заявления:

 • Да са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
 • Да не са осъждани или признати за виновни за извършено престъпление;
 • Да са изпълнили всички задължения, наложени от приложимото законодателство относно военната си служба;
 • Да са физически годни да изпълняват свързаните с длъжността задължения;
 • Да могат да изпълнят пълен 5-годишен мандат преди достигане на пенсионна възраст, т.е. в края на месеца, в който лицето навърши 66.

Заявленията се подават за предпочитане по електронна поща, на следния имейл адрес:

MBBCSecretariat@euipo.europa.eu

като се използва наличния формуляр на заявление на уебсайта на Службата:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/vacancies

Заявленията, изпратени по куриер, трябва да са адресирани до:

Chairperson of the Management Board
EUIPO – European Union Intellectual Property Office
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante
SPAIN

Крайният срок за подаване на заявления е 20 юли 2016 г., 24:00 ч. местно време Аликанте (ЦЕВ).

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място - VEXT/16/120/AD 13/BOA Chairperson (806.84 KB, PDF)