Вие сте тук

8 нови инициативи по Инструмента за партньорство на ЕС

вторник, 15 Ноември, 2016 - 13:15

Европейската комисия одобри осем нови проекта на обща стойност над 32 милиона евро в рамките на Инструмента за партньорство (ИП), за да се стимулира сътрудничеството с държавите партньори в приоритетни области.

Тези действия ще подкрепят стратегическите цели на Европейския съюз в областта на външните отношения, като укрепят партньорствата с трети държави по важни въпроси като изменението на климата, устойчивостта и международните аспекти на цифровите технологии и гражданското въздухоплаване.

В новия пакет от проекти е включена амбициозна водеща програма в рамките на външното измерение на Стратегията на ЕС за цифров единен пазар (8 милиона евро), чиято цел е да се засили сътрудничеството с ключови партньори относно защитата на личните данни, доверието и сигурността в киберпространството, трансграничния достъп до електронни доказателства и стандартизацията в областта на ИКТ. Преходът към зелена икономика, устойчивите практики в областта на околната среда и борбата с изменението на климата ще се насърчават чрез няколко целеви инициативи, като например намаляване на емисиите на сажди в Арктика (1,5 милиона евро), подкрепа за държавите, членуващи в Съвета за сътрудничество в Персийския залив (3 милиона евро), за да диверсифицират икономиките си, така че да не разчитат почти изцяло на добива на въглеводород, подобряване на технологията за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (1 милион евро) в Китай като средство за намаляване на емисиите на CO2 от електроцентралите, работещи на база въглища. Тези действия ще допринесат за изпълнението на първото по рода си всеобщо правно обвързващо споразумение в областта на климата, подписано в Париж през декември 2015 г., което влезе в сила на 4 ноември 2016 г. след неотдавнашното ратифициране от страна на Европейския съюз.

Освен това Инструментът за партньорство ще засили сътрудничеството на Европейския съюз с Китай чрез нови инициативи, с които се насърчават по-екологосъобразни политики и законодателство за околната среда (3 милиона евро) въз основа на най-добрите практики на ЕС и борбата с незаконния трафик на диви растения и животни.

Стремейки се да популяризира европейските стандарти в областта на въздухоплаването и да намали въздействието на въздушния транспорт върху околната среда и изменението на климата, Инструментът за партньорство ще продължи да укрепва политическите, икономическите и екологичните партньорства в областта на гражданското въздухоплаване. Въз основа на сегашното сътрудничество с Китай и Индия, стартирано през 2014 г. и 2015 г., действията по линия на ИП ще бъдат разширени, за да обхванат Латинска Америка (7 милиона евро) и Югоизточна Азия (7,5 милиона евро).

Накрая, средства в размер на 1,2 милиона евро ще бъдат насочени към засилване на политическите диалози със стратегическите партньори на ЕС и с други страни в широк кръг области на политиката, включително демократичното управление, защитата на потребителите, изменението на климата, опазването на околната среда и икономическия растеж и устойчивост. Това ще повиши способността ни да определяме и изпълняваме общи подходи и действия в отговор на глобалните предизвикателства. 

Контекст

По Инструмента за партньорство се финансират проекти, които позволяват на Европейския съюз да участва в определянето на посоката на глобалните промени и да утвърждава своите основни ценности. Това е един от няколкото инструмента, включени в бюджета на ЕС за периода 2014—2020 г., разпределен за финансиране на външната дейност на ЕС. Чрез Инструмента за партньорство ЕС си сътрудничи с партньори по света, за да намират отговор на глобалните предизвикателства и да определят съвместни решения на проблеми от взаимен интерес. ИП финансира дейности, които допринасят за приоритетите на ЕС, превръщайки политическите ангажименти в конкретни мерки. Настоящата програма се основава на предишните годишни планове за действие, приети от Комисията. Общият размер на средствата в подкрепа на стратегическите интереси на ЕС през последните две години и половина възлиза на над 315 милиона евро.

Сред държавите партньори по финансирани от ИП проекти, насочени към цифровия пазар, са Бразилия, Китай, Индия, Япония, Република Корея и Съединените щати. Засилено сътрудничество и по-нататъшни инициативи в областта на гражданското въздухоплаване ще се осъществяват на регионално равнище с Южна Америка и Югоизточна Азия, а на двустранно равнище — с Аржентина, Бразилия, Чили, Колумбия и Мексико, Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мианмар, Филипините, Сингапур, Тайланд и Виетнам.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.