Вие сте тук

Търси се директор в дирекция „Цифрови решения за стопанската дейност“ (DIGIT.B) (AD 14), Брюксел

сряда, 15 Юни, 2016 - 13:54
Тема: 

 

В Официалния вестник на ЕС от 15 юни е публикувано обявление за свободна длъжност за поста директор в дирекция „Цифрови решения за стопанската дейност“ (DIGIT.B) (AD 14), Брюксел.

Генерална дирекция „Информатика“ (DIGIT) на Европейската комисия (http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm) отговаря за управлението и координирането на информационните и телекомуникационните технологии за службите на Комисията, и по-специално за определянето, формулирането и осъществяването на модерна и динамична корпоративна визия и стратегия за информационните технологии, която съответства напълно на общите приоритети на Комисията, в тясно сътрудничество със структурите за управление на информационните технологии.

В рамките на DIGIT дирекция B „Цифрови решения за стопанската дейност“ отговаря за разработването и поддържането на корпоративните информационни системи на различните генерални дирекции на Комисията в подкрепа на вътрешната администрация и на политиките на ЕС в области като човешките ресурси; корпоративното управление; управлението на документи; финансовото управление и планиране; управлението на активите; одита; електронните обществени поръчки; вътрешния пазар; научните изследвания и демокрацията на участието.

Освен това дирекция B ще участва активно в изпълнението на т.нар. „Преглед на синергиите и ефективността“ на Европейската комисия, който има за цел да установи къде може да бъде подобрена организационната ефективност, включително организационните структури и разпределението на персонала. Чрез прилагането на проектите за цифрова трансформация DIGIT ще допринесе за модернизирането на Европейската комисия.

Дирекция B управлява и решенията за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA) (http://ec.europa.eu/isa/), които улесняват ефективния трансграничен и междусекторен обмен на информация между публичните администрации в държавите членки. Програмата ISA допринася за дейностите за електронно управление на Комисията, чиято цел е постигане на ефективност с помощта на нови, иновативни и по-ефективни цифрови услуги в рамките на цифровия единен пазар.

В заключение, въз основа на посоченото по-горе дирекция B, в сътрудничество със службите на Комисията, администрациите на държавите членки и различните заинтересовани страни, предоставя висококачествени корпоративни информационни системи, общи рамки и оперативно съвместими, многократно използваеми компоненти, които да позволят успешното изпълнение на стратегията за електронна Комисия и политиките на ЕС.

В рамките на DIGIT ролята на директора е да осигури цялостна стратегическа ориентация и управление на дирекция B, като директорът ще носи конкретни отговорности за критичните информационни системи на корпоративно равнище в рамките, определени от мандата и годишната работна програма на генералната дирекция.

Директорът е член на Съвета по информационни технологии на Комисията.

Директорът председателства координационния комитет към ISA и дава насоки относно формулирането на политиките, свързани с оперативната съвместимост, както и относно прилагането на тези политики и комуникацията с администрациите на държавите членки.

Директорът представлява генералния директор във външни и вътрешни мероприятия от значение за дирекцията.

Дирекцията се състои от 6 отдела, намиращи се в Брюксел, но някои от тях разполагат със служители и в Брюксел, и в Люксембург:

1.

Отдел В1 — Архитектура, консултантски услуги, иновации и управление на връзките

2.

Отдел В2 — Решения за корпоративно знание и вземане на решения

3.

Отдел В3 — Корпоративни решения в сферата на човешките ресурси

4.

Отдел В4 — Решения в областта на корпоративните финансови поръчки и политики

5.

Отдел В5 — Решения за корпоративно управление на безвъзмездните средства

6.

Отдел В6 — Решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA)

Мястото на работа на директора е Брюксел и той работи под прякото ръководство на генералния директор.

Директорът отговаря за около 150 постоянни служители и около 450 външни доставчици на услуги и управлява бюджет от около 105 милиона евро.

Работата изисква:

управленски умения и авторитет за ръководенето и мотивирането на голям, постоянно променящ се екип от висококвалифицирани ИТ и административни специалисти; отлични управленски умения и способност за ръководене на ориентирана към услугите организация, функционираща в мултикултурна среда. Доказана способност и опит в разбирането на предизвикателствата, пред които са изправени големите организации в създаването, развитието и еволюцията на корпоративните информационни системи в съответствие с оперативните потребности;

доказан опит в ефективното планиране и управление на човешки ресурси (големи екипи) и бюджети;

отлични комуникативни умения и отлични междуличностни умения;

способност за развитие и поддържане на отлични отношения с другите служби на Комисията, с останалите институции, с други европейски органи и с националните администрации; способност за формулириране с администрациите на държавите членки на стратегии за оперативна съвместимост за трансграничните и междусекторните цифрови услуги, както и за извършване на последващи действия по тези стратегии;

способност за установяване и поддържане на партньорствата с висшето ръководство на Комисията, които са от съществено значение за пълноценното използване на потенциала на ИТ за модернизиране на институцията;

доказан опит и практика в осъществяването на големи проекти, включително архитектура, планиране, управление на проекти и контрол на качеството на резултатите;

способност за изграждане на визия за разработването на корпоративни информационни системи и за предоставянето на услуги в Комисията, при което се вземат предвид нуждите, ресурсите и ограниченията, и способност да съветва другите генерални дирекции по техните ИТ стратегии, особено по отношение на техния портфейл от информационни системи;

отлични аналитични умения, способност за откриване на основни въпроси, за разработване и набелязване на стратегически цели и за превръщането им в практически предложения за действие;

доброто познаване на основните работни езици на Комисията е от основно значение с оглед ефикасното и гладко общуване и сътрудничество със заинтересованите страни.

Кандидатите трябва (критерии за допустимост)

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални критерии, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава — членка на Европейския съюз.

Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат:

i)

образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години; или

ii)

образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаването на дипломата).

Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации.

Управленски опит: поне 5 години от този професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност (1) в пряка връзка с област, свързана с предлагания пост.

Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз (2) и да владеят на добро ниво още един от тези официални езици. Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването дали кандидатите отговарят на изискването за задоволителни познания по друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на част от интервюто на този друг език.

Възрастова граница: кандидатите не трябва да са достигнали възрастта за пенсиониране, която за длъжностните лица на Европейския съюз е определена като края на месеца, през който лицето навършва 66 години (вж. член 52, буква а) от Правилника за персонала) (3).

Избраният кандидат следва да притежава или да бъде в състояние да получи валидно удостоверение за разрешение за достъп (СТРОГО СЕКРЕТНО) от своя национален орган за сигурност.

Персоналното разрешение за достъп представлява административно решение, взето след приключване на проверка за сигурност, извършвана от компетентния национален орган за сигурност на лицето в съответствие с приложимите законови и подзаконови актове в областта на националната сигурност, с което се удостоверява, че на дадено физическо лице може да бъде предоставен достъп до поверителна информация до определено ниво. Моля, отбележете, че необходимата процедура за получаване на разрешение за достъп може да бъде започната само по искане на работодателя, а не от кандидата.

Назначаването на длъжността ще бъде извършено само при условие че избраният кандидат е получил валидно удостоверение за разрешение за достъп.

Независимост и декларация на интереси

Преди да встъпят в длъжност, от кандидатите се изисква да декларират, че ще действат независимо в полза на обществения интерес и че нямат интереси, които биха могли да се разглеждат като накърняващи независимостта им.

Назначаване и условия на работа

Европейската комисия ще избере и назначи директора съгласно процедурите си за подбор и наемане на служители (вж. също Compilation Document on Senior Officials Policy (4)). В рамките на тази процедура за подбор кандидатите, които са поканени на събеседване с Консултативния комитет по назначенията (ККН) към Европейската комисия, ще бъдат оценени преди това с помощта на тестове по модела „център за оценяване“, които ще бъдат проведени от външни консултанти за подбор на персонал.

По практически съображения и за да може процедурата за подбор да приключи възможно най-бързо, което е в интерес както на кандидатите, така и на институцията, процедурата за подбор ще бъде проведена единствено на английски и/или френски език (5).

За заплатата и условията на работа се прилагат разпоредбите на Правилника за персонала за длъжностните лица на Европейския съюз със степен AD 14. Кандидатите следва да обърнат внимание, че съгласно Правилника за персонала всички нови служители трябва да преминат успешно 9-месечен изпитателен срок.

Мястото на работа на директора е Брюксел.

Равни възможности

Комисията прилага активна политика за равни възможности с цел допълнително увеличаване на дела на жените на ръководни функции и по-специално насърчава представянето на кандидатури от жени.

Процедура за кандидатстване

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост („Кандидатите трябва“), и по-специално на изискванията относно вида диплома и професионалния опит, както и на тези за езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за идентифициране на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи на процедурата за подбор. Поради това моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна на своя адрес на електронна поща.

За да попълните своята кандидатура, трябва да заредите автобиографията си във формат PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8 000 знака). По практически съображения и за да може процедурата за подбор да приключи възможно най-бързо, което е в интерес както на кандидатите, така и на институцията, автобиографията и мотивационното писмо трябва да бъдат съставени на английски, немски или френски език.

След като приключите онлайн регистрацията, ще получите електронно писмо с потвърждение, че Вашата кандидатура е регистрирана. Това електронно писмо съдържа и регистрационен номер, който ще бъде Вашият референтен номер по всички въпроси, свързани с Вашата кандидатура. Ако не получите електронно писмо с потвърждение, Вашата кандидатура не е регистрирана!

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на своята кандидатура онлайн. Европейската комисия ще се свърже директно с Вас във връзка със състоянието на Вашата кандидатура.

Ако имате увреждане, което не Ви позволява да се регистрирате онлайн, може да изпратите своята кандидатура (автобиография и мотивационно писмо) в печатен вид с препоръчано писмо на следния адрес: European Commission, Directorate-General for Human Resources and Security, Unit for Senior Management and CCA, SC11 8/62, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, като посочите ясно като референция: Vacancy for a Director in DIGIT (COM/2016/10368). Датата на пощенското клеймо не може да е по-късна от крайния срок за регистрация. Всяка по-нататъшна кореспонденция между Европейската комисия и Вас ще се осъществява по пощата. В такъв случай към кандидатурата трябва да приложите удостоверение за увреждането, издадено от съответния компетентен орган. На отделен лист трябва също да посочите специалните условия, които според Вас ще бъдат необходими за улесняване на участието Ви в подбора.

За повече информация и/или при евентуални технически проблеми моля, изпратете електронно писмо на адрес: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Краен срок

Крайният срок за регистрация е 13 юли 2016 г., 12.00 ч. брюкселско време, след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Ваша е отговорността да попълните онлайн регистрацията в срок. Настоятелно Ви съветваме да не чакате последните дни, за да кандидатствате — натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте я завършили, поради което ще се наложи да повторите целия процес отначало. След като срокът за подаване на регистрациите изтече, няма да имате повече възможност да въвеждате данни. Закъснели регистрации няма да бъдат приемани.

Важна информация за кандидатите

На кандидатите се напомня, че работата на комисиите за подбор е поверителна. На кандидатите и на всеки друг, действащ от тяхно име, се забранява да осъществяват пряк или непряк контакт с членовете на тези комисии.

Защита на личните данни

Комисията гарантира, че личните данни на кандидатите се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на ЕС и за свободното движение на такива данни (6).


(1)  В автобиографиите си кандидатите трябва да посочат поне за тези 5 години, през които са придобили управленски опит на висша ръководна длъжност: 1) наименованието и ролята на заеманите ръководни длъжности; 2) броя на подчинените служители; 3) размера на управлявания бюджет; и 4) броя на йерархичните нива над и под длъжността, която са заемали, както и броя на длъжностите на същото ниво.

(2)  http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/official-languages-eu_bg.htm

(3)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:BG:PDF

(4)  http://ec.europa.eu/civil_service/docs/official_policy_en.pdf

(5)  Комисията за подбор ще гарантира, че не се дава неправомерно предимство на кандидатите, чийто майчин език е един от тези езици.

(6)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.