Вие сте тук

Генерална дирекция F „Комуникация и информация“ търси директор на дирекция „Управление на информацията и знанията“

Дата на публикуване: 
сряда, 25 Януари, 2017 - 10:45
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 25 януари е публикувано обявление за свободна позиция за длъжността директор на дирекция „Управление на информацията и знанията“ в Генерална дирекция F „Комуникация и информация“, Дирекция 2 „Управление на информацията и знанията“.

Генералният секретариат на Съвета дава становища и подпомага Съвета на Европейския съюз и Европейския съвет. Мисията на Генерална дирекция F „Комуникация и информация“ е да предоставя и съхранява информация за дейностите на тези институции. В рамките на ГД F дирекция „Управление на информацията и знанията“ отговаря за разработването на иновативни и устойчиви решения във връзка с предизвикателствата на управлението на информацията и знанията в цифровата ера. Нейните компетентности включват управление на разпространението на информационно съдържание, разработване на политики и насоки за управление на информационното съдържание, архивиране, прозрачност и библиотечни и изследователски услуги.

Дирекцията се състои от три отдела. Те отговарят съответно за управлението на информацията, управлението на знанията и иновациите и проектите.

Под ръководството на генералния директор директорът отговаря за всички дейности на дирекцията.

Под ръководството на генералния директор/заместник генералния директор да ръководи поверената му дирекция и да дава становища в областите на компетентност на дирекцията.

Задачи:

 • Под ръководството на генералния директор/заместник генералния директор да ръководи поверената му дирекция, да организира нейните дейности и да подпомага и мотивира служителите в тяхната работа;
 • Да определя целите за изпълнение и да дава своя принос за постигането им чрез установяване на работната програма на дирекцията и чрез осигуряване на подходящо наблюдение на изпълнението ѝ;
 • Да представлява службата си на равнище директори в рамките на ГСС и извън него, по-специално в отношенията с ротационното председателство, както и с останалите институции;
 • Да гарантира качеството на услугите и резултатите в дирекцията;
 • Да осигурява професионално управление на ресурсите на дирекцията;
 • Да гарантира ефективна комуникация и сътрудничество както в рамките на самата дирекция, така и с останалите служби на ГСС;
 • Допълнително да разработва, укрепва и прилага стратегическото планиране на Съвета във връзка с цифровото преобразуване и управлението на информацията и знанията;
 • Да поддържа контакти с външни партньори и да представлява ГСС на външни форуми.

Работно място: Брюксел, сграда Justus Lipsius.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия за допускане към момента на подаване на кандидатурите:

 • да са граждани на една от държавите-членки на Европейския съюз;
 • да не са лишени от граждански права;
 • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
 • да имат завършено висше образование, удостоверено с диплома;
 • да имат най-малко петнадесетгодишен професионален опит, от който най-малко пет години да са ръководили голяма административна структура, и действително да са изпълнявали управленски и организационни задължения.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 15 февруари 2017 г.

Кандидатурите следва да се изпратят не по-късно от крайния срок по електронна поща на адрес:

Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжност – CONS/AD/128 (3.71 MB, PDF)