Вие сте тук

Надеждният процес на разширяване — ключов фактор за промените и стабилността в Югоизточна Европа

сряда, 9 Ноември, 2016 - 18:20

Европейската комисия прие днес, 9 ноември, годишния пакет относно разширяването. Тя прави оценка на постигнатото от държавите на Западните Балкани и Турция във връзка с изпълнението на ключови политически и икономически реформи и посочва какво е необходимо да се направи за преодоляването на оставащите предизвикателства. Наред с другото, Комисията препоръчва държавите членки да обсъдят възможността за започване на преговори за присъединяване с Албания. Това обаче зависи изцяло от отбелязването на надежден и осезаем напредък по изпълнението на съдебната реформа, по-специално повторното оценяване на съдиите и прокурорите („проверка“).

При представянето на пакета относно разширяването комисарят по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за разширяване Йоханес Хан заяви: „Перспективата за членство в ЕС продължава да бъде движеща сила за промяна и трайна стабилност в страните от Югоизточна Европа, а надеждният процес на разширяване — незаменимо средство за укрепването на тези страни и оказването на съдействие за техните политически и икономически реформи.Днес отново показваме трайната подкрепа на ЕС за тези усилия и призоваваме правителствата на държавите, обхванати от процеса на разширяване, да пристъпят по-активно към изпълнението на нужните реформи и в действителност да ги превърнат в своя политическа програма — не защото ЕС го изисква, а защото това е в интерес на техните граждани и на Европа като цяло.“

Комисарят Хан допълни, че тазгодишният доклад за Турция се публикува в много важен момент за Турция и за отношенията между ЕС и Турция. „Сериозно сме загрижени за незачитането на принципа на правовата държава и демокрацията след неуспешния опит за преврат. Необходимо е Турция незабавно да прекрати отдалечаването си от ЕС, което е в неин интерес.“

Политиката на разширяване продължава да дава резултати и повечето държави отбелязват напредък в реформите, макар и с различно темпо. Поради това трайното следване на подхода, при който се започва първо с основните принципи, продължава да бъде от основно значение: Комисията ще продължи да съсредоточава усилията си върху спазването на принципа на правовата държава, обхващащ сигурността, основните права, демократичните институции и реформата на публичната администрация, както и върху икономическото развитие и конкурентоспособността. От основно значение продължава да бъде по-силната роля на гражданското общество и на заинтересованите страни в по-общ план.

Актуално положение

В сферата на правовата държава като цяло бяха положени усилия за осъвременяване на правните рамки и правната инфраструктура. Албания прие с единодушие изменения в конституцията, които осигуриха основата за извършването на задълбочена и всеобхватна съдебна реформа. Повечето държави обаче продължават да срещат проблеми, свързани с ефикасността на съдебната система, която освен това не е достатъчно независима и подотчетна. През последните години всички държави заздравиха регулаторните си рамки за борба с корупцията и организираната престъпност; сега повече от всякога е необходимо усилията да се съсредоточат върху постигането на резултати при разследванията, наказателните преследвания и издаването на съдебни решения по дела на всички равнища. Страните, обхванати от процеса на разширяване, внесоха също така изменения в наказателното право и законодателството за борба с тероризма, осигурявайки си по този начин по-ефикасни инструменти за справянето с тези явления. Няколко от тях приеха нови стратегии и планове за действие за борба с тероризма, но е необходимо да се направи повече, за да се противодейства на радикализацията, по-специално в образователната сфера и чрез по-добър контрол на чуждестранното финансиране, подпомагащо разпространението на съдържание с радикален характер.

Основните права продължават да бъдат широко застъпени в законодателството на държавите, обхванати от процеса на разширяване. Все още на Западните Балкани има недостатъци при прилагането на тези права на практика, но като цяло положението е стабилно. В Турция беше отчетено връщане назад в тази област и често се наблюдават значителни недостатъци при практическото прилагане. След извършения през юли опит за преврат бе обявено извънредно положение, при което бяха предприети широкомащабни мерки, ограничаващи основни права. Беше съобщено за редица тежки нарушения на забраната за изтезание и малтретиране и на процесуалните права непосредствено след опита за преврат.

Свободата на изразяване и свободата на медиите в повечето държави, обхванати от процеса на разширяване, продължават да бъдат причина за сериозно безпокойство, макар и в различна степен. Наблюдаваната през последните две години липса на напредък в тази област се задържа, а в някои случаи се задълбочи. Дискриминацията и враждебността към уязвими групи, включително заради тяхната сексуална ориентация или полова идентичност, продължават да будят сериозно безпокойство.

Миграционната криза бе сред основните теми в политическата програма през последната година. Тя беше поредният пример за стратегическото значение на политиката на разширяване в региона. ЕС реагира по всеобхватен начин, като взе под внимание зачитането на правата. Благодарение на ефективното премахване на маршрута през Западните Балкани, постигнато от засегнатите държави, и на изявлението ЕС—Турция от 18 март бяха отбелязани видими резултати в самите държави: броят на незаконните мигранти и кандидати за убежище, пристигащи на гръцките острови, намаля съществено — от няколко хиляди души дневно на по-малко от 100 души средно на ден. В резултат на това рязко намаля и броят на смъртните случаи в морето.

Безпроблемното функциониране на демократичните институции продължава да бъде ключово предизвикателство в редица държави. Необходимо е централната роля, която имат националните парламенти за утвърждаването на демокрацията, да залегне в политическата култура. Извършеният през юли опит за преврат в Турция беше шокиращо и грубо погазване на демократично избраните институции. Предвид на сериозната заплаха за турската демокрация и турската държава, предприемането на бързи и решителни действия срещу тази заплаха беше оправдано. Въпреки това обаче мащабът и колективният характер на мерките, предприети непосредствено след опита за преврат, повдигат редица въпроси.

Напредъкът на държавите във връзка с реформата на публичната администрация е неравномерен. Правата на гражданите на добра администрация, достъп до информация и административно правораздаване трябва да бъдат гарантирани в по-голяма степен.

Икономическото положение в региона постепенно се подобри — отчетени бяха по-висок растеж, по-големи инвестиции и повече работни места, създадени от частния сектор. Въпреки това във всички страни, обхванати от процеса на разширяване, се наблюдават сериозни структурни предизвикателства от икономическо и социално естество, ефикасността на публичната администрация е ниска, а безработицата — висока. Тревожно висока се запазва безработицата сред младите хора. Освен това инвестиционната среда е неблагоприятно засегната от трайните слабости във връзка с прилагането на принципа на правовата държава.

Тласъкът, даден чрез Берлинския процес и инициативата на Шестте относно Западните Балкани, особено във връзка с програмата на ЕС за свързаност, продължи да насърчава по-голямото регионално сътрудничество и добросъседските отношения, допринасяйки по този начин за политическото стабилизиране и създаването на икономически възможности.

КОНТЕКСТ

Процес на разширяване

В настоящата програма за разширяване са включени държавите от Западните Балкани и Турция. Преговори за присъединяване бяха започнати с държавите кандидатки Турция (2005 г.), Черна гора (2012 г.) и Сърбия (2014 г.). С бившата югославска република Македония (страна кандидатка от 2005 г.) и Албания (статут на кандидат от 2014 г.) такива преговори все още не са започнати. Босна и Херцеговина и Косово са потенциални кандидати за членство.

За подробности относно констатациите и препоръките за всяка държава вж.:

Документ относно стратегията за разширяване:

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2016/20161109_strategy_paper_en.pdf (PDF)

Албания:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3636_en.htm

Босна и Херцеговина:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3637_en.htm

бивша югославска република Македония:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3634_en.htm

Косово:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3633_en.htm

Черна гора:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3638_en.htm

Сърбия:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3635_en.htm

Турция:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3639_en.htm

Тагове: 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.