Вие сте тук

Евродепутатите одобряват нови правила за насърчаване на железопътния транспорт

сряда, 14 Декември, 2016 - 15:26

Договорите за обществени поръчки за предоставяне на железопътни услуги на пътници в ЕС трябва да се възлагат чрез наддаване според нови правила, одобрени от ЕП в сряда. Тези правила целят също стимулирането на инвестиции и развитието на нови търговски услуги.

Според новите правила, железопътните компании ще имат възможността да предлагат своите търговски услуги на пътническите железопътни пазари в рамките на ЕС по два начина.

Първо, в случаите, когато властите възлагат договори за обществени поръчки за предоставяне на железопътни услуги на пътници, наддаването за спечелване на обществена поръчка, което следва да бъде достъпно за всички железопътни оператори в ЕС, трябва постепенно да се превърне в стандартна процедура за избор на доставчици на услуги.

Договорите, които държавите членки използват за предоставяне на обществен превоз на пътници, отговарят за около две трети от пътническите железопътни услуги в ЕС. Отправянето на покана към компании, които да наддават за тях, следва да ги накара да се концентрират повече върху потребителите и да спести разходи на данъкоплатците.

Властите в страната ще запазят правото си на пряко възлагане на договори без наддаване, когато това води до подобряване на качеството на услугите, предоставяни на пътниците, или повишаване ефективността на разходите.

  • Пряко възложените договори трябва да включват изисквания за изпълнение (точност и честота на обслужването, качество на подвижния състав и транспортен капацитет); 
  • Прякото възлагане ще бъде възможно за договори за обществени поръчки под определена средна годишна стойност или за годишно предоставяне на услуги за пътнически превоз с железопътен транспорт (7.5 милиона евро или 500,000 километра).
  • Второ, всяка железопътна компания следва да има възможността да предлага търговски услуги в пътническите железопътни пазари в рамките на ЕС. 

При все това, държавите членки могат да ограничат правото на достъп на нов оператор до определени линии, ако предложена нова услуга би нарушила „икономическото равновесие“ на съществуваща обществена поръчка за услуги. За да се определи в кои ситуации свободният достъп може да бъде ограничен, ще бъде необходим обективен икономически анализ от националния регулатор.

Следва да бъдат оценени и потенциалните конфликти на интереси, за да се гарантира, че управителите на инфраструктурата действат безпристрастно, така че всички оператори да имат равен достъп до коловози и гари. 

В текста се казва, че операторите на обществени услуги трябва да се съобразяват със задълженията, възникващи според социалното и трудово право, установени от правото на ЕС, националното право или колективни споразумения.

Влизане в сила

ЖП компаниите ще имат възможността да предлагат нови търговски услуги по вътрешни линии, считано от 14 декември 2020 г.

Тръжната процедура следва да се превърне в общо правило за нови договори за обществени поръчки от декември 2023 г., като това предвижда някои изключения.

 

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.