Вие сте тук

ЕС и САЩ публикуват оценка на актуалното състояние на ТПТИ

вторник, 17 Януари, 2017 - 19:28

Днес европейският комисар по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом и търговският представител на Съединените американски щати Майкъл Фроман публикуваха съвместна оценка на постигнатия напредък в преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) от началото им през юли 2013 г.

Комисар Малмстрьом заяви: Както обсъдихме с държавите членки на последния Съвет по търговия през ноември, тази оценка има за цел да очертае и обобщи постигнатото до момента при търговските преговори между ЕС и САЩ; тя е резултат от установената ни политика на засилена прозрачност във връзка с тези преговори. ЕС направи всичко възможно за постигането на балансирано, амбициозно и издържано споразумение за ТПТИ с ясни ползи за гражданите, местните общности и предприятията. Както показва обобщението, постигнали сме значителен, осезаем напредък. Очаквам с нетърпение да работя и с бъдещата администрация на САЩ за развитието на трансатлантическите търговски отношения.

Съвместният доклад на ЕС и САЩ показва напредъка, постигнат във всички области на преговорите, а именно за по-добър достъп до пазарите за предприятията от ЕС и САЩ, за опростяване на техническите предписания без да се занижават стандартите, както и във връзка със световните търговски правила, включително в областта на устойчивото развитие, труда и околната среда, със специална глава, посветена на по-малките предприятия. Освен установените допирни точки, докладът посочва и областите, където все още предстои много работа за преодоляване на различията, включително подобряване на достъпа до пазарите за обществени поръчки, осигуряване на силна защита на инвестициите, която същевременно запазва правото на регулиране, както и съгласуване на подходите спрямо търговските марки и географските указания.

През последните няколко години Комисията публикува текста на предложенията на ЕС в преговорите за ТПТИ, както и доклади от всеки кръг и становища, и проведе широки консултации с гражданското общество, което превърна преговорите за ТПТИ между ЕС и САЩ в най-прозрачните двустранни преговори, провеждани някога.

Обсъжданията доведоха също така до реформа на разпоредбите на ЕС за защита на инвестициите в търговските споразумения въз основа на интензивен диалог със заинтересованите страни, включително обществена консултация. През ноември 2015 г. Комисията представи ново предложение, което да замени остарелия модел за уреждане на спорове между инвеститор и държава (УСИД) с модерна и прозрачна инвестиционна съдебна система (ИСС), която действително защитава инвестициите, като същевременно запазва правото на регулаторна намеса на държавата.

Икономическата и стратегическа обосновка за споразумение между двете най-големи и напреднали промишлени икономики в света продължава да е неоспорима. През изминалите три години беше постигнат значителен напредък към сключването на балансирано споразумение с високи стандарти, което да стимулира растежа, да подобри конкурентоспособността и да разкрие работни места от двете страни на Атлантическия океан.

За повече информация

Пълен текст на съвместното изявление

уебсайт на Европейската комисия, посветен на ТПТИ

Инструмент за визуализация на данни: Търговията между ЕС и САЩ във вашия град

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.