Вие сте тук

Съдът на Европейския съюз търси директор за дирекция „Информационни технологии“

четвъртък, 10 Ноември, 2016 - 10:27
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 ноември е публикувана покана за подаване на кандидатури за поста директор на дирекция „Информационни технологии“ на Съда на Европейския съюз.

Естество на служебните задължения:

Под ръководството на генералния директор на генерална дирекция „Инфраструктура“ директорът на дирекция „Информационни технологии“ (ДИТ) управлява същата, като организира и координира дейността ѝ.

Доколкото отговаря за всички служби, свързани с информационните технологии на Съда на Европейския съюз, ДИТ има ключова роля за доброто функциониране и за развитието на информационната система на Съда. Тя допринася за модернизацията на Съда, прилагайки модерна и динамична визия и стратегия за информационно-технологичното бъдеще. Директорът създава тази визия и стратегия и изработва в съответствие с определените от Съда приоритети, като взема предвид особените нужди на съдебната институция.

За тази цел дейността на ДИТ включва по-конкретно:

 • анализ, разработка, развитие, внедряване и поддръжка на информационно-технологичните средства;
 • определяне, внедряване и управление на информационно-технологичната инфраструктура (мрежа, стационарни и мобилни телефони, център за данни, резервно звено, компютри, многофункционални фотокопирни машини и пр.);
 • помощ за ползвателите, както и техническо обслужване и мултимедийно оборудване на съдебните зали.

В този контекст директорът на ДИТ съветва компетентните служби и органи на Съда. Той им предлага краткосрочна, средносрочна и дългосрочна информационна стратегия под формата на ръководен проект с многогодишни работни планове, съставени с оглед на желаното за информационната система развитие и на съответните приоритети. Изготвя предложения и доклади в това отношение. Освен това осигурява бюджетното планиране и изпълнението на работните планове.

Той управлява екип от около седемдесет длъжностни лица, разпределени в четири административни отдела. Директорът ръководи работата във връзка с предоставяните от външни дружества услуги.

Годишният бюджет на ДИТ за оборудване и външни услуги е приблизително 18 милиона евро.

Директорът на ДИТ осигурява, също така, съответствието на информационните системи с действащите правила. В качеството си на вторично оправомощен разпоредител с бюджетни кредити за разходите в областта на информационните технологии следи за спазването на финансовите правила във връзка с обществените поръчки.

Директорът на ДИТ представлява институцията в рамките на външни органи и форуми, и по-конкретно в рамките на междуинституционалните комитети в областта на информационните технологии.

Търсен профил:

 • способност за ръководене и мотивиране на голям екип от компетентни специалисти в областта на информационните технологии;
 • отлични управленски умения и способност за ръководене на ориентирана към услугите административна служба в мултикултурна среда;
 • способност за разбиране на предизвикателствата, пред които са изправени големите организации при създаването, развитието и еволюцията на корпоративните информационни системи в съответствие с оперативните потребности;
 • доказан опит в ефективното планиране и управление на човешките и финансовите ресурси;
 • развит усет за комуникация и междуличностни отношения с оглед на създаването и поддържането на отлични отношения с кабинетите, секретариатите и службите на Съда, както и с другите институции;
 • доказан практически опит в областта на планирането и управлението на проекти;
 • способност за изграждане на стратегия за разработването на информационни системи и за предоставянето на услуги в Съда при отчитане на нуждите, ресурсите и ограниченията;
 • способност за предоставяне на информационно-технологични консултации на кабинетите, секретариатите и службите на институцията;
 • отлични аналитични умения, способност за откриване на основни въпроси, за набелязване и разработване на стратегически цели и за превръщането им в предложения за конкретни действия;
 • добро познаване на финансовите правила, приложими по отношение на институциите на Съюза, или добри познания във връзка с управлението на големи бюджети и поръчки.

Изисквания:

Кандидатите трябва да отговарят на условията за назначаване на длъжностно лице, предвидени в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. За тази длъжност те трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

 • да притежават образователна степен, която съответства на завършено университетско образование, удостоверено с диплома;
 • да имат най-малко десетгодишен професионален опит в областите, посочени в точка „Естество на служебните задължения“;
 • да владеят задълбочено един официален език на Европейския съюз и задоволително друг официален език на Европейския съюз. Поради естеството на службата се изисква добро владеене на английски език.

Възнаграждението и условията на работа са тези, които Правилникът предвижда за длъжностните лица на Европейския съюз със степен AD 14 или AD 15. За сведение месечната основна заплата на длъжностно лице със степен AD 14, стъпка 1 е 13 642 EUR, а тази на длъжностно лице със степен AD 15, стъпка 1 – 15 435 EUR. На кандидатите се обръща внимание, че съгласно Правилника всеки нов служител е длъжен да премине деветмесечен период на изпитване.

Кандидатурите за тази длъжност се изпращат единствено по електронна поща на електронен адрес:

DIR-DTI@curia.europa.eu най-късно до 9 декември 2016 г.

Към кандидатурите следва да се приложат подробна автобиография и всички други подходящи документи. Кандидатите трябва освен това да приложат към кандидатурата си мотивационно писмо и кратко изложение (до 5 страници) на виждането си за работата и управлението на дирекцията, до която се отнася поканата за подаване на кандидатури.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.