Вие сте тук

Проектобюджет на ЕС за 2017 r.: Комисията предлага бюджет, съсредоточен върху растеж, работни места и надежден отговор на кризата с бежанците

Дата на публикуване: 
петък, 1 Юли, 2016 - 11:45
Тема: 

Комисията предложи бюджета на ЕС за 2017 г., чийто размер е 134,9 милиарда евро под формата на плащания и който е съсредоточен върху двата основни политически приоритета за Европа: да се подпомогне процесът на възстановяване на европейската икономика и да се преодолеят предизвикателствата, свързани със сигурността, и хуманитарните предизвикателства в съседните на ЕС държави. Увеличените средства ще бъдат използвани за инвестиции в растеж, работни места и конкурентоспособност на Европейския съюз, а също и за осигуряване на необходимите ресурси за защита на външните граници на ЕС, за повишаване на сигурността в Съюза и извън него, за оказване на помощ за приемането и интегрирането на бежанци и за предприемане на мерки срещу първопричините за миграцията в държавите на произход и на транзитно преминаване.

Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „ЕС е изправен пред огромни предизвикателства и в тези трудни времена един целенасочен и ефективен бюджет на ЕС не е лукс, а необходимост. Той служи като буфер срещу сътресенията, дава тласък на икономиката и помага за решаването на проблеми като бежанската криза. Както винаги, бюджетът продължава да е фокусиран върху резултатите, като се гарантира, че всяко евро от бюджета на ЕС се изразходва правилно“.

Предложеният бюджет е изготвен при съблюдаване на строгите ограничения, определени от Европейския парламент и държавите членки в многогодишната финансова рамка. При тези ограничения Комисията предлага да се постигне колкото се може по-голяма гъвкавост и целенасоченост. Тя осигурява необходимите средства за постигане на напредък в приоритетните области, като същевременно се намалят разходите за по-малко спешни дейности.

Европейският парламент и държавите — членки на Европейския съюз, ще обсъдят съвместно това предложение.

Стимулиране на създаването на работни места, растежа и инвестициите

Средствата, заделени специално за подпомагане на икономическия растеж, ще бъдат общо 74,6 милиарда евро през 2017 г. в сравнение с 69,8 милиарда евро през 2016 г. Тази сума включва:

  • 21,1 милиарда евро за растеж, заетост и конкурентоспособност. В тази сума са включени 10,6 милиарда евро за научни изследвания и иновации по програмата „Хоризонт 2020“, 2,0 милиарда евро за образование по програмата „Еразъм+“, 299 милиона евро за малките и средните предприятия по програмата COSME и 2,5 милиарда евро по линия на Механизма за свързване на Европа(МСЕ).
  • 2,66 милиарда евро за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) — механизма в основата на Плана за инвестиции за Европа. Това е успех за Европа, която осигури 106,7 милиарда евро за инвестиции в 26 държави — членки на ЕС, в рамките на по-малко от една година.
  • 53,57 милиарда евро за подпомагане на производствените инвестиции и структурните реформи, за да се стимулира сближаването между държавите членки и между регионите посредством европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Предложената помощ за европейските земеделски стопани е в размер на 42,9 милиарда евро.

 

Засилено управление на външните граници на ЕС и справяне с предизвикателствата, свързани с бежанците, в рамките на ЕС и извън него.

Проектобюджетът на ЕС за 2017 г. предлага 5,2 милиарда евро за укрепване на външните граници на Съюза и за справяне с бежанската криза и незаконната миграция чрез финансиране на по-мощни инструменти за предотвратяване на контрабандата на мигранти и за справяне с дългосрочните фактори на миграцията в сътрудничество с държавите на произход и транзитните държави; засилване на политиките за законна миграция, включително презаселването на лица, които се нуждаят от закрила; и инструменти за подпомагане на държавите членки по отношение на интегрирането на бежанците в рамките на ЕС.

Проектобюджетът съдържа около 3 милиарда евро за финансиране на дейности в рамките на ЕС, като например:

  • създаване на европейска гранична и брегова охрана;
  • предложение за нова система за влизане/излизане с цел засилване на управлението на границите;
  • предложения за преразглеждане на общата европейска система за убежище, включително реформа на механизма от Дъблин;
  • създаване на агенция на ЕС в областта на убежището.

Той включва също 200 милиона евро за новия инструмент за оказване на хуманитарна помощ в рамките на ЕС.

Освен това бюджетът предлага 2,2 милиарда евро за дейности извън ЕС, за да бъдат предприети мерки по-специално срещу първопричините за притока от бежанци. Това включва по-специално:

  • 750 милиона евро по Механизма за бежанците в Турция, за да бъде достигната сумата от 1 милиард евро средства за този фонд, идващи от бюджета на ЕС;
  • ангажимента по отношение на Ливан и Йордания, поет в рамките на проведената в Лондон конференция на ООН, за 525 милиона евро от бюджета на ЕС, 160 милиона евро от Доверителния фонд за Сирия и 200 милиона евро макрофинансова помощ.

 

Повече средства за сигурност

Поради нарастващите предизвикателства, свързани със сигурността, пред които са изправени ЕС и държавите членки, в проектобюджета за 2017 г. са предвидени също значителни средства за сигурност: 111,7 милиона евро ще бъдат използвани за Европол, 61,8 милиона евро ще бъдат заделени за повишаване на сигурността на институциите на ЕС, а 16 милиона евро ще финансират мерките за сигурност през 2016 г.

В съответствие с нарастващото значение на засиленото европейско сътрудничество в областта на отбраната, Комисията предлага също подготвително действие за научни изследвания в областта на отбраната, за което са заделени 25 милиона евро за 2017 г.

 

Контекст

Проектобюджетът на ЕС за 2017 г. включва две суми за всяка програма, която подлежи на финансиране — поети задължения и плащания. Поетите задължения представляват финансирането, което може да бъде определено в договорите, сключени през дадена година. Плащанията представляват реално изплащаните средства. В проектобюджета за 2017 г. поетите задължения са 157,7 милиарда евро (в сравнение със 155,0 милиарда евро през 2016 г.), а плащанията са 134,9 милиарда евро (намалени от 143,9 милиарда евро за 2016 г.), като разликата се дължи на бавното започване на изпълнението на програмите за сближаване за периода 2014—2020 г. В това съобщение за медиите общата сума от 134,9 милиарда евро се отнася до плащанията, докато всички други посочени цифри се отнасят до предложените поети задължения.

Бюджетът на ЕС възлиза на около 1 % от БВП на ЕС, но благодарение на мултиплициращия си ефект и на това, че е фокусиран върху резултатите, въздействието му е голямо. През периода 2007—2013 г. например средното увеличение на БВП в резултат на политиката на сближаване възлиза на около 2,1 % годишно в Латвия, 1,8 % годишно в Литва и 1,7 % годишно в Полша.