Вие сте тук

Обява за свободно работно място за изпълнителен директор — Европейска фондация за обучение (ETF)

петък, 8 Юли, 2016 - 11:45
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 юли 2016 година е публикувана обява за свободно работно място за изпълнителен директор — Европейска фондация за обучение (ETF).

Европейската фондация за обучение (ETF), която е агенция на Европейския съюз, е създадена с Регламент (ЕИО) № 1360/90 на Съвета от 7 май 1990 г., преработен през 2008 г. (Регламент (ЕО) № 1339/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г.). Тя предоставя информация, съвети и подкрепа относно системите за професионално образование и обучение на държавите — членки на ЕС, и страните партньори, както и на Европейската комисия, в рамките на инструментите на външната политика на Съюза.

От 1994 г. насам ETF се превърна в експертен център за развитието и реформата на системите за професионално образование и обучение в страните — кандидатки за членство в ЕС, и в страните — партньори на ЕС, като насърчаваше развитието на човешкия капитал и по този подпомагаше устойчивия растеж и социалното приобщаване в тези страни.

Специфичните подробности за целите и функциите на ETF са изложени в гореспоменатия регламент, а повече информация можете да намерите на следния уебсайт: http://www.etf.europa.eu/.

Седалището на ETF е в Торино, Италия и нейният персонал наброява близо 130 души.

 

Директорът е законният представител на ETF и лице на фондацията пред обществеността и се отчита пред управителния съвет. Неговите задължения и отговорности включват:

разработване и постигане на стратегическите цели в областта на отговорностите на ETF и в съответствие с процедурите, установени в регламента;

подготовка и изпълнение на годишни и многогодишни работни програми;

ежедневно управление на персонала на ETF, включително набиране на служители;

подготовка и организация на заседанията на управителния съвет и изпълнение на неговите решения;

изготвяне и изпълнение на бюджета на ETF, като гарантира, че той се управлява ефективно и в съответствие с принципите на доброто финансово управление;

улесняване на сътрудничеството между ETF, европейските институции, държавите членки и други заинтересовани страни;

осъществяване на контакти с обществеността по отношение на всички въпроси в рамките на мисията на ETF.

Тези задачи са описани в гореспоменатия регламент, по-специално в член 10.

Критерии за подбор

Успешният кандидат следва да притежава:

доказана способност да ръководи организация, както на стратегическо, така и на управленско ниво;

отлична способност за изработването, представянето и изпълнението на стратегия за ETF, осигуряваща успешно изпълнение на мандата на агенцията;

доказан опит в ръководенето и управлението на промените в голяма организация, в контекста на стабилни или намаляващи ресурси;

умение да ръководи и мотивира голям екип в европейска, мултикултурна и многоезична среда,

доказан опит в управлението на финансови и човешки ресурси в национален, европейски и/или международен контекст;

познания за Правилника за длъжностните лица на ЕС и на Финансовия регламент на ЕС или опит с подобни правни рамки в национални или международни организации;

знания и опит в разработването на политика и способност да възприеме цялостен подход по отношение на професионалното образование и обучение, уменията и квалификациите, пазара на труда и/или външните отношения с държавите — партньори на ЕС (страни кандидатки, съседни на ЕС държави и държави от Централна Азия);

умение да общува с обществеността и да си сътрудничи със заинтересованите страни (европейски, международни, национални и местни органи, международни организации, социални партньори и др.);

познания за правилата и функционирането на институциите на ЕС, както и на политиките и международните дейности на ЕС, които имат отношение към дейностите на ETF.

Много доброто владеене на английски език е предимство. Владеенето на френски ще бъде считано за предимство.

Кандидатите трябва (критерии за допустимост)

Кандидатите ще бъдат допуснати до етапа на подбор въз основа на следните формални изисквания, на които трябва да отговарят към крайния срок за подаване на кандидатурите:

Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава — членка на Европейския съюз.

Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат:

i)

образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години;

ii)

или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата).

Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да има пряка връзка с област, свързана с тази длъжност.

Управленски опит: най-малко 5 години от следдипломния професионален опит трябва да е придобит на висша ръководна длъжност (1). Управленски опит в пряка връзка с професионалното образование и обучение ще се счита за предимство.

Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз (2) и да владеят на добро ниво още един от тези официални езици.

Възрастова граница: кандидатите трябва да могат да приключат целия петгодишен мандат преди да достигнат пенсионна възраст. За срочно наетите служители на Европейския съюз, наемани от 1 януари 2014 г. нататък, пенсионната възраст е определена като края на месеца, в който лицето навършва 66 години (3).

Независимост и декларация на интереси

Преди да встъпи в длъжност, от директора ще се изиска да декларира ангажимента си да действа независимо в полза на обществения интерес и да декларира всички интереси, които могат да бъдат счетени за накърняващи независимостта му.

Процедура по подбор и назначаване

Европейската комисия ще организира избор на директора на ETF съгласно процедурите си за подбор и наемане на служители (вж. също документа Compilation Document on Senior Officials Policy (Кратък обзор на политиката по отношение на висшите служители (4)). За тази цел Комисията ще сформира комисия за предварителен подбор, която ще покани на интервю кандидатите, отговарящи на изброените по-горе изисквания за допустимост и имащи най-добрия профил с оглед на критериите за подбор, посочени по-горе.

Комисията за предварителен подбор ще предложи кандидатите, които най-добре отговарят на посочените по-горе критерии, за следващо интервю с Консултативния комитет по назначенията към Комисията (ККН). Те ще трябва да бъдат оценени по модела „център за оценяване“ от външни консултанти по наемане на персонал. Кандидатите, подбрани от ККН, ще имат след това събеседвания с члена на Комисията, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност.

След тези събеседвания Европейската комисия ще състави списък с най-подходящите кандидати, който ще бъде представен на управителния съвет на ETF. Управителният съвет ще проведе събеседване с кандидатите, преди да назначи директора измежду включените в списъка кандидати от Комисията. Включването в списъка с одобрени кандидати не е гаранция за назначение.

От кандидатите може да бъде поискано да преминат други събеседвания и/или тестове в допълнение към посочените по-горе. Ще бъде направено изявление пред съответната (ите) комисия (и) на Европейския парламент.

По практически съображения и за да може процедурата за подбор да приключи възможно най-бързо, което е в интерес както на кандидатите, така и на ETF, процедурата за подбор ще бъде проведена единствено на английски и/или френски език (5). Независимо от това, комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволителни познания по друг официален език на ЕС.

Заплатата и другите условия на работа са определени в Условията за работа на другите служители за срочно наетия персонал, който заема позиция, съответстваща на типовата длъжност „директор“ със степен AD 14 на Европейския съюз (6). Избраният кандидат ще бъдат класифициран в зависимост от продължителността на неговия опит в стъпка 1 или стъпка 2 от съответната степен. Той ще бъде назначен за период от 5 години, с възможност за удължаване на срока с максимум 3 години.

Кандидатите трябва да обърнат внимание, че съгласно Условията за работа на другите служители всички нови служители трябва да преминат успешно изпитателен срок от девет месеца.

Мястото на работа е град Торино (Италия), където се намира седалището на ETF.

Длъжността ще бъде свободна от 1 юли 2017 г.

Равни възможности

Европейската комисия и ETF прилагат политика на равни възможности и на недискриминация в съответствие с член 1, буква г) от Правилника за длъжностните лица.

Процедура за кандидатстване

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички изисквания за допустимост („Кандидатите трябва“), и по-специално на изискванията относно вида диплома, професионалния опит на високо равнище, както и езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от изискванията за допустимост води до автоматично отстраняване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата.

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи от процедурата. Поради това, моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна на своя адрес на електронна поща.

За да попълните своята кандидатура, трябва да заредите автобиографията си във формат PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8 000 знака).

След като приключите онлайн регистрацията, ще получите електронно писмо с потвърждение, че Вашата кандидатура е регистрирана. Това електронно писмо съдържа и регистрационен номер, който ще бъде Вашият референтен номер по всички въпроси, свързани с Вашата кандидатура. Ако не получите електронно писмо с потвърждение, Вашата кандидатура не е регистрирана!

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на своята кандидатура онлайн. Европейската комисия ще се свърже директно с Вас във връзка със състоянието на Вашата кандидатура.

Ако имате увреждане, което не Ви позволява да се регистрирате онлайн, може да изпратите своята кандидатура (автобиография и мотивационно писмо) в печатен вид с препоръчано писмо на следния адрес: European Commission, Directorate-General for Human Resources and Security, Unit for Senior Management and CCA, SC11 8/59, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, като посочите ясно като референция: Vacancy for Executive Director of the European Training Foundation (ETF) (COM/2016/20014); датата на пощенското клеймо не може да е по-късна от крайния срок за регистрация.

Всяка по-нататъшна кореспонденция между Европейската комисия и Вас ще се осъществява по пощата. В такъв случай към кандидатурата трябва да бъде приложено удостоверение за увреждането, издадено от съответния компетентен орган. На отделен лист трябва също да посочите специалните условия, които според Вас ще бъдат необходими за улесняване на участието Ви в процедурата.

За повече информация и/или при евентуални технически проблеми, моля, изпратете електронно писмо на адрес: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Краен срок

Крайният срок за регистрация е 8 септември 2016 г., 12.00 ч. брюкселско време, след което онлайн регистрациите вече няма да бъдат възможни.

Ваша е отговорността да попълните онлайн регистрацията в срок. След като срокът за подаване на регистрациите изтече, няма да имате повече възможност да въвеждате данни. Закъснели регистрации няма да се приемат, независимо от причината.

Важна информация за кандидатите

На кандидатите се напомня, че работата на различните комисии за подбор е поверителна. На кандидатите се забранява да осъществяват пряк или непряк контакт с техните членове или за трети лица да направят това от тяхно име.

Защита на личните данни

Комисията гарантира, че личните данни на кандидатите се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на ЕС и за свободното движение на такива данни (7). Това важи особено за поверителността и сигурността на тези данни.


(1)  В автобиографията си кандидатите трябва да посочат поне за тези пет години, през които са придобили управленски опит на ръководна длъжност: 1) наименованието и ролята на заеманите ръководни длъжности; 2) броя на подчинените служители; 3) размера на управлявания бюджет; 4) броя йерархични нива над и под длъжността; и 5) броя длъжности на еквивалентно ниво.

(2)  http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/official-languages-eu_bg.htm

(3)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=BG

(4)  http://ec.europa.eu/civil_service/docs/official_policy_en.pdf

(5)  Комисията за подбор ще гарантира, че не се дава неправомерно предимство на кандидатите, чийто майчин език е един от тези езици.

(6)  Вж. бележка под линия 3.

(7)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.