Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на Програма „Еразъм+“

вторник, 18 Октомври, 2016 - 10:59
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 18 октомври е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, „КА3 – Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“.

В условията на висока безработица и несъответствие между търсените и предлаганите умения сред младите хора общата цел на поканата е да се запълни празнината между сферите на образованието и бизнеса, да се увеличи ползата от образованието и обучението за посрещане на нуждите на пазара на труда и да се повиши равнището.

В този контекст целта на поканата е да призове за подаването на предложения за бизнес партньорства в областта на ПОО за развиване на обучението на работното място. По този начин ще се съдейства за постигане на целта от Рига за насърчаване на обучението на работното място във всичките му форми, със специален акцент върху стажовете.

Допустими кандидати

Партида 1:

Кандидатът (координатор на проекта) трябва да бъде една от следните организации:

 • доставчик на услуги в областта на ПОО (в горната степен на средното или във висшето образование);
 • малко, средно или голямо предприятие (публично или частно);
 • търговска камара, промишлено и занаятчийско сдружение или подобна организация в съответните сектори/професии;
 • орган на местните или регионалните власти.

Партньорството трябва да се състои от поне трима пълноправни партньори от поне две отделни държави по Програмата „Еразъм+“.

Тези 3 субекта трябва да включват:

 • 1 доставчик на услуги в областта на ПОО;
 • 1 орган на местните или регионалните власти;
 • 1 малко, средно или голямо предприятие (публично или частно) или 1 търговска камара, или 1 промишлена/професионална организация.

Освен това партньорството следва да включва поне 1 организация на работодатели и 1 на работници (социални партньори) като асоциирани партньори.

Партида 2:

Кандидатът (координатор на проекта) трябва да бъде представителна организация на европейско равнище с пълни или асоциирани членове в най-малко 12 държави от Програмата „Еразъм+“, от които най-малко 6 участват в проекта като партньори.

Допустимите участващи организации (партида 1 и партида 2) включват:

 • публични местни и регионални власти;
 • социални партньори (организации на работодатели и на работници);
 • малки, средни или големи предприятия (публични или частни);
 • търговски камари, промишлени и занаятчийски сдружения или подобни организации в съответните сектори/професии;
 • обществени служби по заетостта;
 • училища за ПОО и доставчици на услуги, агенции, центрове в областта на ПОО (включително висши учебни заведения за ПОО);
 • младежки организации;
 • родителски сдружения;
 • други съответни органи.

Допустими държави са:

За партида 1 и партида 2:

 • държавите по Програмата „Еразъм+“:
 • 28-те държави-членки на Европейския съюз; 
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
 • държавите-кандидатки за членство в ЕС: Албания, Бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция.

Предложения от кандидати в държави от ЕАСТ/ЕИП или от държави-кандидатки или асоциирани държави могат да бъдат избрани, при условие че на датата на възлагане са налице подписани споразумения, с които се уреждат условията за участие на тези държави в Програмата.

Допустими дейности

В поканата се прави разлика между два различни вида партньорства. Поради това предложенията следва да се представят по една от следните две партиди:

Местно и регионално партньорство (партида 1)

С поканата се подкрепят партньорства между:

 • доставчик на услуги в областта на ПОО;
 • малко, средно или голямо предприятие (публично или частно) или търговска камара, или промишлена/професионална организация;
 • орган на местната или регионалната власт.

Тези проекти имат за цел да подсилят бизнес партньорствата в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове в местен или регионален контекст.

Партньорството трябва да включва организация на работодатели и организация на работници (социални партньори) като асоциирани партньори.

Партньорства между представителна организация на европейско равнище и нейните национални пълни или асоциирани членове (партида 2)

В поканата се подкрепят също така ограничен брой проекти, извършвани от представителни организации на европейско равнище. Тези проекти имат за цел да подкрепят целенасочени и стратегически дейности между тези представителни организации на европейско равнище и техните национални пълни или асоциирани членове, насочени към подсилване на бизнес партньорствата в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове в местен или регионален контекст.

Критерии за отпускане на средства

Допустимите кандидатури ще се оценяват по следните критерии:

 • Значение на проекта (максимум 30 точки – минимален праг 16 точки);
 • Качество на разработването и изпълнението на проекта (максимум 25 точки –минимален праг 13 точки);
 • Качество на консорциума по проекта и споразуменията за сътрудничество (максимум 25 точки – минимален праг 13 точки);
 • Въздействие и разпространяване на резултатите (максимум 20 точки – минимален праг 11 точки).
 • Прагът за представяне на предложенията пред комисията за оценка е минимум 60 точки (от общо 100 точки).

Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде максимум 6 млн. евро (4,5 млн. евро за партида 1 и 1,5 млн. евро за партида 2).

Всяка безвъзмездна помощ ще бъде в размер от 250 000 до 350 000 ЕUR. Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура очаква да финансира приблизително 20 предложения (до 15 проекта по партида 1 и до 5 проекта по партида 2). Агенцията си запазва правото да не разпределя всички налични финансови средства.

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 17 януари 2017 г., 12:00 ч. на обяд (Брюкселско време).

Заявленията трябва да отговарят на следните изисквания:

 • трябва да бъдат подадени само онлайн, като се използва правилният официален формуляр за кандидатстване;
 • могат да бъдат изготвени на всеки един от официалните езици на ЕС.
 • Неизпълнението на тези изисквания води до отхвърляне на заявлението.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – EACEA 40/2016 - Програма „Еразъм+“, „КА3 – Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“ (407.18 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.