Вие сте тук

Публикувано е решението, с което официално се сменя редът на ротацията на Председателството

вторник, 2 Август, 2016 - 12:04

В Официалния вестник на ЕС от 2 август 2016 година е публикувано Решение (ЕС) 2016/1316 на Съвета от 26 юли 2016 година за изменение на Решение 2009/908/ЕС за установяване на мерките за прилагане на Решението на Европейския съвет относно председателството на Съвета и относно председателството на подготвителните органи на Съвета. Публикуваме пълния му текст:

 

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/1316 НА СЪВЕТА

от 26 юли 2016 година

за изменение на Решение 2009/908/ЕС за установяване на мерките за прилагане на Решението на Европейския съвет относно председателството на Съвета и относно председателството на подготвителните органи на Съвета

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/881/ЕС на Европейския съвет от 1 декември 2009 г. относно председателството на Съвета (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2009/908/ЕС (2) Съветът установи реда, по който държавите — членки на Европейския съюз, изпълняват председателството на Съвета от 1 януари 2007 г. до 30 юни 2020 г., и определи разпределението на поредните председателства по групи от три държави членки.

(2)

На 1 юли 2013 г. Европейският съюз се разшири с включването на Хърватия като нова държава членка.

(3)

Една държава членка оповести публично, че ще се оттегли от Съюза, въпреки че все още не е получена нотификация по член 50 ДЕС от нейното правителство. Редът на председателствата на Съвета следва да бъде изменен, за да се вземе предвид това обстоятелство, без да се засягат правата и задълженията на същата държава членка.

(4)

Съветът следва да установи реда, по който ще се изпълнява председателството на Съвета в близко бъдеще. Този ред следва да се определи в съответствие с критериите, посочени в Договорите и в Решение 2009/881/ЕС на Европейския съвет. Решение 2009/908/ЕС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2009/908/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване на мерките за прилагане на Решението на Европейския съвет относно председателството на Съвета и относно председателството на подготвителните органи на Съвета се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Редът, по който държавите членки ще изпълняват председателството на Съвета от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2030 г., както и разпределението на поредните председателства по групи от три държави членки са установени в приложение I към настоящото решение.“

2)

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Преди 31 декември 2029 г. Съветът взема решение относно реда, по който държавите членки ще изпълняват председателството на Съвета от 1 януари 2031 г.“

3)

Текстът на приложение I към Решение 2009/908/ЕС се заменя с текста, съдържащ се в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Прилага се от 1 юли 2017 г.

Публикува се в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2016 година.

За Съвета

Председател

M. LAJČÁK


(1)  ОВ L 315, 2.12.2009 г., стр. 50.

(2)  Решение 2009/908/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за установяване на мерките за прилагане на Решението на Европейския съвет относно председателството на Съвета, и относно председателството на подготвителните органи на Съвета (ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 28).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Проект на график за председателствата на Съвета  (*)

Нидерландия (**)

януари—юни

2016 г.

Словакия (**)

юли—декември

2016 г.

Малта (**)

януари—юни

2017 г.

Естония

юли—декември

2017 г.

България

януари—юни

2018 г.

Австрия

юли—декември

2018 г.

Румъния

януари—юни

2019 г.

Финландия

юли—декември

2019 г.

Хърватия

януари—юни

2020 г.

Германия

юли—декември

2020 г.

Португалия

януари—юни

2021 г.

Словения

юли—декември

2021 г.

Франция

януари—юни

2022 г.

Чешка република

юли—декември

2022 г.

Швеция

януари—юни

2023 г.

Испания

юли—декември

2023 г.

Белгия

януари—юни

2024 г.

Унгария

юли—декември

2024 г.

Полша

януари—юни

2025 г.

Дания

юли—декември

2025 г.

Кипър

януари—юни

2026 г.

Ирландия

юли—декември

2026 г.

Литва

януари—юни

2027 г.

Гърция

юли—декември

2027 г.

Италия

януари—юни

2028 г.

Латвия

юли—декември

2028 г.

Люксембург

януари—юни

2029 г.

Нидерландия

юли—декември

2029 г.

Словакия

януари—юни

2030 г.

Малта

юли—декември

2030 г.


(*)  Без да се засягат правата и задълженията на Обединеното кралство като държава членка.

(**)  Сега действащата група от три държави е включена в настоящото приложение за информация.“


ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.