Вие сте тук

Актуализиране на данните при изчисляването на еднократно платимите суми и периодичните имуществени санкции, които Комисията ще предложи на Съда в производствата за установяване на нарушения

Дата на публикуване: 
сряда, 10 Август, 2016 - 17:19

Минималната еднократно платима сума от България ще бъде 834 000 евро.

В Официалния вестник на ЕС от 10 август 2016 е публикувано съобщение на Европейската комисия за актуализиране на данните, използвани при изчисляването на еднократно платимите суми и периодичните имуществени санкции, които Комисията ще предложи на Съда в производствата за установяване на нарушения. Публикуваме го без съкращения:

 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Актуализиране на данните, използвани при изчисляването на еднократно платимите суми и периодичните имуществени санкции, които Комисията ще предложи на Съда в производствата за установяване на нарушения

(2016/C 290/02)

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

Съобщението на Комисията от 2005 г. относно прилагането на член 228 от Договора за ЕО (1) (сега член 260, параграфи 1 и 2 от ДФЕС) предоставя основата за изчисляване от Комисията на размера на финансовите санкции (еднократно платими суми или периодични имуществени санкции), които тя иска Съдът да прилага, когато Комисията сезира Съда съгласно член 260 от ДФЕС, в контекста на производствата за установяване на нарушение срещу държави членки.

В последващо съобщение от 2010 г. (2) относно актуализирането на данните, използвани при това изчисление, Комисията въведе годишно адаптиране на тези макроикономически данни, за да се бъдат взети предвид промените в инфлацията и в БВП.

Годишното актуализиране, предвидено в настоящото съобщение, се основава на промените в инфлацията и в БВП на всяка държава членка. (3) Статистиката, която се използва за равнището на инфлацията и БВП, са данните, събрани две години преди актуализацията („правило y-2“), тъй като две години представляват минималният период от време, необходим за събирането на относително стабилни макроикономически данни. Ето защо настоящото съобщение се основава на икономическите данни за номиналния БВП и дефлатора на БВП за 2014 г. (4) и на настоящия брой на гласовете на държавите членки в Съвета.

II.   КОМПОНЕНТИ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА

Списъкът на икономическите критерии, които трябва да бъдат преразгледани, е следният:

стандартната фиксирана сума за периодичните имуществени санкции (5), понастоящем определена на 670 EUR на ден, която трябва да бъде преразгледана в съответствие с инфлацията;

стандартната фиксирана сума за еднократно платимите суми (6), понастоящем определена на 220 EUR на ден, която трябва да бъде преразгледана в съответствие с инфлацията;

специалният фактор „n“ (7), който трябва да бъде преразгледан в съответствие с БВП на съответната държава членка, като се вземе предвид броят на гласовете на държавата членка в Съвета; специалният фактор „n“ е идентичен за изчисляването на еднократно платимата сума и дневните периодични имуществени санкции;

минималните еднократно платими суми (8), които трябва да бъдат преразгледани в съответствие с инфлацията.

III.   АКТУАЛИЗАЦИИ

Комисията ще прилага следните актуализирани стойности за изчисляване на размера на финансовите санкции (еднократно платими суми или периодични имуществени санкции), когато сезира Съда по силата на член 260, параграфи 2 и 3 от ДФЕС:

(1)

стандартната фиксирана сума за изчисляване на периодичната имуществена санкция се определя на 680 EUR на ден;

(2)

стандартната фиксирана сума за еднократно платимите суми се определя на 230 EUR на ден.

(3)

Специалният фактор „n“ и минималната еднократно платима сума (в евро) за 28-те държави — членки на ЕС, са следните:

 

Специален фактор „n“ за 2014 г.

Минимална еднократно платима сума (в хил. евро) за 2014 г.

Белгия

4,96

2 796

България

1,48

834

Чешка република

3,08

1 736

Дания

3,05

1 720

Германия

20,79

11 721

Естония

0,64

361

Ирландия

2,60

1 466

Гърция

3,30

1 860

Испания

11,99

6 760

Франция

17,81

10 041

Хърватия

1,24

699

Италия

15,46

8 716

Кипър

0,60

338

Латвия

0,69

389

Литва

1,14

643

Люксембург

1,00

564

Унгария

2,53

1 426

Малта

0,35

197

Нидерландия

6,64

3 744

Австрия

4,10

2 312

Полша

7,53

4 245

Португалия

3,26

1 838

Румъния

3,28

1 849

Словения

0,87

490

Словакия

1,64

925

Финландия

2,71

1 528

Швеция

4,69

2 644

Обединено кралство

18,28

10 306

(4)

Комисията ще прилага актуализираните стойности спрямо решенията, които взема за сезиране на Съда по член 260 от ДФЕС, от датата на приемане на настоящото съобщение.


(1)  SEC(2005) 1658 (ОВ C 126, 7.6.2007 г., стр. 15).

(2)  SEC(2010) 923/3. Това съобщение беше актуализирано през 2011 г. (SEC(2011) 1024 final), през 2012 г. (C(2012) 6106 final), през 2013 г. (C(2013) 8101 final), през 2014 г. (C(2014) 6767 final) и през 2015 г. (C(2015) 5511 final) с цел годишно адаптиране на икономическите данни.

(3)  В съответствие с общите правила, определени в съобщенията от 2005 и 2010 г.

(4)  Ценовият дефлатор на БВП се използва за измерване на инфлацията. Единните суми за еднократно платимите суми и периодичните имуществени санкции са закръглени до най-близката стойност, която се дели на десет. Минималните еднократно платими суми са закръглени до най-близките хиляди. Факторът „n“ се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

(5)  Стандартната или единната фиксирана сума за дневните имуществени санкции се определя като фиксираната базисна сума, към която се прилагат определени мултипликационни коефициенти. Тези коефициенти са коефициентите за тежестта и за продължителността на нарушението и специалният фактор „n“, съответстващ на съответната държава членка, които трябва да бъдат приложени при изчисляването на дневната периодична имуществена санкция.

(6)  Фиксираната сума следва да се прилага при изчисляването на еднократно платимата сума. Що се отнася до член 260, параграф 2 от ДФЕС, еднократно платимата сума се получава чрез умножаването на дневна (еднократно платима) сума (която се получава, като се умножи фиксираната сума за еднократно платимите суми по коефициента за тежест и резултатът от това изчисление се умножи по специалния фактор „n“ по броя на дните, през които е продължило нарушението, т.е. между датата на първото решение на Съда и датата, на която неизпълнението приключва, или датата на обявяване на решението на Съда по силата на член 260, параграф 2 от ДФЕС. Що се отнася до член 260, параграф 3 от ДФЕС, съгласно точка 28 от съобщението на Комисията „Прилагане на член 260, параграф 3 от ДФЕС“ (SEC(2010) 1371 окончателен; ОВ C 12, 15.1.2011 г., стр. 1) еднократно платимата сума се получава чрез умножаването на дневна (еднократно платима) сума (получена, като се умножи фиксираната сума за еднократно платимите суми по коефициента за тежест и резултатът от това изчисление се умножи по специалния фактор „n“ по броя на дните, считано от деня след изтичането на срока за транспониране, определен в директивата, до първото решение на Съда по силата на член 258 и член 260, параграф 3 от ДФЕС. Еднократно платимата (дневна) сума ще бъде предложена от Комисията, когато резултатът от горното изчисление надвишава минималната фиксирана еднократно платима сума.

(7)  Специалният фактор „n“ взема предвид способността на държавите членки да платят (брутен вътрешен продукт (БВП)) и броя на гласовете им в Съвета.

(8)  Минималната фиксирана еднократно платима сума се определя за всяка държава членка според специалния фактор „n“. Минималната фиксирана еднократно платима сума ще бъде предложена на Съда, когато сумираните дневни еднократно платими суми не превишават минималната фиксирана еднократно платима сума.