Вие сте тук

Покана за предложения относно подкрепа за иновативни идеи и разработки на базата на Галилео – EGNOS

сряда, 10 Август, 2016 - 10:31
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 август е публикувана покана за представяне на предложения относно подкрепа за иновативни идеи и разработки на базата на Галилео – EGNOS.

Съфинансиране на наградите и подкрепата за разработки за иновативни приложения, базирани на технологията за ГНСС на ЕС (EGNOS и ГАЛИЛЕО). Целта е насърчаване на промишлените иновации и внедряването на високите технологии в Европа. Получателите на тази помощ ще търсят и други източници за съфинансиране на наградите и разработките.

Дейностите, които ще се подпомагат, са:

 • организиране и управление на ежегоден конкурс, включително публикуване на покани за представяне на идеи за приложения от страна на предприемачи, оценка на идеите от експерти и награждаване;
 • подкрепа за разработки и ускоряване на развиването и навлизането на пазара на иновативни продукти/услуги;
 • набиране на средства за допълване на безвъзмездните средства от страна на Комисията;
 • разпространение в Европа – увеличение на броя на иновативните идеи, представяни всяка година за наградата „ГАЛИЛЕО“;
 • разпространение извън Европа – адекватно открояване в рамките на световната промишленост за ГНСС за популяризиране на конкурса и насърчаване на участниците и победителите в него;
 • наблюдение на развитието на победителите и участниците.

Допустими кандидати

Кандидатите трябва да бъдат частноправни или публичноправни организации, установени в една от следните държави:

 • държавите-членки на ЕС;
 • Норвегия, Швейцария.

Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на проекта, възлиза на 1 500 000 EUR.

Финансовата подкрепа от Комисията не може да надхвърля:

 • 70 % от допустимите разходи за управлението, като максималната годишна сума е 71 000 EUR;
 • 60 % от допустимите разходи за наградите, като максималната сума е 10 000 EUR за награда;
 • 70 % от допустимите разходи за подкрепа за разработки и за ускоряване на развиването и навлизането на пазара, като максималната сума е 43 000 EUR за всяка подкрепа.

Планираната начална дата за действието е декември 2016 г. Максималната продължителност на проекта е 36 месеца.

Заявленията за кандидатстване трябва да се изпратят на Комисията не по-късно от 19 октомври 2016 г.

Повече информация относно поканата можете да намерите на следния сайт:

http://www.esnc.eu/index.php?kat=home.html&anzeige=home.html

Кандидатурите трябва да отговарят на изискванията от пълния текст на поканата и да се подават чрез предвидения за целта формуляр.

В Официалния вестник на ЕС от 26 август e публикуванa следната поправка на текста на конкурса:

вместо:

„…http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

да се чете:

„…http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8911

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.