Вие сте тук

Генерална дирекция за писмени преводи търси директор

Дата на публикуване: 
петък, 19 Август, 2016 - 10:10
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 19 август е публикувано обявление, че Генерална дирекция за писмени преводи обявява свободно работно място за длъжността „директор“ (AD, степен 14) в Дирекция за поддръжка и технически услуги за писмените преводи.

Тази процедура за подбор цели разширяване на възможностите за избор на органа по назначаването. Подборът ще се проведе успоредно с вътрешната процедура и междуинституционалната процедура за заемане на длъжности.

Основното месечно възнаграждение е 13 641,95 EUR. Към него могат да бъдат прибавени някои надбавки при условията, предвидени в Правилника.

На кандидатите се обръща внимание, че тази длъжност се урежда от Правилника относно политиката за мобилност, приет от Бюрото на Европейския парламент на 29 март 2004 г.

Тази длъжност изисква от длъжностното лице да бъде на разположение и да осъществява многобройни вътрешни и външни контакти, по-специално с членовете на Европейския парламент. Директорът ще трябва да осъществява чести командировки в различните места на работа на Европейския парламент и извън тях.

На директора се възлага изпълнението на следните задачи:

 • осигуряване на доброто функциониране на голяма структурна единица на Генералния секретариат на Европейския парламент, обхващаща няколко отдела, които попадат в рамките на правомощията на дирекцията;
 • управление, ръководене, мотивиране и координиране на екипи от служители; оптимизиране на използването на ресурсите на структурната единица, като се гарантира качествено обслужване (организация, управление на човешките и бюджетните ресурси, иновации и др.) в областта на неговата дейност;
 • планиране на дейностите на дирекцията (определяне на цели и стратегии); вземане на необходимите решения за постигане на набелязаните цели; оценка на изпълнението на услугите с цел гарантиране тяхното качество;
 • предоставяне на съвети на генералния директор, на Генералния секретариат и на членовете на Европейския парламент в областта на неговата дейност;
 • сътрудничество с различните дирекции на Генералния секретариат, представяне на институцията и водене на преговори за сключване на договори или споразумения в областта на неговата дейност;
 • ръководене и изпълнение на специфични проекти, които може да налагат поемането на финансова отговорност;
 • упражняване на функцията на вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити.

Тази процедура за подбор е отворена за кандидати, които отговарят на следните общи условия към крайния срок за подаване на кандидатурите:

 • да бъде гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз;
 • да се ползва от своите граждански права;
 • да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба;
 • да притежава необходимите високи нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 31 август 2016 г., 12:00 ч. (обяд) брюкселско време.

Кандидатите учтиво се молят да изпратят единствено по електронна поща във формат pdf мотивационно писмо (на вниманието на Генералния секретар на Европейския парламент, обявление за заемане на длъжност PE/196/S) и автобиография във формат Europass, като посочват референтния номер на обявлението за заемане на длъжност (PE/196/S) в предмета на съобщението, на следния адрес:

EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu

За дата и час на изпращане се приемат датата и часът на изпращане на съобщението по електронната поща.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за заемане на длъжност PE/196/S (909.12 KB, PDF)