Вие сте тук

Генерална дирекция F „Комуникация и информация“ търси директор на дирекция „Управление на информацията и знанията“

сряда, 25 Януари, 2017 - 10:45
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 25 януари е публикувано обявление за свободна позиция за длъжността директор на дирекция „Управление на информацията и знанията“ в Генерална дирекция F „Комуникация и информация“, Дирекция 2 „Управление на информацията и знанията“.

Генералният секретариат на Съвета дава становища и подпомага Съвета на Европейския съюз и Европейския съвет. Мисията на Генерална дирекция F „Комуникация и информация“ е да предоставя и съхранява информация за дейностите на тези институции. В рамките на ГД F дирекция „Управление на информацията и знанията“ отговаря за разработването на иновативни и устойчиви решения във връзка с предизвикателствата на управлението на информацията и знанията в цифровата ера. Нейните компетентности включват управление на разпространението на информационно съдържание, разработване на политики и насоки за управление на информационното съдържание, архивиране, прозрачност и библиотечни и изследователски услуги.

Дирекцията се състои от три отдела. Те отговарят съответно за управлението на информацията, управлението на знанията и иновациите и проектите.

Под ръководството на генералния директор директорът отговаря за всички дейности на дирекцията.

Под ръководството на генералния директор/заместник генералния директор да ръководи поверената му дирекция и да дава становища в областите на компетентност на дирекцията.

Задачи:

 • Под ръководството на генералния директор/заместник генералния директор да ръководи поверената му дирекция, да организира нейните дейности и да подпомага и мотивира служителите в тяхната работа;
 • Да определя целите за изпълнение и да дава своя принос за постигането им чрез установяване на работната програма на дирекцията и чрез осигуряване на подходящо наблюдение на изпълнението ѝ;
 • Да представлява службата си на равнище директори в рамките на ГСС и извън него, по-специално в отношенията с ротационното председателство, както и с останалите институции;
 • Да гарантира качеството на услугите и резултатите в дирекцията;
 • Да осигурява професионално управление на ресурсите на дирекцията;
 • Да гарантира ефективна комуникация и сътрудничество както в рамките на самата дирекция, така и с останалите служби на ГСС;
 • Допълнително да разработва, укрепва и прилага стратегическото планиране на Съвета във връзка с цифровото преобразуване и управлението на информацията и знанията;
 • Да поддържа контакти с външни партньори и да представлява ГСС на външни форуми.

Работно място: Брюксел, сграда Justus Lipsius.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия за допускане към момента на подаване на кандидатурите:

 • да са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
 • да не са лишени от граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
 • да имат завършено висше образование, удостоверено с диплома;
 • да имат най-малко петнадесетгодишен професионален опит, от който най-малко пет години да са ръководили голяма административна структура, и действително да са изпълнявали управленски и организационни задължения.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 15 февруари 2017 г.

Кандидатурите следва да се изпратят не по-късно от крайния срок по електронна поща на адрес:

Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност – CONS/AD/128 (3.71 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.