Вие сте тук

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“

четвъртък, 20 Октомври, 2016 - 10:59
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 октомври е публикувана покана за представяне на предложения, 2017 г. в рамките на Програма „Еразъм+“. Поканата се основава на Годишните работни програми на „Еразъм+“ за 2016 г. и 2017 г.

Покана обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД1) – Образователна мобилност за граждани

 • Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта;
 • Стратегически проекти, свързани с ЕДС;
 • Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба;
 • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“.

Ключово действие 2 (КД2) – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

 • Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
 • Алианси на познанията;
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта.

Ключово действие 3 (КД3) – Подкрепа за реформиране на политиката

 • Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта;
 • Дейности „Жан Моне“:
  • Катедри „Жан Моне“;
  • Модули „Жан Моне“;
  • Центрове за високи постижения „Жан Моне“;
  • Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения;
  • Мрежи „Жан Моне“;
  • Проекти „Жан Моне“;
 • Спорт:
  • Партньорства за сътрудничество;
  • Малки партньорства за сътрудничество;
  • Европейски спортни събития с нестопанска цел.

Допустимост

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по Програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Следните държави по Програмата могат да вземат пълно участие във всички действия по Програма „Еразъм+“:

 • 28-те държави-членки на Европейския съюз;
 • държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
 • държави-кандидатки за членство в ЕС: Турция и бившата югославска република Македония.

Освен това някои действия по Програмата „Еразъм+“ са отворени за участие за организации от държави партньори.

За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за Програма „Еразъм+“.

Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 157,1 милиона евро:

 • Образование и обучение – 1 905,4 милиона евро;
 • Младеж – 209,1 млн. евро;
 • „Жан Моне“ – 10,8 млн. евро;
 • Спорт – 31,8 млн. евро.

Общият бюджет, предвиден за поканата, и неговото разпределение са индикативни и могат да бъдат изменени, при условие че бъде прието изменение на Годишните работни програми за „Еразъм+“. Потенциалните кандидати се приканват да правят редовна справка с Годишните работни програми за „Еразъм+“ и техните изменения, публикувани на адрес:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

по отношение на наличния бюджет за всяко действие, обхванато от поканата.

Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите партньори.

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Ключово действие 1

Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението

2 февруари 2017 г.

Мобилност за граждани в областта на младежта

2 февруари 2017 г.

Мобилност за граждани в областта на младежта 26 април 2017 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта

4 октомври 2017 г.

Стратегически проекти, свързани с ЕДС 26 април 2017 г.
Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба

5 април 2017 г.

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“

16 февруари 2017 г.

Ключово действие 2

Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението

29 март 2017 г.

Стратегически партньорства в областта на младежта 2 февруари 2017 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта

26 април 2017 г.

Стратегически партньорства в областта на младежта

4 октомври 2017 г.

Алианси на познанията

28 февруари 2017 г.

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование 9 февруари 2017 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта

8 март 2017 г.

Ключово действие 3

Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта

2 февруари 2017 г.

26 април 2017 г.

4 октомври 2017 г.

Действия по инициативата „Жан Моне“:

Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти 23 февруари 2017 г.

Действия в областта на спорта:

Партньорства за сътрудничество

6 април 2017 г.

Малки партньорства за сътрудничество

6 април 2017 г.

Европейски спортни събития с нестопанска цел

6 април 2017 г.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за Програма „Еразъм+“.

Подробните условия на тази покана, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за Програма „Еразъм+“ на следния адрес в интернет: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

Ръководството за Програма „Еразъм+“ представлява неразделна част от поканата и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към тази покана.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.