Вие сте тук

Одобрен е анализ за система за акредитация по време на председателството на Съвета на ЕС

сряда, 28 Декември, 2016 - 16:39

Министерският съвет одобри анализ на вариантите и подхода за осигуряване на система за акредитация и регистрация на делегациите, които ще участват в събития по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Практиката на държавите-членки показва, че по време на председателство всяка страна се посещава от около 20 000 делегати, като системата за акредитация и регистрация трябва да обхваща делегати, журналисти и организатори на събитията, като спомага за осигуряването на контрола на достъпа, управлението на календара на събитията и цялостнаа логистична организация. В рамките на едно шестмесечно ротационно председателство на Съвета на ЕС, освен редовните заседания на Европейския съвет, Съвета и подготвителните му органи в Брюксел и Люксембург, държавата-председател организира средно и около 200 неформални събития и отговорността за тяхното безопасно протичане и организиране от протоколна гледна точка е изцяло на съответната държава-домакин.

Докато за редовните заседания и подготвителните му органи регистрацията и акредитацията за достъп до сградата на Съвета се осъществява чрез специализиран софтуер, а информацията се подава до бюрото за акредитация на Генералния секретариат на Съвета, за неформалните събития следва да се осигури алтернативно решение от държавата-председател. Затова един от основните елементи за успешната организация и осигуряването на необходимото ниво на сигурност на делегациите по време на събитията в страната е наличието на софтуерната система за регистрация, сигурност и акредитация.

Практиката в останалите държави-членки показва че са възможни два варианта – наемане/закупуване на готов софтуерен продукт или самостоятелно разработване на софтуерен продукт. В България подобен продукт не е бил разработван, тъй като досега не е имало необходимост и не са провеждани събития от подобен мащаб и продължителност.

Системата следва да е функционираща към края на октомври 2017 г., тъй като обичайно се провеждат няколко събития преди официалната дата на поемането на председателството.

В доклада се предлага със заповед на директора на Националния център за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. да бъде сформирана работна група с участието на експерти от Центъра, НДК, НСО, Държавната агенция „Електронно управление“, дирекция „Държавен протокол“ на МВнР и консултанти с опит и експертиза в сферата на информационните и комуникационни технологии. Нейната задача ще бъде изработването на тръжна документация за осигуряване на система за акредитация и регистрация на делегациите.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.