Вие сте тук

Правителството прие нов план за подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

сряда, 9 Ноември, 2016 - 15:22

Правителството прие нов план за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Това се налага заради изместването на периода на провеждане на Председателството и въведените промени в националния координационен механизъм.

Структурата на документа следва определените в ПМС №114/2016 г. основни направления на подготовката и провеждането на Председателството. За тази цел в Плана са обособени осем части, а именно – екип на Председателството; логистика; инфраструктура и сграден фонд; сигурност; финансиране; комуникационна стратегия; културна програма и приоритети и програма на Председателството.

За всяка от частите на документа са посочени и съответните координатори, които следят и отговарят за изпълнението на мерките от тяхна компетентност. Определени са отговорните институции и крайният срок за изпълнението им. Заложените срокове са съобразени с новия период на провеждане на Българското председателството, процесите на бюджетно планиране, технологичните процедури за осигуряване на външни изпълнители и процесите на преговори в ЕС.

Съгласно проекта на Решение на Министерския съвет, отговорните институции ще предоставят ежемесечно на координаторите по чл. 5, ал. 1 от ПМС 114/2016 информация за напредъка по изпълнението на мерките. На база на получената информация координаторите, от своя страна, ще информират на всеки три месеца или при необходимост националния координатор, който ще внася в Министерския съвет доклади за напредъка по изпълнението на Плана.

Изместването с шест месеца на периода на Българското председателство – през първата половина на 2018 г., наложи преосмисляне на подхода и начина на осъществяване на общата координация на процеса на подготовка и провеждане на Председателството. За целта бяха направени промени в ПМС 114/2016, с което беше създаден национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. За национален координатор на подготовката и провеждането на Българското председателство бе определен министър-председателят. Нормативно бяха регламентирани основните направления на подготовката и провеждането на Председателството и отговорните за тях координатори от правителството.

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.