Вие сте тук

121 млн.евро гаранции за МСП в секторите на културата и творчеството

четвъртък, 30 Юни, 2016 - 13:47
Тема: 

Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд (EIF) днес дадоха старт на нова инициатива за гаранции на стойност 121 млн. евро, с която чрез финансови институции ще бъдат подкрепени МСП в секторите на културата и творчеството, съобщава пресслужбата на ЕК. Очаква се през следващите шест години благодарение на схемата да бъдат предоставени банкови заеми на стойност над 600 млн. евро.

Днешната инициатива позволява на EIF да предоставя безплатно гаранции и насрещни гаранции на избрани финансови посредници, за да им даде възможност да предоставят повече дългово финансиране на предприемачи в сферата на културата и творчеството. Търговските банки/банките, осъществяващи банкиране с физически лица, насърчителните банки и други финансови посредници, ползващи се от гаранциите на стойност 121 млн. евро, ще подкрепят повече от 10 000 МСП в широк кръг сектори, като аудио-визуалния (включително филми, телевизия, анимация, видеоигри и мултимедии), фестивали, музика, литература, архитектура, архиви, библиотеки и музеи, художествени занаяти, културно наследство, дизайн, сценични изкуства, издателска дейност, радио и визуални изкуства.

Финансовият инструмент, създаден в рамките на Творческа Европа — основната програма на ЕС, посветена на секторите на културата и творчеството, ще се управлява от EIF от името на Европейската комисия. Очаква се той да бъде на разположение на европейските МСП до края на тази година.

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Гюнтер Йотингер приветства стартиралата днес инициатива: „Творческите умове и предприятия трябва да експериментират и да поемат рискове, за да просперират, което ще бъде от полза за нашето общество и нашата икономика.Ние им помагаме да получат банкови заеми, които иначе не биха получили“.

Заместник главният изпълнителен директор на EIF Роджър Хавенит заяви: „Подпомагането на предприятията да се разрастват и да получават достъп до основано на пазара финансиране заема важно място в програмата на Европейската комисия. Предоставянето на защита от кредитен риск и изграждането на капацитет за доставчиците на финансиране са две важни съставки в рецептата за подпомагане на МСП в секторите на културата и творчеството. Гаранционният механизъм за секторите на културата и творчеството, който учредяваме днес, ще помогне на европейски МСП в различни области — от филми до фестивали и от музика до музеи — да започват и развиват дейността си“.

В секторите на културата и творчеството в ЕС има над 7 млн. работни места, а делът им от БВП на Съюза е 4,2% (източник (PDF)). Достъпът до финансиране за предприятията от тези сектори може да бъде труден, главно поради нематериалния характер на техните активи и обезпечения, ограничените мащаби на пазара, несигурността по отношение на търсенето и липсата на експертен опит от страна на финансовите посредници при отчитането на особеностите на секторите.

Новият гаранционен механизъм за секторите на културата и творчеството включва обучение в сферата на изграждането на капацитет за финансови посредници, чрез което те да придобият експертен опит във връзка с основните елементи на тези сектори (например специфични бизнес модели и оценяване на кредитния риск в тези сектори). Обучението по изграждане на капацитет ще бъде предоставено от специалисти в тази дейност, подбрани от EIF (например консултантски фирми, познаващи начина на работа на секторите на културата и изкуството) след открити тръжни процедури. Това обучение ще бъде безплатно за финансовите посредници.

През следващите дни EIF ще публикува покана за изразяване на интерес, по която могат да кандидатстват финансови институции, отговарящи на условията (банки, гаранционни институции, фондове и др.). След обстойна процедура по подбор EIF ще определи финансовите посредници, които да предоставят новото финансиране на европейските МСП от целевите сектори. Финансовите посредници ще трябва да се отчитат надлежно за финансовите продукти, които ще предлагат на МСП, както и за тяхното приемане.

Днешната инициатива е част от усилията на Комисията да подкрепи инвестициите и да използва по-интелигентно новите и съществуващите финансови ресурси, каквато е целта на Плана за инвестиции за Европа. Тя също така допълва работата, свършена в рамките на стратегията за цифров единен пазар, за създаване на необходимите условия за просперитет на секторите на културата и творчеството, и по-специално МСП.

Европейският инвестиционен фонд

Основната задача на Европейския инвестиционен фонд (EIF) е да подкрепя европейския сектор на микро-, малки и средни предприятия (МСП), като улеснява достъпа им до финансиране. EIF проектира и разработва рисков капитал и капитал за осигуряване на растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени специално към този пазарен сегмент. В тази си роля EIF спомага за постигането на целите на ЕС за подкрепа на иновациите, научноизследователската и развойната дейност, предприемачеството, растежа и заетостта.

Гаранционният механизъм за секторите на културата и творчеството и програмата „Творческа Европа“

Създаден в рамките на хоризонталното направление на програмата „Творческа Европа“, този нов финансов инструмент е първият с такъв обхват в секторите на културата и творчеството. Той има същата цел като предназначената за МСП част от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на Плана за инвестиции за Европа: увеличаване на кредитирането за МСП, за да разширяват дейността си.

Творческа Европа“ е 7-годишна програма (2014 — 2020 г.), чиято цел е да подкрепя работещите в областта на културата и творчеството. Тя разполага с бюджет от 1,46 млрд. евро за целия период. „Творческа Европа“ включва програмата МЕДИА, която подпомага създаването и разпространението на европейски аудио-визуални творби, програмата „Култура“, която подкрепя инициативи в сектора на културата, насърчаващи например трансграничното сътрудничество и литературните преводи, и хоризонталното направление. Целта на програмата „Творческа Европа“ е да насърчава културното многообразие, да стимулира движението на творби, които са продукт на европейската култура и творчество и да повишава конкурентоспособността на секторите на културата и творчеството.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.