Вие сте тук

Съдът на Европейския съюз търси заместник-секретар

Дата на публикуване: 
вторник, 20 Септември, 2016 - 10:26
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 септември е публикувана покана за представяне на кандидатури за длъжността заместник-секретар на Съда на Европейския съюз.

Заместник-секретарят подпомага секретаря и, когато той е възпрепятстван, го замества при изпълнение на съдебните му функции.

Естество на функциите

Заместник-секретарят ръководи службата на секретариата, състояща се от близо петдесет души от различни държави-членки на Съюза, и организирана в езикови отдели. Той отговаря за движението на процедурите по делата, с които е сезиран Съдът, и следи за правилното им протичане.

Функциите на заместник-секретар изискват доказана способност за изготвяне на правни текстове, както и за изпълнение на задачи, свързани с контрола за спазването на процедурните правила. Тези функции предполагат също и комуникационни умения в службата и извън нея за поддържане по-специално на отношенията на Съда със законодателните органи и с представителите на страните пред Съда.

Заместник-секретарят изпълнява всички задачи на ръководител на служба.

Изисквания

Кандидатите трябва:

  • да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
  • да имат юридическо образование, удостоверено с диплома от висше учебно заведение, както и задълбочени познания по право на Европейския съюз;
  • да имат задълбочени познания за съдебните производства в Съда;
  • да имат доказана способност да ръководят голям административен отдел;
  • да имат релевантен на изпълняваните функции професионален опит;
  • да владеят много добре френски език и да имат добри познания по най-малко два други официални езика на Европейския съюз.

Подаване на кандидатурите

Кандидатурите за заемане на тази длъжност трябва да бъдат получени от секретариата на Съда на Европейския съюз най-късно до 11 октомври 2016 г. единствено по електронна поща на адрес GREFFIER-ADJOINT@curia.europa.eu.

Към кандидатурите следва да се приложи подробна автобиография, в която по-специално да се посочат всички необходими данни относно гражданството, дипломите за завършено висше образование, езиковите познания, заеманите понастоящем и по-рано длъжности, както и за евентуалния съдебен и международен опит на кандидатите.