Вие сте тук

Търси се главен съветник по въпросите на основаното на факти разработване на политики

събота, 10 Септември, 2016 - 15:13
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 септември 2016 година е публикувана обява за свободно работно място за длъжността главен съветник по въпросите на основаното на факти разработване на политики.

Крайният срок за регистрация е 5 октомври 2016 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Представяме ви пълния текст на обявата:

Обява за свободно работно място за длъжността главен съветник по въпросите на основаното на факти разработване на политики

Степен AD 14

ГД „Научни изследвания и иновации“

Назначаване на срочно нает служител съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители

COM/2016/10369

(2016/C 330 A/01)

 

Ние сме

В рамките на Европейската комисия генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ определя и прилага европейската политика в областта на научните изследвания и иновациите (НИИ) в подкрепа на десетте приоритета на председателя Юнкер.

Генералната дирекция прокарва приоритетите на комисар Моедаш относно отворената наука, отворените иновации и отвореността към света. Тя следи и допринася за осъществяването на европейското научноизследователско пространство и финансира висококачествени научни изследвания и иновации чрез рамкови програми. Освен това генералната дирекция допринася за европейския семестър, като анализира националните политики в областта на НИИ чрез оценка на техните силни и слаби страни, а също и чрез изготвянето на специфични за всяка държава препоръки, когато това е необходимо.

Главният съветник по въпросите на основаното на факти разработване на политики предоставя съвети, в контекста на програмата на Европейската комисия за по-добро регулиране, относно непрекъснатото оптимизиране на стратегията на Комисията и генералната дирекция за събиране и оползотворяване на солидни факти с цел разработването на политики на Комисията във всички области на политики. Тази стратегия обхваща например реализирането на Механизма за научни становища и предоставянето на научни становища с цел изготвянето на политики на Европейския съюз, за Европейската група за етика, както и за прогнози, предварителни и последващи оценки и др.

Назначението е временно за срок от четири години, като може да бъде еднократно удължено с максимум 2 години.

Ние предлагаме

Главният съветник е на пряко подчинение на заместник генералния директор, отговарящ за областта „Отворена наука, отворени иновации и отвореност към света“.

Отговорностите на главния съветник са:

да предоставя съвети по всички аспекти на основаното на факти разработване на политики;

да съветва относно механизмите за координация със заинтересовани страни извън Европейската комисия с цел събирането и анализа на нови научни данни, които съответстват на установените потребности на политиките;

да анализира и следи развитието на науката, позициите на заинтересованите страни и обществените дебати във връзка с научните становища за разработването на политики;

да осъществява координация с други служби на Европейската комисия, участващи в предоставянето на научни становища към политиките, по-специално с Европейския център за политическа стратегия (EPSC), и с други европейски институции, по-специално с работната група за оценка на научно-технологичните възможности (STOA) в Европейския парламент;

да съветва относно механизмите за подкрепа на групата на високо равнище на научните съветници, натоварени с предоставянето на независими научни становища на Европейската комисия по конкретни въпроси на политиките;

да установява и поддържа редовни контакти и обмен в сферата на дейност, свързана с предоставянето на научни становища за разработването на политики;

да предоставя съвети по други аспекти на стратегията на генералната дирекция за събирането и използването на солидни факти за разработването на политики, включително прогнози и предварителни и последващи оценки.

Ние търсим

Подходящият кандидат следва да бъде лице, ориентирано към публичните услуги, с опит в разработването и прилагането на стратегии.

Той/тя трябва да притежава:

много добро познаване на институциите на ЕС, тяхното функциониране и взаимодействие, както и на програмата на Европейската комисия за по-добро регулиране, основаното на факти разработване на политики, политиките на ЕС за научни изследвания и иновации, както и на международните дейности от значение за дейностите на Механизма за научни становища;

отлични аналитични умения и способност за откриване на основните въпроси, за разработване и набелязване на стратегически цели и за превръщането им в практически предложения за действие;

много добра способност да намира решение на организационни и оперативни проблеми, да има точна преценка и способност за вземане на решения;

доказани организационни умения; отлична способност да дава съвети относно цели и задачи, да определя работни приоритети и да осигурява тяхното ефективно изпълнение, както и способност да работи в мрежа с различни заинтресовани страни;

успешен, основан на практически елементи опит в разработването и прилагането на комплексни стратегии, за предпочитане в областите, които са тясно свързани с науката, научните изследвания и иновациите;

добро познаване на методите и инструментите за оценка на политиките;

много добри ръководни, комуникативни и междуличностни умения, способност да представлява генералната дирекция и Комисията ефективно на висше управленско равнище пред други генерални дирекции, институции на ЕС и/или външни заинтересовани страни.

Кандидатите трябва:

1.

Да бъдат граждани на държава — членка на ЕС.

2.

Да притежават:

i)

образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е 4 или повече години; или

ii)

образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне 1 година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата).

3.

След дипломирането си да имат минимум 15 години професионален опит на ниво, за което се изискват посочените по-горе квалификации. Поне 5 години от този професионален опит трябва да е придобит на висша длъжност, свързана с разработването на политики, или висша съветническа длъжност в област, свързана с обявената длъжност.

Кандидатите следва ясно да посочат за всяка висша длъжност нейното наименование и точните функции, които са упражнявали.

4.

Да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и да владеят на добро ниво още един от тези официални езици (1). Комисиите за подбор ще проверят по време на събеседването(ията) дали кандидатите отговарят на изискването за задоволителни познания по друг официален език на ЕС. Това може да включва провеждане на част от интервюто на този друг език.

5.

Да не са достигнали нормалната възраст за пенсиониране; за служителите, постъпващи на работа в Европейската комисия от 1 януари 2014 г. нататък, пенсионната възраст е определена като края на месеца, в който лицето навършва 66 години (вж. член 52, буква а) от Правилника за персонала (2)).

Независимост и декларация на интереси

От кандидатите се изисква да действат независимо в полза на обществения интерес и да обявят всички интереси, които биха могли да се разглеждат като накърняващи независимостта им.

Назначаване и условия на работа

Главният съветник ще бъде избран и назначен от Европейската комисия съгласно процедурите ѝ за подбор и наемане на служители (вж. също: Compilation Document on Senior Officials Policy (3) (Кратък обзор на политиката по отношение на висшите служители). Процесът на подбор включва интервюта с различни комисии за подбор, включително с Консултативния комитет по назначенията на Европейската комисия, както и оценка по модела „център за оценяване“, извършвана от външни консултанти за подбор на кадри.

Успешно представилият се кандидат ще бъде назначен като срочно нает служител съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители. Това е временно назначение за период от четири години, което може да бъде еднократно удължено с максимум 2 години.

За заплатата и другите условия на работа се прилагат разпоредбите на Условията за работа на другите служители за срочно наетия персонал, който заема позиция, съответстваща на типовата длъжност главен съветник със степен AD 14 на Европейския съюз.

По практически съображения и за да може процедурата за подбор да приключи възможно най-бързо, което е в интерес както на кандидатите, така и на институцията, Европейската комисия ще проведе процедурата за подбор единствено на английски и/или френски език (4).

Кандидатите трябва да обърнат внимание, че съгласно Условията за работа на другите служители всички нови служители трябва да преминат успешно изпитателен срок от 9 месеца.

Равни възможности

Комисията прилага активна политика за равни възможности с цел допълнително увеличаване на дела на жените на ръководни функции и по-специално насърчава представянето на кандидатури от жени.

Процедура за кандидатстване

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост („Кандидатите трябва“), по-специално на изискванията за вида диплома и професионален опит, както и на тези за езиковите умения. Неизпълнението на което и да е от условията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате в интернет на следния уебсайт:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван за потвърждаване на Вашата регистрация и за поддържане на връзка с Вас на различните етапи от процедурата за подбор. Поради това моля, уведомявайте Европейската комисия за всяка промяна на своя адрес на електронна поща.

За да попълните своята кандидатура, трябва да заредите автобиографията си във формат PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8 000 знака). По практически съображения и за да може процедурата за подбор да приключи възможно най-бързо, което е в интерес както на кандидатите, така и на институцията, автобиографията и мотивационното писмо трябва да са написани на английски, немски или френски език.

След като приключите онлайн регистрацията, ще получите електронно писмо с потвърждение, че Вашата кандидатура е регистрирана. Това електронно писмо ще съдържа и регистрационен номер, който ще бъде Вашият референтен номер по всички въпроси, свързани с Вашата кандидатура.

Ако не получите електронно писмо с потвърждение, Вашата кандидатура не е регистрирана!

Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на своята кандидатура онлайн. Европейската комисия ще се свърже директно с Вас във връзка със състоянието на Вашата кандидатура.

Ако имате увреждане, което не Ви позволява да се регистрирате онлайн, може да изпратите своята кандидатура (автобиография и мотивационно писмо) в печатен вид с препоръчано писмо на следния адрес: European Commission, Directorate-General for Human Resources and Security, Unit for Executive Staff and CCA Secretariat, SC11 8/59, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, като посочите ясно като референция: Vacancy for the function of Principal Adviser in DG Research and Innovation (COM/2016/10369). Датата на пощенското клеймо не може да е по-късна от крайния срок за регистрация. Всяка по-нататъшна кореспонденция между Европейската комисия и Вас ще се осъществява по пощата. В този случай към кандидатурата трябва да приложите удостоверение за увреждането, издадено от съответния компетентен орган. На отделен лист трябва също да посочите специалните условия, които според Вас ще бъдат необходими, за да се улесни участието Ви в подбора.

За повече информация и/или при евентуални технически проблеми, моля, изпратете електронно писмо на адрес: HR-SM-VACANCIES@ec.europa.eu

Краен срок

Крайният срок за регистрация е 5 октомври 2016 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Ваша е отговорността да попълните онлайн регистрацията в срок. Настоятелно Ви съветваме да не чакате последните дни, за да кандидатствате — натоварен интернет трафик или проблем с интернет връзката може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте я завършили, поради което ще се наложи да повторите целия процес отначало. След като срокът за подаване на регистрациите изтече, няма да имате повече възможност да въвеждате данни. Закъснели регистрации няма да бъдат приемани.

Важна информация за кандидатите

На кандидатите се напомня, че работата на комисиите за подбор е поверителна. На кандидатите и на всеки друг, действащ от тяхно име, се забранява да осъществяват пряк или непряк контакт с членове на тези комисии.

Защита на личните данни

Комисията гарантира, че личните данни на кандидатите се обработват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на ЕС и за свободното движение на такива данни (5).


(1)  http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/official-languages-eu_bg.htm

(2)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:BG:PDF

(3)  http://ec.europa.eu/civil_service/docs/official_policy_en.pdf

(4)  Комисиите за подбор ще гарантират, че не се предоставя неправомерно предимство на кандидатите, чийто майчин език е един от тези два езика.

(5)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.