Вие сте тук

Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията търси директор

петък, 7 Октомври, 2016 - 10:22
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 7 октомври е публикувано обявление за свободно работно място за директор на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията.

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) е създаден през 2005 г. Центърът е агенция на ЕС, чиято цел е укрепване на защитните механизми на Европа срещу заразните болести. Седалището на ECDC е в Стокхолм, Швеция.

Мисията на Центъра е да определя, оценява и съобщава за съществуващи и нововъзникващи заплахи за човешкото здраве от заразни болести. За да осъществява тази мисия, ECDC работи в партньорство с националните органи за здравеопазване в цяла Европа. Целта е укрепване и развитие на наблюдението на заболяванията и на системи за ранно предупреждение на територията на целия континент.

Като част от мисията си Центърът:

 • издирва, събира, съпоставя, оценява и разпространява съответните научни и технически данни;
 • предоставя научни становища и научна и техническа помощ, включително обучение;
 • предоставя навременна информация на Комисията, държавите-членки, агенциите на Общността и международни организации, работещи/развиващи дейност в областта на общественото здравеопазване;
 • координира европейските мрежи на органите, работещи в областите, обхванати от мисията на Центъра, включително мрежите, възникващи в резултат на дейности в областта на общественото здравеопазване, поддържани от Комисията, и натоварени с управлението на мрежи за извършване на специално наблюдение;

както и

 • осигурява обмен на информация, експертиза и най-добри практики и подпомага разработването и прилагането на съвместни действия.

През 2016 г. Центърът разполага с бюджет от 58,2 млн. евро и с персонал от общо 350 човека.

Директорът е законният представител на ECDC и неговото лице пред обществеността. Той се отчита пред управителния съвет на Центъра. Директорът ръководи и управлява ECDC и носи цялостната отговорност за неговите действия, като осигурява постигането на целите му.

Той отговаря за:

 • управлението на ECDC в съответствие с регламента за неговото учредяване и с приложимото законодателство в сила;
 • ръководенето и управлението на персонала и администрацията на ECDC;
 • изготвянето на стратегията, Многогодишния работен план и проекта на Работна програма на ECDC за всяка година, които се одобряват от управителния съвет, както и докладването пред управителния съвет относно тяхното изпълнение;
 • подготвянето и изпълнението на бюджета на ECDC;
 • представляването на ECDC в ЕС и извън него; пряката и непряката комуникация със заинтересованите страни и обществеността по всички въпроси от компетентността на ECDC;
 • поддържането на сътрудничество между ECDC, Комисията, Европейския парламент и държавите-членки;
 • предоставянето на секретариат и на подходяща научна и техническа подкрепа на управителния съвет и на консултативния форум;
 • гарантирането на това, че Центърът изпълнява задачите си по начин, който позволява поддържането на високо научно ниво и запазване на независимостта на неговите дейности и становища.

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 • Гражданство: кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз;
 • Университетска степен или диплома: кандидатите трябва да притежават образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е четири години или повече, или
  • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата)
 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват горепосочените квалификации; най-малко 5 години от този 15-годишен професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително друг от тези езици до степен, необходима за изпълнението на задълженията им;
 • Възрастова граница: кандидатите трябва да могат да завършат целия петгодишен мандат, преди да достигнат пенсионна възраст на 66 години.

Преди да подадете кандидатурата си, трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички условия за допустимост, и по-специално на тези относно изисквания вид дипломи и професионален опит.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да кандидатствате по интернет на уебсайта:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 9 ноември 2016 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Свободно работно място за директор на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, Стокхолм – COM/2016/20016 (811.36 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.