Вие сте тук

Спрени или не

сряда, 15 Юни, 2016 - 12:08

Във връзка с появилата се информация, че "земеделската" програма е спряна, Портал ЕВРОПА публикува решението на ЕК от 30 май 2016 година относно уравняването на сметките на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходите, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за бюджетната 2015 година, публикувано в Официалния вестник на ЕС.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/941 НА КОМИСИЯТА

от 30 май 2016 година

относно уравняването на сметките на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходите, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за бюджетната 2015 година

(нотифицирано под номер С(2016) 3237)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 51 от него,

след консултации с Комитета по земеделските фондове,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 Комисията трябва да уравни сметките на разплащателните агенции, посочени в член 7 от същия регламент, въз основа на годишните отчети, подадени от държавите членки и придружени от информацията, изисквана за уравняването на сметките, както и от одитно становище за пълнотата, точността и достоверността на счетоводните отчети и докладите, изготвени от сертифициращите органи.

(2)

В съответствие с член 39 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 селскостопанската бюджетна година започва на 16 октомври на година N-1 и завършва на 15 октомври на година N. Когато се уравняват сметките за бюджетната 2015 година, следва да се вземат предвид разходите, извършени от държавите членки между 16 октомври 2014 г. и 15 октомври 2015 г., както е предвидено в член 11, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията (2).

(3)

В член 33, параграф 2, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 се посочва, че сумите, които подлежат на възстановяване от отделните държави членки или следва да им бъдат изплатени в съответствие с решението за уравняване на сметките, посочено в член 33, параграф 1 от същия регламент, трябва да се определят, като извършените месечни плащания за съответната бюджетна година, т.е. 2015 г., се приспаднат от признатите разходи за същата година съгласно член 33, параграф 1. Комисията трябва да приспадне посочената сума от следващото междинно плащане или да я добави към него.

(4)

Комисията провери подадената от държавите членки информация и преди 30 април 2016 г. изпрати до държавите членки резултатите от своите проверки заедно с необходимите изменения.

(5)

За някои разплащателни агенции годишните счетоводни отчети и придружаващите документи позволяват на Комисията да вземе решение относно пълнотата, точността и достоверността на предадените годишни счетоводни отчети.

(6)

Информацията, подадена от някои други разплащателни агенции, налага да бъдат направени допълнителни проучвания, поради което техните сметки не могат да бъдат уравнени в настоящото решение.

(7)

По силата на член 5, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията (3) всяко просрочване на сроковете през август, септември и октомври трябва да се вземе предвид в решението за уравняване на сметките. Някои разходи, декларирани от определени държави членки през гореспоменатите месеци на 2015 г., са извършени след приложимия краен срок. Затова в настоящото решение следва да бъдат определени съответните намаления.

(8)

В съответствие с член 41 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 Комисията вече намали или спря редица месечни плащания при осчетоводяване на разходите за бюджетната 2015 година, поради неспазване на финансовите тавани или на сроковете за плащане или поради пропуски в контрола. При приемането на настоящото решение Комисията следва да вземе предвид сумите, които са намалени или чието изплащане е спряно, за да се предотвратят всички необосновани или ненавременни плащания или възстановяването на суми, които на по-късен етап биха могли да бъдат предмет на финансова корекция. Въпросните суми могат по целесъобразност да бъдат допълнително проучени в рамките на процедурата за уравняване по съответствие съгласно член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

(9)

Съгласно член 54, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 държавите членки трябва да прилагат към годишните счетоводни отчети, които те трябва да представят на Комисията съгласно член 29 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014, сертифицирана таблица със сумите, които трябва да бъдат поети от тях по силата на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013. Правилата за прилагане на задължението на държавите членки да докладват за подлежащите на възстановяване суми са определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014. В приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 се съдържа образец на таблицата, която държавите членки трябва да използват, за да предоставят информация относно сумите, подлежащи на възстановяване през 2016 г. Въз основа на попълнените от държавите членки таблици Комисията следва да вземе решение относно финансовите последици от невъзстановяването на свързани с нередности суми, които датират съответно от преди повече от четири или осем години.

(10)

По силата на член 54, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 по надлежно обосновани съображения държавите членки могат да вземат решение да не изискват възстановяване на сумите. Такова решение може да бъде взето единствено ако вече направените и евентуалните бъдещи разходи надхвърлят размера на подлежащата на възстановяване сума или ако възстановяването се окаже невъзможно поради констатирана и призната съгласно националното законодателство неплатежоспособност на длъжника или на лицата, носещи юридическа отговорност за нередността. Ако решението е взето в рамките на четири години от произнасянето на първоначалното административно или съдебно решение, или в рамките на осем години, ако възстановяването е поискано чрез националните съдилища, 100 % от финансовите последици от невъзстановяването следва да се поемат от бюджета на Съюза. Сумите, за които държавата членка е решила да не изисква възстановяване, както и основанията за това решение се представят в обобщения отчет, посочен в член 54, параграф 4 във връзка с член 102, параграф 1, буква в), подточка iv) от Регламент (ЕС) № 1306/2013. Поради това тези суми не следва да се начисляват на съответните държави членки и следователно се поемат от бюджета на Съюза.

(11)

В съответствие с член 51 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 настоящото решение не засяга евентуалните бъдещи решения, които Комисията може да вземе за изключване от финансиране от Съюза на разходи, които не са били извършени в съответствие с правилата на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение се уравняват сметките на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходите, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за бюджетната 2015 година, с изключение на сметките на разплащателните агенции, посочени в член 2.

Сумите, които по силата на настоящото решение подлежат на възстановяване от всяка държава членка или следва да ѝ бъдат изплатени, включително тези, които са резултат от прилагането на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, са посочени в приложение I към настоящото решение.

Член 2

За бюджетната 2015 година посочените в приложение II сметки на разплащателните агенции на държавите членки по отношение на разходите, финансирани от ЕФГЗ, не са обхванати от настоящото решение и са предмет на бъдещо решение за уравняване на сметките.

Член 3

Настоящото решение не засяга евентуалните бъдещи решения за уравняване по съответствие, които Комисията може да вземе в съответствие с член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 за изключване от финансиране от Съюза на разходи, които не са били извършени в съответствие с правилата на Съюза.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 30 май 2016 година.

За Комисията

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 59).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 18).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

УРАВНЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ АГЕНЦИИ

БЮДЖЕТНА 2015 ГОДИНА

Сума, която подлежи на възстановяване от държавата членка или следва да ѝ бъде изплатена

ДЧ

 

2015 г. — разходи/целеви приходи за разплащателните агенции, чиито сметки са

Общо a + b

Намаления и спирания за цялата бюджетна година (1)

Намаления съгласно член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013

Обща сума, включително намаления и спирания

Извършени плащания към държавата членка за бюджетната година

Сума за възстановяване от (–) или за плащане на (+) държавата членка (2)

уравнени

отделени

= разходи/целеви приходи, декларирани в годишната декларация

= общ размер на разходите/целевите приходи в месечните декларации

 

 

a = A (колона i)

b = A (колона h)

c = a + b

d = – C1 (колона e)

e = – 50 – 50

f = c + d + e

g

h = f – g

BE

EUR

620 028 329,03

0,00

620 028 329,03

– 525 730,33

– 381 681,06

619 120 917,64

619 356 710,51

– 235 792,87

BG

EUR

0,00

659 685 389,24

659 685 389,24

0,00

0,00

659 685 389,24

659 685 389,24

0,00

CZ

EUR

895 742 857,33

0,00

895 742 857,33

0,00

0,00

895 742 857,33

895 727 329,81

15 527,52

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 2 041 831,34

– 2 041 831,34

0,00

– 2 041 831,34

DK

EUR

907 649 247,35

0,00

907 649 247,35

– 172 161,96

0,00

907 477 085,39

906 244 097,31

1 232 988,08

DE

EUR

5 065 304 844,22

0,00

5 065 304 844,22

– 279 044,04

– 78 000,00

5 064 947 800,18

5 064 549 030,37

398 769,81

EE

EUR

118 570 682,91

0,00

118 570 682,91

0,00

– 24 285,16

118 546 397,75

118 540 290,36

6 107,39

IE

EUR

1 215 973 716,18

0,00

1 215 973 716,18

– 153 843,27

– 106 218,99

1 215 713 653,92

1 215 095 188,94

618 464,98

EL

EUR

2 026 923 435,50

0,00

2 026 923 435,50

– 16 410 802,55

– 1 109 364,29

2 009 403 268,66

2 010 745 895,07

– 1 342 626,41

ES

EUR

5 584 801 342,03

0,00

5 584 801 342,03

– 2 499 098,54

– 923 986,74

5 581 378 256,75

5 581 960 961,83

– 582 705,09

FR

EUR

7 364 148 851,70

389 707 430,67

7 753 856 282,37

9 593 200,48

– 164 665,16

7 763 284 817,69

7 763 809 500,56

– 524 682,87

HR

EUR

165 210 965,71

0,00

165 210 965,71

0,00

0,00

165 210 965,71

165 212 373,47

– 1 407,76

IT

EUR

2 171 691 846,44

2 255 827 174,77

4 427 519 021,21

– 4 240 845,62

– 740 672,62

4 422 537 502,97

4 423 790 286,76

– 1 252 783,79

CY

EUR

57 276 537,11

0,00

57 276 537,11

0,00

0,00

57 276 537,11

57 275 647,93

889,18

LV

EUR

166 200 825,05

0,00

166 200 825,05

0,00

– 2 064,08

166 198 760,97

166 200 825,05

– 2 064,08

LT

LTL

0,00

0,00

0,00

0,00

– 317,24

– 317,24

0,00

– 317,24

LT

EUR

395 421 448,46

0,00

395 421 448,46

0,00

0,00

395 421 448,46

395 379 479,53

41 968,93

LU

EUR

32 275 082,07

0,00

32 275 082,07

0,00

0,00

32 275 082,07

32 138 642,90

136 439,17

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 60 650 346,00

– 60 650 346,00

0,00

– 60 650 346,00

HU

EUR

1 311 850 189,94

0,00

1 311 850 189,94

– 655 597,29

0,00

1 311 194 592,65

1 311 621 663,79

– 427 071,14

MT

EUR

5 615 099,49

0,00

5 615 099,49

0,00

– 201 499,67

5 413 599,82

5 615 099,49

– 201 499,67

NL

EUR

741 369 266,22

0,00

741 369 266,22

– 82 869,92

0,00

741 286 396,30

742 413 245,16

– 1 126 848,86

AT

EUR

696 110 648,47

0,00

696 110 648,47

0,00

– 272,15

696 110 376,32

695 219 296,33

891 079,99

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 1 257 688,33

– 1 257 688,33

0,00

– 1 257 688,33

PL

EUR

3 456 279 694,23

0,00

3 456 279 694,23

– 74 784,66

0,00

3 456 204 909,57

3 456 190 528,81

14 380,76

PT

EUR

676 657 210,74

0,00

676 657 210,74

– 42 322,62

– 1 247 702,15

675 367 185,97

675 203 428,36

163 757,61

RO

RON

0,00

0,00

0,00

0,00

– 6 314,87

– 6 314,87

0,00

– 6 314,87

RO

EUR

1 420 132 557,71

0,00

1 420 132 557,71

0,00

0,00

1 420 132 557,71

1 420 242 043,49

– 109 485,78

SI

EUR

139 556 508,94

0,00

139 556 508,94

0,00

– 35,99

139 556 472,95

139 556 252,20

220,75

SK

EUR

436 709 901,57

0,00

436 709 901,57

0,00

– 94 305,14

436 615 596,43

436 709 901,57

– 94 305,14

FI

EUR

538 369 644,43

0,00

538 369 644,43

– 36,11

– 447,48

538 369 160,84

538 378 089,60

– 8 928,76

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 346 528,73

– 346 528,73

0,00

– 346 528,73

SE

EUR

696 399 384,16

0,00

696 399 384,16

– 130 079,25

0,00

696 269 304,91

696 269 385,26

– 80,35

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

– 16 942,82

– 16 942,82

0,00

– 16 942,82

UK

EUR

3 057 991 785,02

0,00

3 057 991 785,02

– 11 464,00

0,00

3 057 980 321,02

3 058 694 235,89

– 713 914,87

 

ДЧ

 

Разходи (3)

Целеви приходи (3)

Член 54, параграф 2 (= e)

Общо (= h)

05 07 01 06

6701

6702

i

j

k

l = i + j + k

BE

EUR

147 672,56

– 1 784,37

– 381 681,06

– 235 792,87

BG

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

CZ

EUR

15 527,52

0,00

0,00

15 527,52

DK

DKK

0,00

0,00

– 2 041 831,34

– 2 041 831,34

DK

EUR

1 232 988,08

0,00

0,00

1 232 988,08

DE

EUR

476 769,81

0,00

– 78 000,00

398 769,81

EE

EUR

30 392,55

0,00

– 24 285,16

6 107,39

IE

EUR

724 683,97

0,00

– 106 218,99

618 464,98

EL

EUR

0,00

– 233 262,12

– 1 109 364,29

– 1 342 626,41

ES

EUR

341 281,65

0,00

– 923 986,74

– 582 705,09

FR

EUR

0,00

– 360 017,71

– 164 665,16

– 524 682,87

HR

EUR

253,93

– 1 661,69

0,00

– 1 407,76

IT

EUR

0,00

– 512 111,17

– 740 672,62

– 1 252 783,79

CY

EUR

889,18

0,00

0,00

889,18

LV

EUR

0,00

0,00

– 2 064,08

– 2 064,08

LT

LTL

0,00

0,00

– 317,24

– 317,24

LT

EUR

41 968,93

0,00

0,00

41 968,93

LU

EUR

136 439,17

0,00

0,00

136 439,17

HU

HUF

0,00

0,00

– 60 650 346,00

– 60 650 346,00

HU

EUR

0,00

– 427 071,14

0,00

– 427 071,14

MT

EUR

0,00

0,00

– 201 499,67

– 201 499,67

NL

EUR

1 300 135,07

– 2 426 983,93

0,00

– 1 126 848,86

AT

EUR

891 352,14

0,00

– 272,15

891 079,99

PL

PLN

0,00

0,00

– 1 257 688,33

– 1 257 688,33

PL

EUR

14 380,76

0,00

0,00

14 380,76

PT

EUR

1 411 459,76

0,00

– 1 247 702,15

163 757,61

RO

RON

0,00

0,00

– 6 314,87

– 6 314,87

RO

EUR

0,00

– 109 485,78

0,00

– 109 485,78

SI

EUR

256,74

0,00

– 35,99

220,75

SK

EUR

0,00

0,00

– 94 305,14

– 94 305,14

FI

EUR

0,00

– 8 481,28

– 447,48

– 8 928,76

SE

SEK

0,00

0,00

– 346 528,73

– 346 528,73

SE

EUR

0,00

– 80,35

0,00

– 80,35

UK

GBP

0,00

0,00

– 16 942,82

– 16 942,82

UK

EUR

0,00

– 713 914,87

0,00

– 713 914,87


(1)  Намаленията и спиранията са тези, които са взети предвид в системата за плащанията, като към тях са прибавени в частност корекциите за неспазване на сроковете за плащане за август, септември и октомври 2015 г. и други намаления в контекста на член 41 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

(2)  За изчисляване на сумата, която трябва да се възстанови от държавата членка или да ѝ се изплати, се взема предвид общият размер на уравнените разходи в годишната декларация (колона a) или общият размер на отделените разходи в месечните декларации (колона b).

Приложим обменен курс: член 11, параграф 1, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014.

(3)  Бюджетен ред 05 07 01 06 се разделя между корекциите с отрицателен знак, които стават целеви приходи в бюджетен ред 67 01, и корекциите с положителен знак в полза на държавите членки, които вече се включват в разходната част на бюджетен ред 05 07 01 06 съгласно член 43 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Забележка: Номенклатура 2016 г.: 05 07 01 06, 6701, 6702


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УРАВНЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ АГЕНЦИИ

БЮДЖЕТНА 2015 ГОДИНА — ЕФГЗ

Списък на разплащателните агенции, за които счетоводните сметки са отделени и подлежат на по-късно решение за уравняване

Държава членка

Разплащателна агенция

България

Държавен фонд „Земеделие“

Франция

FranceAgriMer

Италия

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)


ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.