Вие сте тук

Съдът на Европейския съюз търси заместник-секретар

вторник, 20 Септември, 2016 - 10:26
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 септември е публикувана покана за представяне на кандидатури за длъжността заместник-секретар на Съда на Европейския съюз.

Заместник-секретарят подпомага секретаря и, когато той е възпрепятстван, го замества при изпълнение на съдебните му функции.

Естество на функциите

Заместник-секретарят ръководи службата на секретариата, състояща се от близо петдесет души от различни държави-членки на Съюза, и организирана в езикови отдели. Той отговаря за движението на процедурите по делата, с които е сезиран Съдът, и следи за правилното им протичане.

Функциите на заместник-секретар изискват доказана способност за изготвяне на правни текстове, както и за изпълнение на задачи, свързани с контрола за спазването на процедурните правила. Тези функции предполагат също и комуникационни умения в службата и извън нея за поддържане по-специално на отношенията на Съда със законодателните органи и с представителите на страните пред Съда.

Заместник-секретарят изпълнява всички задачи на ръководител на служба.

Изисквания

Кандидатите трябва:

  • да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
  • да имат юридическо образование, удостоверено с диплома от висше учебно заведение, както и задълбочени познания по право на Европейския съюз;
  • да имат задълбочени познания за съдебните производства в Съда;
  • да имат доказана способност да ръководят голям административен отдел;
  • да имат релевантен на изпълняваните функции професионален опит;
  • да владеят много добре френски език и да имат добри познания по най-малко два други официални езика на Европейския съюз.

Подаване на кандидатурите

Кандидатурите за заемане на тази длъжност трябва да бъдат получени от секретариата на Съда на Европейския съюз най-късно до 11 октомври 2016 г. единствено по електронна поща на адрес GREFFIER-ADJOINT@curia.europa.eu.

Към кандидатурите следва да се приложи подробна автобиография, в която по-специално да се посочат всички необходими данни относно гражданството, дипломите за завършено висше образование, езиковите познания, заеманите понастоящем и по-рано длъжности, както и за евентуалния съдебен и международен опит на кандидатите.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.