Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на Програма „Еразъм+“

четвъртък, 15 Декември, 2016 - 12:33
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 декември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката - Инициативи за иновативна политика – Европейски проекти за перспективно сътрудничество в областта на образованието и обучението.

Проектите за перспективно сътрудничество (ППС) са транснационални проекти за сътрудничество. Те целят идентифициране, изпитване, разработване или оценка на иновативни подходи в рамките на политиката, които имат потенциал да бъдат общоприети и да дадат принос за усъвършенстване на системите за образование и обучение. Проектите трябва да предоставят задълбочени знания относно целевата група (групи), условията на преподаване, учене или обучение и ефективни методологии и инструменти, способстващи за развитието на политиките, както и заключения, важни за лицата, определящи политиките в областта на образованието и обучението на всички равнища.

Конкретните цели на тази покана са:

 • да поставят началото на дългосрочни промени и да изпитат иновативни решения на предизвикателства в областта на образованието и обучението, които имат потенциала да бъдат въведени в практиката и да упражнят устойчиво и цялостно въздействие върху европейските системи за образование и обучение;
 • да подпомогнат транснационалното сътрудничество и взаимното обучение относно перспективни теми между ключовите заинтересовани страни;
 • да улеснят събирането и анализа на данни, обосноваващи иновативните и ефективни политики и практики.

Допустими кандидати са публични или частни организации, действащи в областите на образованието и обучението или в други сектори като неформалното учене, включително, наред с други, младежта, други социално-икономически сектори и/или организации, извършващи междусекторни дейности.

Дейностите трябва да започнат на 1 ноември 2017 г., 1 декември 2017 г. или 1 януари 2018 г.

Дейностите, които се финансират по настоящата покана, могат включват (списъкът не е изчерпателен):

 • анализи, изследвания, проучвания на нуждите;
 • научноизследователски дейности;
 • дейности за обучение;
 • изготвяне на отчети, заключения по проекта, препоръки относно политиките;
 • работни срещи;
 • конференции/семинари;
 • изпитвания и оценки на иновативни подходи на местно равнище;
 • действия за повишаване на осведомеността и разпространение на информация;
 • действия, насочени към създаване и усъвършенстване на мрежи, обмен на добри практики;
 • разработване на ИКТ инструменти (софтуерни продукти, платформи, приложения и т.н.) или учебни ресурси;
 • разработване на други интелектуални продукти.

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 8 000 000 ЕUR.

Финансовото участие на ЕС не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи по проекта.

Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 14 март 2017 г., 12:00 ч. на обяд (централноевропейско време).

Указанията за кандидатите и комплектът документи за кандидатстване могат да се намерят на следния интернет адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения - EACEA/41/2016 - Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката (411.29 KB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.